Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete:04.09.2002 Çarşamba Sayı: 24866 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 34)

 

             Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 4751 sayılı Kanunla(2) değişik 29 ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleriyle aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa payı değeri esas alınarak 31 nci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak sureti ile hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

             Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2003 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.

             --------------------------------------------------------------------

              (1) 11/08/1970 gün ve 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

              (2) 09/04/2002 tarih ve 24721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İLGİLİ EKLER 04.09.2002 ÇARŞAMBA TARİH ve 24866 SAYILI R.G. de YER ALMAKTADIR.