Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 29.07.2004 Perşembe Sayı: 25537 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 40)

 Türkiye sınırları içinde lek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan mükelleflerin, 2004 yılına ait indirimli (s)fır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmak için gelirleri olmadığna dair belgelerini belediyelere verme süresinin uzatılmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği gibi. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun' 4962 sayılı Kanunun2 15'inci maddesi ile değişik 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne dayanılarak çıkarılan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma3 istinaden hiçbir geliri olmayan mükelleflerin, 2004 yılma ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanmak için 38 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 eki form ve eklerini ilgili belediyeye vermeleri gereken süre, 39 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği5 ile 2004 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştı.

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan bazı mükelleflerin gelirleri olmadığına dair belgelerini 31.05.2004 tarihi mesai saati bilimine kadar ilgili belediyelere veremedikleri anlaşılmıştır.

Bu nedenle, belediyelerce indirimden faydalanan mükelleflerin durumlarının bilinmesi, olası gereksiz yazışma ve işlemlerin yapılmasının önlenmesi ve süresinde form ve eki belgeleri vermeyen mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan başvurular da dikkate alınarak, söz konusu form ve eki belgeleri verme süresinin 2004 yılı sonuna kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Bu itibarla, anılan mükelleflerin 2004 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranının uygulanması için ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair alacakları belgeleri, 38 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "HiÇBiR GELiRi OLMADIĞINI BELGELEYENLERİN TEK MESKENLERİNE AiT FORM" ekinde 31.12.2004 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere vermeleri gerekmekledir.

Tebliğ olunur.

• ı

1 11.08.1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 1 07.08.2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2 30.12.2003 tarihli ve 25332 sayılı Resmi Gamzelerde yayımlanmış ıtır

4 31.12.2003 tarihli ve 25333 3.Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

5 26 03.2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmi Gamzelerde yayımlanmıştır.