Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 22.12.2004  Çarşamba Sayı: 25678 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 42)

 Kapsam   

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da, 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bakanlığımızca, 2004 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, 341 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile % 11,2 (on bir virgül iki) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, mükelleflerin 2005 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri, 2004 yılı vergi değerlerinin % 5,6 (beş virgül altı) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Diğer taraftan, mükellefiyeti 2005 yılında başlayan mükelleflerin, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında, arsa veya arazinin bir önceki yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış bulunan birim metrekare değerleri % 5,6 oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK: Mükellef (A) 2004 yılında Manisa İli, Merkez İlçe Belediye Sınırları içinde 1000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca 2001 yılından geçerli olarak takdir edilen arsa birim metrekare değeri 20 YTL' dir.

2002 yılına ait yeniden değerleme oranı 310 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile % 59,0 (elli dokuz virgül sıfır), 2003 yılına ait yeniden değerleme oranı 325 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(5) ile % 28,5, 2004 yılına ait yeniden değerleme oranı da 341 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 11,2 olarak tespit ve ilan edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2005 yılında başlayan bu mükellefin, 2004 yılında satın aldığı arsanın 2005 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 

Takdir komisyonunca takdir edilen metrekare birim değeri

:

20 YTL

 

 

 

2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı

 

 

(% 59/2=)

:

% 29,5

 

 

 

Arsanın 2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı

 

 

nispetinde artırılmış birim metrekare değeri

 

 

(20+(20x% 29,5)=)

:

25,90 YTL

 

 

 

2003 yılı yeniden değerleme oranının yarısı

 

 

(% 28,5/2=)

:

% 14,25

 

 

 

Arsanın 2003 yılı yeniden değerleme oranının yarısı

 

 

nispetinde artırılmış birim metrekare değeri

 

 

(25,90+(25,90x % 14,25)=)

:

29,59 YTL

 

 

 

2004 yılı yeniden değerleme oranının yarısı

 

 

(% 11,2/2=)

:

% 5,6

 

 

 

2005 yılı vergi değerine esas arsa birim metrekare değeri

 

 

(29,59+(29,59 x % 5,6)=)

:

31,25 YTL

 

 

 

Arsanın 2005 yılı vergi değeri

 

 

(31,25x1000 m2=)

:

31.250 YTL

 

 Tebliğ olunur.

-----------------------------------------------------

(1) 11.08.1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.  

(2) 10.01.1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.  

(3) 20.11.2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.  

(4) 08.12.2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.  

(5) 04.12.2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.