Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 20.03.2005 Pazar Sayı: 25761 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 43)

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan mükelleflerin,  indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmak için gerekli belgeleri belediyelere verme süresi ve indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulaması ile ilgili diğer hususlar hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

I-2004 Yılına Ait İndirimli Bina Vergisi Oranının Uygulanması ile İlgili Belgeleri Belediyelere Verme Süresi ve Bu Belgelerin Bir Defa Verilmesinin Yeterli Olması

 

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun[1][1] 4962 sayılı Kanunun[2][2] 15’inci maddesi ile değişik 8’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne dayanılarak çıkarılan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına[3][3] istinaden hiçbir geliri olmayan mükelleflerin, 2004 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanmak için 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği[4][4] eki form ve eklerini ilgili belediyeye vermeleri gereken süre, 40 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği[5][5] ile 2004 yılı Aralık ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

­

Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, bazı mükelleflerin bu süreye rağmen istenilen belgeleri ilgili belediyelere veremedikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle mükelleflerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan başvurularda dikkate alınarak, yukarıda belirtilen form eki belgeleri verme süresinin son defa olmak üzere 2005 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılması uygun görülmüştür. Buna göre, söz konusu belgeleri,  31.05.2005 günü mesai bitimine kadar ilgili belediyelere veren mükelleflerin Türkiye sınırları içinde sahibi bulundukları brüt alanı 200 m2’yi geçmeyen tek meskenleri için 2004 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Belgelerini bu tarihe kadar vermeyen mükellefler, 2004 yılı için indirimli vergi oranından faydalanamayacaklardır.

 

Sözü edilen form ve eklerinin indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanmak üzere yapılan ilk başvuru sırasında verilmesi yeterli olup, bu belgeler, mükelleflerin takip eden yıllarda gerekli şartları taşımaları ve durumlarında bir değişiklik olmadığı sürece geçerlidir. Bu nedenle, yeniden belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Öte yandan, gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ile gazilerin ve şehitlerin dul ve yetimlerinin, brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenleri için ilgili belediyeye verecekleri bildirim üzerine, ilgili yıllara ait indirimli bina vergisi oranının uygulanması gerekmektedir.

 

II- 2005 Yılına Ait İndirimli Bina Vergisi Oranının Uygulanması ile İlgili Belgeleri Belediyelere Verme Süresi

 

Hiçbir geliri olmayan mükelleflerden Türkiye sınırları içinde;  2004 yılında brüt 200 m2’yi geçmeyen mesken sahibi olan ve indirimli vergi oranından faydalanma şartlarını taşıyanların Emlak Vergisi Kanununun 9/(a) maddesi uyarınca mükellefiyetin başladığı 2005 yılında indirimli bina vergisi oranından faydalanmaları mümkündür. Ayrıca, daha önceki yıllarda meskeni bulunmakla beraber 2004 yılında indirimli vergi oranından faydalanma koşullarına sahip olanlar da 2005 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranından faydalanabilirler.

 

Bu mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair alacakları belgeleri, 38 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “HİÇBİR GELİRİ OLMADIĞINI BELGELEYENLERİN TEK MESKENLERİNE AİT FORM” ekinde 31.12.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere vermeleri halinde tek meskenleri için 2005 yılına ait indirimli (sıfır) bina vergisi oranının uygulanması gerekmektedir.

 

2005 yılında mesken iktisap edip, hiçbir geliri olmaması nedeniyle indirimli bina vergisi oranının uygulanma şartlarını taşıyanların bu meskenleri için indirimli vergi oranı, bina vergisi mükellefiyetlerinin başlayacağı 2006 yılından itibaren uygulanabilecektir.

 

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan ve indirimli bina vergisi oranından faydalanan mükellefler gerekli şartları yıl içinde kaybetmeleri halinde ise, şartların kaybedildiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren bina vergisini ödemeleri gerekmektedir.

 

III- Hiçbir Geliri Olmadığını Beyan Eden Mükelleflerin Geliri Veya İkinci Bir Meskeni Bulunduğunun Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

 

Hiçbir geliri olmadığını beyan eden mükelleflerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmeleri için, hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

 

Mükelleflerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri  zorunludur.

 

Bu nedenle, indirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı beyan ve gerçek dışı belge ibraz etmek suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, ceza ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.

 

Tebliğ olunur.

  [1][1] 11.08.1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2][2] 07.08.2003 tarihli ve 25192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3][3] 30.12.2003 tarihli ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4][4] 31.12.2003 tarihli ve 25333 3.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5][5] 29.07.2004 tarihli ve 25537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.