Milli Emlak Vergisi

Resmi Gazete: 21.08.2006 Pazartesi Sayı: 26266 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(Seri No: 48)

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun1 4751 sayılı Kanunla2 değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

 Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 Tebliğ olunur.

 –––––––––––––––––––

1 11/8/1970 gün ve 13576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2 9/4/2002 gün ve 24721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

İlgili ekler 21 Ağustos 2006 tarih ve 26266 sayılı Resmi Gazete’de mevcuttur!