Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 31.12.2003 Çarşamba Sayı: 25333 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği
Sıra No: 272

 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi işlemleri, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin(1) 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu yerlerin idare altına alınması amacıyla aşağıdaki düzenlemenin yapılması uygun görülmüştür.

 

Bu Tebliğin yayımı tarihinden once herhangi bir hukuki nedene dayalı olmaksızın kullanılmakta olan Hazinenin özel mülkiyelindeki taşınmazlar ile Devletin hükiim ve tasarrufu altindaki yerler;

 

a) Kiralanması istenilen taşınmaza ilişkin olarak sözleşmelerin düzenleneceği tarih itibariyle herhangi bir ecrimisil borcunun bulunmaması ve bu tarihe kadar tespit ve takdir edilecek ecrimisil bedellerinin ödenmesi,

 

b) Kiralanması talep edilen taşınmazın üzerinde yürütülen faaliyetin vergi mükellefiyetini gerektirmesi halinde kullanıcıların vergi mükellefi olması,

 

c) Kullanıcılarının bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde kiralama talebinde bulunması,

 

kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun(2) 51 inci maddesinin (g) bendi gereğince pazarlık usulü ile 5 (beş) yılı geçmemek üzere bu Tebliğin yayımı tarihindeki fiili kullanıcısına kiraya verilebilecektir.

 

Süresinde kiralama talebinde bulunmayan veya talepte bulundukları halde sözleşme yapmayan kullanıcıların 02.09.1989 tarihli ve 154 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre tahliyeleri sağlanacaktır.

 

Yukarıda belirtilen taşınmazlardan ilk yıl tahmin edilen kira bedeli; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 100.000.000.000.- (Yüzmilyar) TL'ye kadar, diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 60.000.000.000.-(Altmışmilyar) TL'ye kadar, bu iller dışında kalan illerde ise 40.000.000.000 (kırkmilyar) TL'ye kadar (bu bedeller dahil) olanların kira işlemleri valiliklerce (defterdarlik) sonuçlandırılacak, şayet taşınmaz ilçede ise önceden valilikten (defterdarlık) izin alınacaktır

 

İlk yıl tahmin edilen kira bedelleri yukarıda belirtilen miktarları aşan yerler için önceden Bakanlıktan izin alınacaktır. Bakanlığa iletilecek kiralama taleplerinde 05.10.1993 tarihli ve 186 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte taşınmazın hangi tarihten itibaren kullanılmaya başlandığı, kullanım şekli, kullanıma ilişkin olarak ecrimisil borcu bulunup bulunmadığı açıkça belirtilecektir.

 

Tebliğ olunur.

 

(1) 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(2) 16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.