Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 01.02.2005 Salı Sayı: 25714 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği
Sıra No: 289

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu  kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

 

15/01/2005'ten

15/07/2005'ten

 

itibaren

İtibaren

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda

0,65 YTL/m2

0,69 YTL/m2

b) Kalorifersiz konutlarda

1,03 YTL/m2

1,08 YTL/m2

c) Kaloriferli konutlarda

1,35 YTL/m2

1,42 YTL/m2

Kira bedeli alınır.

                                                                                                                 

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,

0,12 YTL/m2

0,12 YTL/m2

B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

 

 

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,

0,28 YTL/m2

0,29 YTL/m2

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması

halinde,

0,28 YTL/m2

0,29 YTL/m2

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde,

0,56 YTL/m2

0,59 YTL/m2

d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde,

0,14 YTL/m2

0,15 YTL/m2

          Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için yukarıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır. (B fıkrasında belirtilen bedeller asgarî olup, bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kullananlarca karşılanması esastır.)

3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/01/2005 tarihinden itibaren 0,56 YTL/m2, 15/07/2005 tarihinden itibaren 0,59 YTL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler. Tüketilen yakıt miktarı, tahsis edilen yakıt miktarı dahilinde kalsa dahi bu miktara ilişkin toplam bedelin, konutta oturanlarca ödenen toplam yakıt bedelinden fazla olan kısmı, kamu kurum ve kuruluşlarınca konutta oturanlardan konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilecektir.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/01/2005 tarihinden itibaren 0,05 YTL/m2, 15/07/2005 tarihinden itibaren 0,05 YTL/m2 tahsil edilir.

4) Kira bedellerinin hesaplanması;

Bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedelleri 265 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak hesaplanır.

Tebliğ olunur.