Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 18.05.2005 Çarşamba Sayı: 25819 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği
Sıra No: 293

29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı ve 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı kanunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26/11/2004 tarihli ve 25652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 285 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

285 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin Taksitle Satış başlıklı 3 üncü bölümünün yedinci ve takip eden fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını köy sınırları veya belediye ve mücavir alan sınırları itibarıyla belirlemeye Bakanlık yetkili kılınmıştır. Buna göre bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 500,00 YTL’nı geçtiği takdirde, taksit tutarları eşit olarak belirlenmek suretiyle, 3 er aylık dönemler halinde taksitlendirme yapılacaktır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır."

Tebliğ olunur.