unversite Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.05.1999 Cumartesi  Sayı: 23689 (Asıl)  
Milli Eğitim Bakanlığından:  
1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurtdışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere1999 Mali Yılında Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslarla İlgili Tebliğ 
  
            1- YOLLUKLAR
            a) Resmi-burslu öğrencilerin yollukları ekli (III) numaralı cetvel üzerinden damga resmi dışında bir kesinti yapılmaksızın ödenir veya gidiş yolluğu yerine uçak bileti verilir.

            b) Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar hesabına resmi-burslu statüde öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin yurda dönüşünü geciktirmemek maksadıyla yurda dönüş uçak bileti, Avrupa Ülkelerinde okuyanlar için ikinci mevki tren bileti ücreti eğitim müşavirliği/ataşeliği tarafından ödenir. (Yolculuk uçak ile yapılmışsa bilet ücreti II. mevki tren bileti ücretine denk veya düşük ise uçak bileti ücreti ödenir.) Kurumlar hesabına okuyanların biletleri ilgili kurumca temin edilir veya öğrenci adına bilet parası kadar döviz transferi yapılır.

            Eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği veya kurumundan dönüş bileti almadan yurda gelerek yasal süresi içerisinde görev talep edenlerden Avrupa Ülkelerinden dönenlere yollukları Türkiye'de (III) numaralı cetvel üzerinden, Amerika'dan dönen öğrencilere de aldıkları uçak biletinin bedeli ödenir. 

           c) Yurtdışında okuyan resmi-burslu öğrencilerin bilet masrafı (III) numaralı cetvelde belirtilen miktarı aşıyorsa, aradaki fark, Milli Eğitim Bakanlığı veya adına öğrenim yaptıkları kurumca karşılanır. 

            d) Eğitim müşavirliğinin/eğitim ataşeliğinin izniyle öğrenim yeri (ülke veya şehir) değiştirilen resmi-burslu öğrencilerin ulaşım aracına verdiği ücret de eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği adına açılan krediden karşılanır. Kurum öğrencilerininki kurumlarınca ödenir.

            Yurtdışındaki dil öğrenimini tamamlayıp master öğrenimi için, master öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden öğrencilerin ulaşım aracına verdiği ücretle ilgili bilet bedeli eğitim müşavirliğince/eğitim ataşeliğince ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ilgili kurumlarca karşılanır.

            e) Hangi nedenle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmi-burslu öğrencilere Türkiye'ye dönebilmeleri için istemeleri halinde Amerika, Japonya ve Avustralya gibi denizaşırı ülkelerde bulunanlara uçak bileti ücreti, diğer ülkelerdekilere ikinci mevki tren bileti ücreti eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği tarafından ödenir. Eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde yurtiçinde ilgili kurumlarca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.

            2- YURTDIŞI AYLIĞI VE EK ÖDENEK
            a) Yurtdışına yeni gönderilen resmi-burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir.

            Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için kısıtlı burs ödenir.

            b) Yurtdışında lisans öğrenimi yapan resmi-burslu öğrencilere ekli (I) numaralı cetvel, lisansüstü (master, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere ekli (II) numaralı cetvel üzerinden damga resmi dışında bir kesinti yapılmaksızın aylık ödeme yapılır.

            Lisans öğrenimini tamamlayan resmi-burslu öğrencilere lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

            c) Resmi-burslu öğrencilere kitap, defter, kırtasiye vb. giderlerini karşılamak için her yıl bir aylık burs tutarı kadar Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksit halinde ek ödenek verilir.

            Bu ek ödenek, yurtdışına yeni giden öğrencilere öğrenim yerlerine vardıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren başlamak üzere ve öğrenimlerine devam eden öğrencilere ise öğrenimlerini tamamlayacakları ayın sonuna kadar hesap edilerek ödenir.

            d) Resmi-burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar (I) ve (II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. 

            Yurtdışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylıkları o günkü döviz satış kuru üzerinden; halen yurtdışında öğrenim yapmakta olan resmi-burslu öğrencilerin aylıkları ve diğer ödemeleri ise, bir önceki ayın ilk iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

            Resmi-burslu öğrencilerden Türkiye'de peşin ödenen ilk iki aylığını nakden dövize çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumlarca ödenir.

            e) Yurtdışında öğrenim görmekte iken, Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmi-burslu öğrencilerden, tekrar yurtdışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylıkları peşin olarak verilebilir.

            Yurtdışına master+doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden master öğrenimini tamamlayanların aylıkları, doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilir.

            Yalnız master öğrenimi yapmak üzere gönderilenlerden başarılı olup da doktora yapmasına izin verilenlerin aylıkları, doktoraya başladıkları tarihten itibaren verilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi alınır.

            f) Resmi-burslu öğrencilere döviz kuru değişikliğinden dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir.

            3- YURTİÇİ AYLIĞI VE EK ÖDENEK
            a) Resmi-burslu öğrencilere ödenecek yurtiçi aylık miktarı lisans öğrencileri için 20,000,000.- TL. ve lisansüstü öğrencileri için 60,000,000.- TL.'dir. Bu miktardan damga resmi dışında bir kesinti yapılmaz.

            b) Yurtdışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurtdışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurtiçi aylığı ödenir.

            c) Resmi-burslu lisans öğrencilerinin yurtiçi aylıkları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarih itibariyle ödenir.

            d) Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile geçici bir süre için Türkiye'de tedavi edilmek, tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmi-burslu öğrencilerin ilk iki aylığı, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden; Türkiye'de bir defada iki aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurtiçi aylık miktarı üzerinden ödenir.

            e) Ülke değişikliği yapması uygun görülen ve yurtta izinli sayılan öğrencilere, yeni öğrenim yerlerine gidinceye kadar istemeleri halinde yurtiçi aylığı ödenir.

            f) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmi-burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, dilekçelerinin ilgili kurumlarına ulaştığı tarih ile göreve atama kararnamelerinin onay tarihine kadar olan süre içinde, üç ayı geçmemek üzere, lisansüstü öğrencilerine ödenen
yurtiçi aylığı ödenir. Ancak haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurtiçi aylığı ödenmez.

            4- YURTİÇİNDE DİL ÖĞRENİMİ
            a) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmi-burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurtiçinde yapması uygun görülenlerin yurtiçi aylıkları, öğrenim ve sağlık giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin "Yurtdışı Bursları" harcama kaleminden ödenir. Kurum öğrencilerinin ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

            b) Dil öğrenimlerini yurtdışı yerine yurtiçinde yapacak olan resmi-burslu öğrencilere ilk iki aylık ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere, bir aylık yurtiçi aylığı kadar ek ödenek, (defter, kalem vb. kırtasiye malzemeleri için) peşin olarak, damga resmi dışında bir kesinti yapılmaksızın, ödenir. 

            Yurtiçinde dil öğrenimi yapan öğrencilerin yurtiçi aylıkları, dil kursuna başladıkları tarihten başlamak üzere, dil kursunun bitimini takibeden aybaşına kadar kesintisiz ödenir.

            5- TEZ ÇALIŞMALARININ TÜRKİYE'DE YAPILMASI
            Yurtdışında öğrenim yapan resmi-burslu öğrencilerden tez konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dökümanların mutlaka Türkiye'den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detaylı programını çalışma tarihinden iki ay önceden eğitim müşavirliğine/eğitim ataşeliğine sunan ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenlere, her öğrenim seviyesinde (lisans, master ve doktora için) bir defaya mahsus olmak üzere, Avrupa Ülkelerinde öğrenim gören öğrencilere yurda geliş-dönüş ikinci mevki tren bileti (seyahat uçak ile yapılmışsa bilet ücreti ikinci mevki tren bileti ücretine denk veya düşük ise uçak bileti) ücreti ödenir. Amerika, Japonya ve Avustralya gibi denizaşırı ülkelerde okuyan öğrencilere de uçak bileti ücreti
ödenir. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye'deki belgelendirilmiş ulaştırma giderlerinin (tren ve otobüs bileti ücreti) tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme ücretlerinin en çok iki aylık yurtiçi aylığı kadar olan kısmı bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

            6- SAĞLIK GİDERLERİ
            a) Resmi-burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahalli ödeme imkanlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir.

            b) Bakanlıklar ve kurumlar adına öğrenimde bulunan resmi-burslu öğrencilerin hastalık sebebiyle yurtdışında veya yurtiçinde tedavi edilmeleri halinde, muayene ve tedavi masrafları, ölümleri halinde cenazelerinin Türkiye'de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir.

            c) Resmi-burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.

            d) Yurtdışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmi-burslu öğrencilerin tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde hastane/üniversite sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri uygun görülen öğrencilerin, yurtdışında öğrenim yapmakla ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurtiçi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye'deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş araç ücretleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

            Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmi-burslu öğrencilerin ilk iki aylığı, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden, Türkiye'de bir defada iki aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurtiçi aylık miktarı üzerinden ödenir.

            e) Öğrenimlerini (öğrenim sonu stajı dahil) bitirip kanuni süresi içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını talep edenlerden, atanmaları yapılıncaya kadar hastalık sebebiyle tedavisi gerekenlerin tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir. Bunların rapor sonuna kadar göreve başlamalarına engel hastalıklarının devam ettiği kurul raporu ile belgelendirildiği takdirde, zorunlu hizmetlerine başlamaları ertelenir ve altı aya kadar olan tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir.

            f) Yurtdışındaki muayene ve tedavilerin resmi sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde yaptırılması zorunlu olmakla beraber, yabancı ülkelerdeki misyon şeflikleri tarafından tespit edilen ve o ülkede bulunan memurların muayene ve tedavilerinde mahalli uygulama olarak kabul edilen özel sağlık kurumlarında yapılan muayene ve tedavi ücretleri de ödenir.

            g) Yurtiçinde yaptırılan muayene ve tedavi ücretleri (ilaç masrafı dahil), hiçbir kesinti yapılmaksızın (damga vergisi hariç) ödenir. Ancak, yurtiçinde yapılacak muayene ve tedavi ücretlerinin ödenebilmesi için, bu muayene ve tedavilerin resmi sağlık kurumlarında yaptırılmış olması gerekir. 

            h) Acil vakalarda muayene ve tedavi yaptırılan kurumun resmi olması şartı aranmaz.

            i) Diş tedavilerinde muayene, dişetleri tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri (kıymetli madenler ve porselen ödenmez) ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahi müdahale ücretleri ödenir. 

            j) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurtiçinde bir aylık yurtiçi bursunun %20'sini, yurtdışında ise bir aylık yurtdışı burs tutarının %10'unu geçemez.

            7- DİĞER ÖDEMELER
            a) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, English Language Testing Service vb.) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Esas öğrenim için başka şehirdeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet alan öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş için yol masrafı ödenir. Bu masrafın ödenmesi için öğrencilerin o okullardan mutlaka şahsen görüşmek üzere davet aldıklarını belgelendirmeleri gerekir. 

            b) Yurtdışında öğrenim yapan resmi-burslu öğrencilere tez masrafı olarak (tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için) harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla bir aylık yurtdışı burs tutarı kadar ödeme yapılır. 

           c) Tez masrafı, çeşitli sebeplerle kendilerine resmi-burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere de istemeleri halinde ödenir.

            Ancak, haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.

            d) Resmi-burslu öğrenciler hazırladıkları master ve doktora tezinin birer örneğini Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne; kurum öğrencileri ise kurumlarına göndermek zorundadırlar.

            e) Yurtdışında öğrenimde bulunan resmi-burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi; eğitim müşavirliğinin/ eğitim ataşeliğinin teklifi üzerine ilgili kurumun ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile mümkündür. Bakanlık öğrencilerinin bu masrafları eğitim müşavirliğince/eğitim ataşeliğince, kurum öğrencilerininki ilgili kurumlarca ödenir.

            f) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılması ve sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerin konser, sergi, müze ve operaya gitmeleri öğrenim gördükleri kurumca zorunlu görülen resmi-burslu öğrencilerin öğrenim durumları eğitim müşavirliğince/eğitim ataşeliğince incelenerek uygun görülenlerin varsa gidiş-dönüş yol ücreti ile katılma veya giriş ücretleri, adına öğrenim yaptıkları kurumlar tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir.

            8- DİĞER HÜKÜMLER
            a) Eğitim müşavirliğinden/eğitim ataşeliğinden izin almadan yurda dönen resmi-burslu öğrencilerin aylığı kesilir. İzinsiz yurtta bulundukları süredeki bursları kendilerine ödenmez.

            b) 1999 Mali Yılında yapılacak ödemelere ilişkin bu esaslar 2000 yılına ait esaslar çıkıncaya kadar uygulanır. Ancak, yeni esaslarla eskisi arasında doğabilecek farklar 1 Ocak 2000 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

            Tebliğ olunur.
 

AYLIK ÖDENEKLER 
                                             II NUMARALI CETVEL
                                             LİSANSÜSTÜ VE
                    I NUMARALI CETVEL        SONRASI ÖĞRENİM
                    LİSANS ÖĞRENİMİ          YAPANLARA
                    YAPANLARA                ÖDENECEK AYLIK
                    ÖDENECEK AYLIK           ÖDENEK
ÜLKELER             ÖDENEK YABANCI PARA      YABANCI PARA

ALMANYA                  1.665 DM                1.875 DM
ABD                      1.000 $                 1.100 $
AVUSTURYA               11.850 AŞ               13.200 AŞ
AVUSTRALYA               1.150 A$                1.250 A$
BELÇİKA                 28.000 FB               33.000 FB
DANİMARKA                4.800 DK                6.000 DK
FRANSA                   6.000 FRF               6.900 FRF
HOLLANDA                 1.800 HFL               2.100 HFL
İNGİLTERE                  650 £                   725 £
İSVİÇRE                  2.000 FS                2.300 FS
İTALYA               1.100.000 LİT           1.300.000 LİT
İSVEÇ                    5.200 KS                5.800 KS
FİNLANDİYA               4.500 FİN MARKKASI      4.800 FİN MARKKASI
KANADA                   1.200 C$                1.300 C$
JAPONYA                130.000 JAPON YENİ      160.000 JAPON YENİ
TÜRK CUMHURİYETLERİ
İLE TÜRK VE AKRABA
TOPLULUKLARI(*)            400 $                   450 $
DİĞER ÜLKELER              800 $                   850 $

III NUMARALI CETVEL 
YOLLUKLAR 
                                                DÖNÜŞ YOLLUĞU
                                                (TL.) OLARAK
                            GİDİŞ YOLLUĞU (TL.)  TRANSFER
ÜLKELER                     OLARAK TUTARI        EDİLECEK MİKTAR
ALMANYA                       39,000,000       39,000,000
ABD (Doğu Bölge)             120,000,000      120,000,000
ABD (Orta Bölge)             150,000,000      150,000,000
ABD (Batı Bölge)             170,000,000      170,000,000
AVUSTURYA                     25,000,000       25,000,000
AVUSTRALYA                   170,000,000      170,000,000
BELÇİKA                       70,000,000       70,000,000
DANİMARKA                     85,000,000       85,000,000
FRANSA                        65,000,000       65,000,000
HOLLANDA                      70,000,000       70,000,000
İNGİLTERE                     85,000,000       85,000,000
İSVİÇRE                       50,000,000       50,000,000
İSVEÇ                         95,000,000       95,000,000
İTALYA                        45,000,000       45,000,000
KANADA (Doğu Bölge)          165,000,000      165,000,000
KANADA (Batı Bölge)          175,000,000      175,000,000
NORVEÇ                       110,000,000      110,000,000
JAPONYA                      170,000,000      170,000,000
DİĞER ÜLKELER                 60,000,000       60,000,000
 _____________________________________________________________
(*) KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN, TACİKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, MOĞOLİSTAN,KIRIM, TATARİSTAN, ÇEÇENİSTAN, DAĞISTAN