İş ve sosyal güvenlik mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.09.1999 Perşembe Sayı: 23811 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:   
  
17/08/1999 TARİHİNDE BURSA, BOLU, ESKİŞEHİR, İSTANBUL, KOCAELİ, SAKARYA, TEKİRDAĞ, YALOVA VE ZONGULDAK İLLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDE ZARAR GÖREN AFETZEDELERE, DAİMİ VEYA GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE İŞE GÖNDERİLMELERİNDE VE İŞE ALINMALARINDA ÖNCELİK TANINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 
     
            Madde 1- Bakanlar Kurulu'nun 26/2/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Kararına dayanılarak, 17/8/1999 tarihinde meydana gelen depremde can ve mal kaybına uğrayan afetzedelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerine işe göndermede ve bu işyerlerince de daimi veya geçici işçi kadrolarına alınmalarında öncelik hakkı tanınmıştır.

            Bu öncelik hakkının uygulanması sırasında aşağıdaki esas ve usullere uyulacaktır: 

            a) Gerek ikametgah olarak kullanılan binalar ile diğer binalardaki hasar ve gerekse üretim araç ve kaynaklarının kaybı yüzünden geçim imkanını kaybeden afetzedeler, Valiliklerce tespit olunur. 

            b) Tespit olunan bu afetzedelerin isimleri ile ikamet adreslerini gösterir listeler, Valiliklerce tasdik edilerek İş ve İşçi Bulma Kurumunun mahalli şube müdürlükleri ile Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu listelerde yer almayan afetzedeler de Valiliklerden alacakları belgelerle birlikte doğrudan Kuruma müracaat edebilirler. 

            c) İş ve İşçi Bulma Kurumuna intikal eden listelerde yazılı afetzedelerin Kuruma müracaatlarında, kendilerine iş istem formu tanzim etmek suretiyle kayıtları alınır ve bu kayıtlar, ayrı bir yerde tasnife tabi tutulur. Söz konusu depremde mal ve can kaybına uğrayan afetzedelerden Kurumda daha önce kaydı olanların ise Kuruma müracaatları beklenmeden mevcut kayıtları söz konusu listelere istinaden afetzedelere ilişkin bölümde tasnif edilir. 

            d) İş ve işçi Bulma Kurumunca kayıtları alınan afetzedeler, deprem bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine daimi veya geçici işçi kadrolarına atanmak için İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından durumları talep koşullarına uymaları kaydıyla bu kurum ve kuruluşlara gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen afetzede sayısı boş kadro veya pozisyon sayısından az ise herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın, fazla ise noter huzurunda gerçekleştirilen kur'a çekimi sonucunda yapılan belirlemeye göre atamalarını yaparlar. Ataması yapılan veya yapılmayan afetzedelerin isimleri, atamayı izleyen 15 gün içinde, İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirilir. İş ve İşçi Bulma Kurumunca işe gönderilmek üzere davet edilen ve süresi içinde davete icabet etmeyen, davete icabet etmekle birlikte işi reddeden, işyeri tefriki yapan, iş yerine gönderildiği halde gitmeyen veya işe kabul edildiği halde işe başlamayan afetzedelerin öncelik hakkı kalkar. 

            e) 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" bu afetzedeler için uygulanmaz. 

            f) Öncelikli gönderme ve işe alma işlemi 25/8/2000 günü mesai saati bitimine kadar geçerli olacaktır. 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.