İş ve sosyal güvenlik mevzuatı  
Resmi Gazete:24.05.2000 Çarşamba Sayı: 24058 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İŞYERLERİNDE ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

   
           Madde 1- 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre; işverenlerin, 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştırdıkları işyerlerinde %3 oranında özürlüyü, 50 ve daha fazla sayıda daimi işçi çalıştırdıkları işyerlerinde de %3 oranında eski hükümlüyü istihdam etmeleri gerekmektedir. 26/2/1987 tarihli ve 87/11546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük hükümlerine göre; yurt güvenliği ile ilgili mal ve hizmet üreten işyerleri ile öğrenci yurtları ve eğitim kurumları eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü değildir. Bu işyerleri, Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının görüşleri esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.

           Madde 2- İşyerlerinin temizlik, yemek ve benzeri işlerini yaptırmak üzere anlaştıkları firmalar ile iş ya da hizmet alımına ilişkin imzaladıkları sözleşmelerde özürlü ve eski hükümlü işçi çalıştırılmayacağına dair hükümlere yer verilmez.

           Madde 3- Şartname ve sözleşmelerde özürlü veya eski hükümlü çalıştırılmayacağına ilişkin hükümlere yer verilerek buna istinaden öngörülen sayıda özürlü ve eski hükümlü çalıştırılmaması durumunda ilgili mevzuatta yer alan cezai müeyyideler uygulanacaktır.

           Madde 4- 26/1/2000 tarihli ve 23945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.