İş ve sosyal güvenlik mevzuatı  
Resmi Gazete:26.01.2000 Çarşamba Sayı: 23945 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:  
 
İŞYERLERİNDE ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
    
            Madde 1- 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre; işverenlerin, 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştırdıkları işyerlerinde %3 oranında özürlüyü, 50 ve daha fazla sayıda daimi işçi çalıştırdıkları işyerlerinde de %3 oranında eski hükümlüyü istihdam etmeleri gerekir.

            Madde 2- 26/2/1987 tarihli ve 87/11546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük hükümlerine göre; yurt güvenliği ile ilgili mal ve hizmet üreten işyerleri ile öğrenci yurtları ve eğitim kurumları eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü değildir. Bu işyerleri, Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim bakanlıklarının görüşleri esas alınarak İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlenir.

            Madde 3- İşyerlerinin temizlik, yemek ve benzeri işlerini yaptırmak üzere anlaştıkları firmalar ile iş ya da hizmet alımına ilişkin imzaladıkları sözleşmelerde özürlü ve eski hükümlü işçi çalıştırılmayacağına dair hükümlere yer verilmez.

            Madde 4- Öngörülen sayıda özürlü ve eski hükümlü çalıştırılmaması veya şartname ve sözleşmelerde özürlü veya eski hükümlü çalıştırılmayacağına ilişkin hükümlerin yer alması durumunda ilgili mevzuatta yer alan cezai müeyyideler uygulanacaktır.

            Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.