İş ve sosyal güvenlik mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.01.2001 Cumartesi Sayı: 24300 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:  
 
1479 Sayılı Kanuna Tabi Bağ-Kur Sigortalılarının Tescil, Terkin ve Prim Borçlarının İzlenmesine İlişkin Tebliğ
 
    
            1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 4.10.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile değiştirilen 26 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları;

            "Vergi daireleri, sigorta kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, Kurumun talebi üzerine sigortalıların sigortalılık işlemlerine esas alınacak bilgileri vermek zorundadırlar.

            Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar bu kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını ve bir önceki takvim yılı sonu itibari ile prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

            Noterler, bu kanuna göre sigortalı olanların tutmakla mükellef oldukları defterlerin tasdiki sırasında Bağ-Kur'a kayıtlı olduklarını ve prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve bunlara ait sigortalılığa esas bilgileri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar."

            Hükümlerini amir bulunmaktadır.

            A- Tanımlar:
            Bu Tebliğ'de geçen;

            1- Kanun: 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununu,

            2- Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, kısaca Bağ-Kur'u,

            3- Sigortalı: Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

            a) Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkarlar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

            b) Kollektif şirketlerin ortakları,

            c) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

            d) Limited şirketlerin ortakları,

            e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

            f) Donatma iştirakleri ortakları,

            g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklarını,

            4- Sigortalı Olması Gerekenler: 1479 sayılı Kanuna göre "Sigortalı" tanımına uygun olarak çalıştığı halde, Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanları,

            5- Sigortalılık Durumu: Sigortalılığın devam ettiğini veya sona erdiğini, ("Sigortalılık Belgesi"nde bu satırın karşısında "aktif sigortalı" yazıyorsa sigortalılığın devam ettiğini, herhangi bir tarih yazıyorsa "31.12.1999 gibi" sigortalılığın o tarih itibariyle sona erdiğini ifade eder.)

            6- Sigortalılık Belgesi: Sigortalının Bağ-Kur il müdürlükleri tarafından tanzim ve tasdik edilen ve "Sigortalılık Durumu" ile prim borcu olup olmadığını gösteren belgeyi,

            7- İl Müdürlüğü: Sigortalının kayıtlı bulunduğu veya sigortalı olması gerekenlerin vergi kaydının bulunduğu ildeki Bağ-Kur il müdürlüğünü,

            8- Prim Borcu: Sigortalının bir önceki yıl sonu itibariyle mevcut prim ve gecikme zammı borcu toplamını,

            ifade eder.

            B- Bağ-Kur Sigortalılığının Tescili ve Sona Ermesi ile İlgili Olarak Vergi Dairelerince Yapılması Zorunlu İşlemler
            Vergi daireleri, 1479 sayılı Kanuna göre zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olması gereken ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi hakiki şahısları, mükellefiyetlerinin ilk defa veya yeniden başladığı tarihten, mükellefiyetleri son bulanları ise mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.

            Bildirimler her yıl Ocak ayında başlamak suretiyle üçer aylık dönemler halinde ve dönemin son yedi günü içinde (Ocak-Şubat-Mart dönemi bilgileri Mart ayının, Nisan-Mayıs-Haziran dönemi bilgileri Haziran ayının, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi bilgileri Eylül ayının, Ekim-Kasım-Aralık dönemi bilgileri Aralık ayının son yedi günü içinde) vergi dairelerinin bulunduğu il dahilindeki Bağ-Kur İl Müdürlüğüne ekli formda gösterilerek bildirilecektir. (Ek: 1) Bildirimler ekli formdaki bilgileri ihtiva etmek kaydıyla farklı formlarda da hazırlanabilecektir.

            Bildirimlerin bu şekilde kullanımı, sigortalılık bilgilerinin manyetik ortamda alınması ve bu bilgilerin tescil ve terk işlemlerinde esas alınmasına kadar devam edecektir.

            Ancak, bilgilerin manyetik ortamda CD veya kartuşla alınması ya da Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur'un bilgi işlem sistemlerinin on-line bağlanabilmesi ve bu bilgilerin sigortalılık işlemlerinde kullanılabilir hale getirilmesinden sonra, zorunlu haller dışında vergi dairelerinden bilgi ve belge istenilmeyecek ve buna ilişkin esaslar Gelirler Genel Müdürlüğü ile Bağ-Kur yetkilileri tarafından belirlenecektir.

            C- Bağ-Kur Sigortalılığının Tescili ve Sona Ermesi ile İlgili Olarak Diğer Kamu Kurumlarınca Yapılması Zorunlu İşlemler
            Kamu kurum ve kuruluşları (İl özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, esnaf odaları, bankalar v.b.) Kurumun talep etmesi halinde, Bağ-Kur sigortalılarının sigortalılık işlemlerine esas alınacak bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bu bilgiler, başvuru sahibi ile ilgili olarak (Ek: 2) de yer alan hususları ihtiva edecektir. Bu bilgileri ihtiva etmek kaydıyla, ilgili kurum ve kuruluşlar bildirim formlarını başka şekilde de düzenleyebileceklerdir.

            D- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bankaların Bağ-Kur Sigortalılarının Ruhsat, İhale ve Kredi Taleplerinde Yapmak Zorunda Oldukları İşlemler
            Genel ve katma bütçeli idareler, İl Özel İdareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar; zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olanlar ve sigortalı olması gerekenlerle ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde, ilgililerden sigortalı olduklarına ve bir önceki takvim yılı sonu itibariyle prim borçları bulunmadığına dair belgeyi istemek, belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Sigortalılık belgesini ibraz etmeyenlerin talepleri/işlemleri, anılan belge ibraz edilene kadar karşılanmayacaktır. Sözkonusu işlemleri talep edenlerin bir başka sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olduklarını belgelemeleri halinde bunlardan belge istenilmeyecektir.

            Bağ-Kur sigortalılarının, tescillerinin yapıldığına ve bir önceki takvim yılı sonu itibariyle prim ve gecikme zammı borçları bulunmadığına dair belge, sigortalının bağlı olduğu il müdürlüğü yanında mümkün olduğu ölçüde diğer il müdürlükleri tarafından da verilecektir. (Ek: 3) Bu belgenin her yıl bir kere alınması yeterli olup aslı ile beraber ibraz edilmek şartıyla fotokopisi de kullanılabilecektir. Sigortalıların bu yöndeki talepleri il müdürlüklerince öncelikli olarak sonuçlandırılacaktır.

            E- Bağ-Kur Sigortalılarının Tescili ve Prim Borçlarının İzlenmesi ile İlgili Olarak Noterlerce Yapılması Zorunlu İşlemler
            Noterler, 1479 sayılı Kanuna göre ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olan gerçek kişilerin tutmakla mükellef oldukları defterlerinin tasdiki sırasında, Bağ-Kur'a kayıt ve tescillerinin yapıldığına ve prim borçları bulunmadığına ilişkin belgeyi istemek, belge istenenler ise bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

            Noterler, sigortalı olmakla birlikte prim borcu bulunan ve borcunu ödediğini belirtir belgeyi ibraz edemeyenlerin defterlerini tasdik etmekle beraber, bunlara ait sigortalılık bilgilerini üçer aylık dönemler halinde mükellefin vergiye kayıtlı olduğu ildeki Bağ-Kur il müdürlüğüne göndereceklerdir.

            Bildirimler her yıl Ocak ayında başlamak suretiyle üçer aylık dönemler halinde ve dönemin son yedi günü içinde (Ocak - Şubat - Mart dönemi bilgileri Mart ayının, Nisan-Mayıs-Haziran dönemi bilgileri Haziran ayının, Temmuz - Ağustos - Eylül dönemi bilgileri Eylül ayının, Ekim - Kasım - Aralık dönemi bilgileri Aralık ayının son yedi günü içinde) başvuru sahibi sayısını belirten bir yazı ekinde noterlerin bulunduğu il dahilindeki Bağ-Kur il müdürlüğüne gönderilecektir. Sigortalılığa esas bilgileri ihtiva eden bildirim formları, ilgili il müdürlüklerinden temin edilebileceği gibi ekli formlar da çoğaltılmak suretiyle kullanılabilecektir. (Ek: 4)

            Bağ-Kur sigortalılarının, tescillerinin yapıldığına ve bir önceki takvim yılı sonu itibariyle prim ve gecikme zammı borçları bulunmadığına dair belge, sigortalının bağlı olduğu il müdürlüğü yanında mümkün olduğu ölçüde diğer il müdürlükleri tarafından da verilecektir. (Ek: 3)

            Tebliğ olunur.

                                                                                                                                                            (EK - 1)

İLGİLİ TABLO 27/01/2001 TARİH VE 24300 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.

  
BANKA VE DİĞER KAMU KURULUŞLARINCA KULLANILACAK SİGORTALILIK BİLDİRİM FORMU
                                                                                                                                                            EK-2
 
SIRA NO
ADI-SOYADI
BAĞ-NO
D.YERİ VE TARİHİ
BABA ADI
ADRESİ
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                (EK - 3)
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ

            ADI-SOYADI                      :
            BAĞ-NO                             :
            BABA ADI                          :
            DOĞUM TARİHİ                :
            SİGORTALILIK DURUMU:
            BİR ÖNCEKİ YIL SONU İTİBARİYLE TOPLAM BORÇ:

                                                                                                                                                    (EK - 3)

BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ

            ADI-SOYADI                      :
            BAĞ-NO                             :
            BABA ADI                          :
            DOĞUM TARİHİ                 :
            SİGORTALILIK DURUMU :
            BİR ÖNCEKİ YIL SONU İTİBARİYLE TOPLAM BORÇ:

                                                                                                                                                    EK: 4
            T.C
            .......... NOTERİ

            Defter Sahibinin
            1- Adı, Soyadı                 : ..............................
            2- Baba adı                      : ..............................
            3- D.yeri ve Tarihi            : ..............................
            4- Vergi Dairesi               : ..............................
            5- Vergi Sicil No              : ..............................
            6- Mükellefiyet Başl.Tar. : ..............................
            7- Bağ-numarası             : ..............................
            8- İş Adresi                      : ..............................
                                                        ..............................
                                                        ..............................
                                                        ..............................

                                                                                                                                                       EK: 4

            T.C
            .......... NOTERİ

            Defter Sahibinin
            1- Adı, Soyadı                  : ..............................
            2- Baba adı                      : ..............................
            3- D.yeri ve Tarihi            : ..............................
            4- Vergi Dairesi               : ..............................
            5- Vergi Sicil No              : ..............................
            6- Mükellefiyet Başl.Tar. : ..............................
            7- Bağ-numarası             : ..............................
            8- İş Adresi                      : ..............................
                                                        ..............................
                                                        ..............................
                                                        ..............................