Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Cumartesi Sayı: 26040 (2. Mük.) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/10)

    Madde 1 - 4802.55.10.90.11; 4802.55.20.90.11; 4802.55.30.90.11; 4802.55.90.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P’lu banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Dış Ticaret Müsteşarlığının uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Madde 2 - 4802.55.10.90.11; 4802.55.20.90.11; 4802.55.30.90.11; 4802.55.90.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P’lu yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece T.C. Merkez Bankası tarafından yapılır.

Madde 3 - 4802.55.10.90.11; 4802.55.20.90.11; 4802.55.30.90.11; 4802.55.90.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P’lu yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından yapılır.

Madde 4 - 4802.55.10.90.11; 4802.55.20.90.11; 4802.55.30.90.11; 4802.55.90.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P’lu yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile 4907.00 G.T.P’lu yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Madde 5 - 4802.55.10.90.11; 4802.55.20.90.11; 4802.55.30.90.11; 4802.55.90.90.11 ve 4802.56.90.90.11 G.T.İ.P’lu diğer kağıtların ithali için, ekte  yer alan müracaat formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)  başvurulur.

Madde 6 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat (2005/10) sayılı “Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

 

MÜRACAAT FORMU

 


G.T.İ.P.

:


Madde ismi

:


Malın teknik tanımı

:


İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks no ve Ankara irtibat telefonu (varsa)

 

:


213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

 

:


Malın kullanım amacı

:


Malın miktarı

:


Malın değeri

:


Malın menşe ülkesi

:


Malın sevk ülkesi

:


Malın giriş gümrüğü

:

 

 

                                                                                                                                   Firma Ünvanı

Yetkili İmza

 

 

ARANACAK DİĞER BELGELER

 

1 - Dilekçe

2 - Proforma fatura

3 - İmza sirküleri (Noter tasdikli)

4 - Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun  yetkili organının gerekçeli kararının noterden tasdikli örneği

5 - İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin noterden tasdikli örneği

6 - Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kağıdın ayrıntılı teknik  özelliklerinin belirtildiği belgeler

7 - Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesi

8 - Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler