Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 13.02.1999 Cumartesi Sayı: 23610 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından 
 
Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
    

            Madde 1- 11/12/1998 tarihli ve 98/12185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca tarife kontenjanı açılan Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli ve çıkışlı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinden, Tablo 1'de yer alanlara ilişkin tarife kontenjanlarından, dağıtım kriteri sütununda; (I) rakamı bulunanlar, başvuruda bulunan firma, kurum ve kuruluşlara, (II) rakamı bulunanlar, öncelikle söz konusu ürünleri üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere başvuruda bulunan firma, kurum ve kuruluşlara, (III) rakamı bulunanlarröncelikle Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine olmak üzere söz konusu ürünleri üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara, (IV) rakamı bulunanlar ise söz konusu ürünleri üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır. 

           Tablo 1'deki tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde EK 1'de yer alan başvuru formunun, ithal lisansı talep edilecek her bir tarife kontenjanı için ayrı ayrı eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunludur. EK 1'de yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. 

           İthalatçılar tarafından ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği'nde belirtilen Kota Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir. 

            Başvuru süresi içerisinde yapılan müracaatlarda ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı yeniden yapılır. 

Tablo 1 

G.T.İ.P
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Dönemi
Dağıtım Kriteri
0406.90 Diğer Peynirler
01.01-31.12
I
0713.33 Adi Fasulye (beyaz fasulye dahil) Phaseolus vulgaris)
01.01-31.12
I
0713.39 Diğerleri
1008.20 Darı (cin ve kum darı)
01.01-31.12
II
1008.30 Kuş yemi
01.01-31.08
I
1008.90 Diğer Hububat
12.06 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
III
1512.11 Ham yağlar
01.01-31.12
III
1515.21 Ham yağ
01.01-31.12
IV
2302.30 Buğdaydan elde edilenler
01.01-31.12
IV
  
    Madde 2- Tablo 2'de yer alan Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli ve çıkışlı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı, karşılarında gösterilen "bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını" aşmamak üzere başvuru sırası esas alınarak yapılır. Ancak, aynı ithalatçı tarafından aynı tarife kontenjanı için birden fazla başvuru yapılamaz. 

    Kullanılabilir kontenjan mevcut olması halinde, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50'sinin fiili ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, talepte bulunmaları durumunda Tablo 2'de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden ithal lisansı düzenlenir. 

   Söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımından faydalanmak isteyen ithalatçıların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki beşinci iş gününden itibaren, EK 1'de yer alan başvuru formunu ithal lisansı talebinde bulunacakları her bir tarife kontenjanı için ayrı ayrı düzenleyerek Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunludur. Başvuruların değerlendirilmesinde, genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. EK 1'de yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. 

Tablo 2 

G.T.İ.P
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Dönemi
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı
0101.19 
(0101.19.10 hariç)
Diğerleri
01.01-31.12
5 Ton
0207.34 Tağlı karaciğer (taze veya soğutulmuş)
01.01-31.12
5 Ton
0207.36 Diğerleri (dondurulmuş)
01.01-31.12
10 Ton
0.307.99 yalnız suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu) hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları ve pelletleri
01.01-31.12
10 Ton
04.09 Tabii bal
01.01-31.12
10 Ton
0601.20 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rimozlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri
01.01-31.12
2 Ton
0602.20 
(0602.20.10 hariç)
Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı veya aşısız)
01.01-31.12
2 Ton
0602.40 Güller (aşılı veya aşısız)
01.01-31.12
1.000 Adet
0602.90 
(0602.90.30 hariç)
Diğerleri
01.01-31.12
50 Ton
0710.40 Tatlı Mısır
01.01-31.12
5 Ton
0802.31 Kabuklu
01.01-31.12
25 Ton
0802.32 Kabuksuz
01.01-31.12
10 Ton
0802.90 Diğerleri
01.01-31.12
20 Ton
0809.40 Erik ve çakal eriği
01.01-31.12
20 Ton
08.10  
(0810.10 hariç) 
Diğer meyvalar (taze)
01.01-31.12
 25 Ton
08.11  
(0811.10 hariç)
Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)
01.01-31.12
 25 Ton
0812.10 Kiraz (vişne dahil)
01.01-31.12
 10 Ton
0909.20 Kişniş tohumları
01.01-31.12
5 
0909.40 Karaman kimyonu tohumları
0910.99 Diğerleri
1001.90.10 Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday
01.01-31.12
100 Ton
1003.00.10 Tohumluk
01.01-31.12
50 Ton 
1005.10 Tohumluk
01.01-31.12
50 Ton
1209.91 Sebze tohumları
01.01-31.12
2 Ton
1212.99 Diğerleri
01.01-31.12
 50 Ton
1403.10 Süpürge darısı (Sorghum vulgare var. technicum)
01.01-31.12
 250 Ton 
1403.90 Diğerleri
1501.00.90 Kümes hayvanlarının yağları
01.01-31.12
 2 Ton 
1521.90 Diğerleri
01.01-31.12
 25 Ton
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
01.01-31.12
 100 Ton
19.02  Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioil, canelloni gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
01.01-31.12
 20 Ton
19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
01.01-31.12
 100 Ton
2001.10 Hıyarlar ve kornişonlar
01.01-31.12
 20 Ton
2001.90 Diğerleri
2003.10 Mantarlar
01.01-31.12
5 Ton 
20.07 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastaları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
01.01-31.12
 10 Ton
20.08 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka suretle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
01.01-31.12
 50 Ton
20.09* Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
01.01-31.12
 20 Ton
2103.20 Domates ketçapı ve diğer domates sosları
01.01-31.12
 5 Ton
22.01 Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar;
01.01-31.12
 50 Ton
2204.10 Köpüklü şaraplar
01.01-31.12
 50 HL
2204.21 Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar
2204.29 Diğerleri
2306.70* Mısır embriyolarından
01.01-31.12
100 Ton 
2401.10** Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış)
01.01-31.12
25 Ton 
2401.20**  Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış)
2402.20** Tütün içeren sigaralar
01.01-31.12
 25 Ton
  
     *: Tarife kontenjanı, söz konusu ürünleri üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır. 
    **: Tarife kontenjanı, sigara imalatçısı firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır. 

            Madde 3- İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunacakları ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olmaları şarttır. Bu husus, adı geçen Bakanlıktan alınan uygunluk yazısı ile belgelenir. 

            Ancak, kalite ve sağlık açısından kontrole tabi ürünler için düzenlenen ithal lisansları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır. 

            Taleplerin değerlendirilmesinde, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'da zikredilen Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi ve Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu gibi ilgili uluslararası örgütler tarafından insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla yayımlanan raporlar dikkate alınır. 

            Madde 4- Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen ithal lisansları, kapsadığı maddenin tarife kontenjanı dönemi sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz. 

            Madde 5- İthal lisansına istinaden düzenlenecek gümrük beyannamesinin süresi, ithal lisansının geçerlilik süresinden fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. 

            Madde 6- İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez. 

            Madde 7- İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece EK 1'deki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen gümrük kapısından yapılabilir. İthalatın yapılacağı gümrük kapısına ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

            Madde 8- İthalatçılar, ithal lisansının geçerlilik süresi bitimini müteakip, mücbir sebepler hariç, en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında fiili ithalata ilişkin istatistiki bilgileri, ithal lisansının aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) iletirler. 

            Madde 9- Adına düzenlenen ithal lisansında belirtilen mal miktarının en az %50'lik kısmının fiili ithalatını ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirmeyen veya 8 inci maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen ithalatçıların aynı maddeye ilişkin olarak söz konusu ithal lisansının düzenlendiği tarife kontenjanı dönemini izleyen ikinci tarife kontenjanı döneminde bir defaya mahsus olmak üzere; 

            a) Tablo 1'de yer alan maddelere ilişkin tarife kontenjanı talepleri; ithalatçılar tarafından talep edilen miktarın toplam tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda, 1 inci maddede belirtilen yöntemlere göre yapılacak dağıtım sonucunda, söz konusu ithalatçıların hak edecekleri miktarın %50'si oranında, 

            b) Tablo 2'de yer alan maddelere ilişkin tarife kontenjanı talepleri ise bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarının %50'si oranında, 

            karşılanır. 

            Madde 10- Müteakip tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak tarife kontenjanlarından faydalanmak isteyen ithalatçıların; Tablo 1'de yer alan maddeler için, tarife kontenjanı döneminin başlamasından önceki 15 (onbeş) iş günü içerisinde, Tablo 2'de yer alan maddeler için ise tarife kontenjanı dönemi başlangıcından itibaren, EK 1'de belirtilen bilgileri eksiksiz tamamlayarak Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri şarttır. 

            Madde 11- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 
  
              EK 1 

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ VE ÇIKIŞLI BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 

                                                                                                              Başvuru Tarihi: .../.../1999 

 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA 
              (İthalat Genel Müdürlüğü) 
            Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur. 

           Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir. 
                                                                                                   Firma Yetkilisinin: 
                                                                                                   Adı-Soyadı, Unvanı 
                                                                                                           İmza-Kaşe 
            I- İthalatçının; 
            1) Adı/Unvanı: 
            2) Açık adresi: 
            3) Telefon ve faks numaraları: 
            4) Vergi numarası: 

            II- İthal edilecek maddenin; 
            1) Menşe ülkesi: 
            2) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke: 

            III- İthal edilecek maddenin; 
            1) Ticari tanımı: 
            2) G.T.İ.P.'na göre madde ismi: 
            3) 12'li bazda G.T.İ.Pozisyonu: 

            Not: (12'li bazda G.T.İ.P.'ları ve G.T.İ.P.'larına göre madde ismi yürürlükteki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.) 

            IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi; 
            1) Rakam ile: 
            2) Yazı ile: 

            V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir) 
            1) Rakam ile; 
                Mal bedeli: 
                Sigorta   : 
                Navlun    : 
                Toplam    : 

            2) Yazı ile; 
                Mal bedeli: 
                Sigorta   : 
                Navlun    : 
                Toplam    : 

            VI- Mevcut ise 1 adet proforma fatura sureti. 

            VII- İthalatın yapılacağı gümrük kapısının açık ismi ve adresi. 

            VIII- Bu Tebliğin 1 inci maddesi kapsamı Tablo 1'de yer alan ve tarife kontenjanı miktarı, sanayici firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılacak olan tarım ürünleri için müracaat edecek sanayici firma, kurum ve kuruluşların, bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş ve tarife kontenjanı talebinde bulunacağı ürünle ilgili tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporları ile bağlı bulunduklar, odadan alınan ve tarife kontenjanı talebinde bulunacakları maddeye ilişkin olarak, içinde bulunduğumuz takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili tüketim miktarlarını gösterir yazının noter veya anılan oda tarafından onaylı sureti. 

           IX- Bu Tebliğin 2 nci maddesi kapsamı Tablo 2'de yer alan ve G.T.İ.P. yanında (*) işareti bulunan ürünlere ilişkin olarak tespit edilen tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayici firma, kurum ve kuruluşlar için bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş geçerli kapasite raporu. 

           X- İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunacakları ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olduklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan uygunluk yazısının aslı. 

            XI- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma ünvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin noter onaylı suretleri. 

           XII- Bu Tebliğin 2 nci maddesi çerçevesinde, aynı tarife kontenjanı döneminde aynı madde için yeniden tarife kontenjanı talebinde bulunacak ithalatçılar için, aynı maddeye ilişkin düzenlenen en son ithal lisansının aslı veya noter onaylı sureti.