Gümrük Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 31.10.2001 Çarşamba Sayı: 24569 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ
(İhracat 2001/7)

  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

            Amaç
            Madde 1-
Bu Tebliğ; 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararname eki Kararın 2 ve 25 inci maddelerine istinaden Dahilde İşleme İzni ile ilgili uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

            Kapsam
            Madde 2-
Bu Tebliğ; Dahilde İşleme İznine konu mamullerin bünyesinde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

            Tanımlar
            Madde 3-
Bu Tebliğde geçen;
            Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,
            Dahilde İşleme İzni: İhraç ürünlerinin bünyesinde kullanılan yardımcı maddeler ile işlenmek, tamir edilmek, boyanmak, yenilenmek, monte edilmek, kurulmak, birleştirilmek, ambalajlanmak, temizlenmek, elenmek veya benzeri bir işlem görmek üzere getirilen eşyanın, şartlı muafiyet veya geri ödeme sistemi kapsamında ithaline imkan sağlayan ve gümrük idarelerince gümrük beyannameleri üzerinden verilen izni,
            İşleme Faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, işlenmesi, tamir edilmesi, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi, kurulması, birleştirilmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi veya benzeri bir işlem görmesini,
            İhracat Taahhüdü: Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ürün olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere ihraç edilmesini,
            Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller
            Madde 4-
Dahilde İşleme İzni kapsamında, aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline, Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan verginin, şartlı muafiyet sistemine göre teminat olarak alınması veya geri ödeme sistemine istinaden tahsil edilmesi kaydıyla, ilgili gümrük idarelerince müsaade edilir;
            a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.)
10.000 $'a kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin bünyesinde kullanılması,
            b) Kıymetli madenlerin, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
            c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
            d) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
            e) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,
            f) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
            g) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
            h) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması.

            İzin Verilmesi
            Madde 5-
Dahilde İşleme İzni talebinde bulunacak firmaların, Gümrük Mevzuatında belirtilen yetkili gümrük idarelerine müracaat etmeleri zorunludur. Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işlemler için, ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine izin süresini kaydetmek suretiyle Dahilde İşleme İzni verir. Ancak, Müsteşarlıkça belirlenen eşyaların ithalatı için, gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni verilmez.

            İzin Süresi
            Madde 6-
Dahilde İşleme İzinlerinin süreleri azami 6 (altı) aydır.

            Ek Süre
            Madde 7-
Dahilde İşleme İznine firmanın gerekçeli talebi üzerine, ilgili gümrük idarelerince izin süresinin 1/2'si oranında ek süre verilebilir.

            Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller
            Madde 8-
Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin iznin geçerlilik süresi içinde vukuu halinde, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen sürelere ilave olarak Dahilde İşleme İznine süre verilebilir;
            a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga, yangın v.b., (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),
            b) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması (Firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),
            c) Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile),
            d) Devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),
            e) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (Mahkeme kararı).

            Yukarıdaki mücbir sebep ile fevkalade haller, belirtilen kamu kurumlarından alınacak bilgi ve belgelerle tevsik edilir. Firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için en geç Dahilde İşleme İzni sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

            Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler
            Madde 9-
Gümrük idarelerince;
            a) İthalinde belli kurum veya kuruluşların iznine tabi eşyanın Dahilde İşleme İzni kapsamında getirilmesi halinde, bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması (şartlı muafiyet sistemine göre yapılan ithalatta İthalat Rejimi Kararının 7 inci maddesi hükmü hariç olmak üzere) kaydıyla ithalata izin verilir.
            b) Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ürün şeklinde ihracatına müsaade edilir.
            c) Verilen ve ihracat taahhütleri kapatılan Dahilde İşleme İzinleri üçer aylık dönemler itibarıyla Müsteşarlığa bildirilir.

            İhracat Taahhüdünün Kapatılması
            Madde 10-
Dahilde İşleme İzni sahibi firmaların, izin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününe kadar bu kapsamda getirdikleri eşyayı işleme faaliyeti sonucunda elde edilen ürün olarak ihraç etmeleri gerekmektedir. Bu ürünün, Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde, gümrük idarelerince ürünün ekspertiz raporu istenebilir.
Dahilde İşleme İzni ihracat taahhütleri; izin şartlarına göre ithal edilen eşyanın, ithalata ilişkin gümrük beyannamesi tarih ve sayısının ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi suretiyle ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla ilgili gümrük idarelerince kapatılır. Dahilde İşleme İzni kapsamında şartlı muafiyet sistemine göre alınan teminatlar veya geri ödeme sistemine ilişkin ithalatta ödenen vergiler firmaya geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            Yetki
            Madde 11-
Müsteşarlık, gerektiğinde Gümrük Müsteşarlığının da görüşünü almak suretiyle, bu Tebliğ hükümlerine istinaden izin ve talimat vermeye ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

            Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
            Madde 12-
11/3/2000 tarihli ve 23990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/6 sayılı Dahilde İşleme izni Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük
            Madde 13-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 14-
Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.