Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.06.2000 Salı Sayı: 24085 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(İhracat 2000/10)

  
            Madde 1- 8/2/2000 tarihli ve 23958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin aracı ihracatçı ile ihracat matlaplı 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 22- Dahilde İşleme İzin Belgesi alan ihracatçılar ve/veya imalatçı ihracatçılar, ihracını taahhüt ettikleri malların ihracatını bizzat yapabilecekleri gibi, Müsteşarlıktan izin almadan başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapabilirler. Ancak, un, toz içecek, küp ve kesme şeker, ham veya rafine ayçiçek yağı ihracatı için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat hariç olmak üzere, aracı ihracatçılar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılamaz.

            Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatta gümrük idarelerince, aracı ihracatçı, belge sahibi ve yan sanayici firmaların unvanları ile Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı gümrük beyannamelerine kaydedilir.

            İhraç malını imal veya tedarik eden firma ile ihracatçı firma arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine tabidir. Ancak, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, aracı ihracatçı, beyanname konusu eşya nedeniyle daha önce alınmayan vergiden belge sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.