Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.03.2000 Cumartesi Sayı: 23990 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ
(İhracat: 2000/6)

   
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

            Amaç
            Madde 1- Bu Tebliğ; 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Kararname eki Kararın 2 ve 25 inci maddelerine istinaden Dahilde İşleme İzni ile ilgili uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

            Kapsam
            Madde 2- Bu Tebliğ; Dahilde İşleme İznine konu mamullerin bünyesinde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

            Tanımlar
            Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

            Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

            Dahilde İşleme İzni: İhraç ürünlerinin bünyesinde kullanılan yardımcı maddeler ile tamir edilmek, yenilenmek, monte edilmek ve benzeri bir işlem görmek üzere getirilen eşyanın, gümrük muafiyetli ithaline imkan sağlayan ve gümrük idarelerince gümrük beyannameleri üzerinden verilen izni,

            Yardımcı Maddeler: Bu Tebliğ eki Ek-1'de belirtilen maddeleri,

            İşleme Faaliyeti: Eşyanın işlenmesi, montajı, kurulması ve diğer eşyayla birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması ile eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesini,

            Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

            İhracat Taahhüdü: Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda giriş ayniyatına uygun olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere ihraç edilmesini,

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller
            Madde 4- Dahilde İşleme İzni kapsamında, aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline, Ticaret Politikası Önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak ilgili gümrük idarelerince müsaade edilir;

            a) Bu Tebliğ eki Ek-1'de belirtilen yardımcı maddelerin 10.000 $'a kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin bünyesinde kullanılması,

            b) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşyayla birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması ile eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi.

            İzin Verilmesi
            Madde 5- Dahilde İşleme İzni talebinde bulunacak firmaların, Gümrük Mevzuatında belirtilen yetkili gümrük idarelerine müracaat etmeleri zorunludur. Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işlemler için, gümrük beyannamesi üzerine izin süresini kaydetmek suretiyle, Dahilde İşleme İzni verir.

            İzin Süresi ve Ek Süre
            Madde 6- Dahilde İşleme İzninin süresi; bu Tebliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan işlemlerde azami 4 (dört) ay, aynı maddenin (b) bendinde yer alan işlemlerde ise azami 6 (altı) aydır.

            Ayrıca, ilgili gümrük idarelerince, firmanın gerekçeli talebi üzerine, izin süresinin 1/2'si oranında ek süre verilebilir.

            İzin Bildirimi
            Madde 7- Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri üçer aylık dönemler itibariyle Müsteşarlığa bildirilir.

            Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler
            Madde 8- Gümrük idarelerince;

            a) Dahilde İşleme İzni kapsamında getirilen gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın, Numunesinin alınması veya özelliği gereği numune alınmayacak olanların tutanakla tespiti, İthalat Rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması, kaydıyla ithalatına izin verilir.

            b) Dahilde İşleme İzni kapsamında numunesi alınarak veya tutanak tutularak ithal edilen eşyanın, ayniyatına uygun olarak ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanıldığının tespiti kaydıyla ihracata müsaade edilir.

            İhracat Taahhüdünün Kapatılması
            Madde 9- Dahilde İşleme İzni sahibi firmaların, izin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününe kadar bu kapsamda getirdikleri eşyayı işleme faaliyeti sonucunda giriş ayniyatına uygun olarak ihraç etmeleri gerekmektedir.

            Dahilde İşleme İzni ihracat taahhütleri; İzin şartlarına göre ithal edilen eşyanın girişe ilişkin gümrük beyannamesi tarih ve sayısının çıkışa ilişkin gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi suretiyle ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla ilgili gümrük idarelerince kapatılır ve ithalat esnasında alınan teminatlar iade edilir.

            İhracat taahhütleri kapatılan Dahilde İşleme İzinleri, üçer aylık dönemler itibariyle Müsteşarlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            Yetki
            Madde 10- Müsteşarlık, gerektiğinde Gümrük Müsteşarlığının da görüşünü almak suretiyle, bu Tebliğ hükümlerine istinaden izin ve talimat vermeye ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

            Yürürlük
            Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

            EK-1
            Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan (etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı v.b.) tüm yardımcı maddeler