Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.05.2001 Salı Sayı: 24396 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/5)


            Madde 1- 8/2/2000 tarihli ve 23958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;

            - Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

            - İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 2 (iki) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

            - Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) milyon ABD Dolarını geçen ihracatçı firmaların, belge müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 2 (iki) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar,

            Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacakları ithalata, bu ithalattan doğacak verginin %10'unun, ithal eşyası gibi değerlendirilen ve yurt içinden temin edilen eşyaya ise 8 inci madde hükmü çerçevesinde belirlenen tutarın %10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla müsaade edilir. İnceleme veya soruşturmaya konu belge sahibi firmalar adına düzenlenen veya düzenlenecek belgelere ilişkin indirimli teminat uygulaması talepleri inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz."

            "İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılacak ihracat tutarının hesaplanmasında, firma adına düzenlenen ve henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış tüm belgeler kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan toplam ithalat (teminat sigortasına tabi ithalat dahil) tutarı düşülür."

            Madde 2- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu sistemden yararlanabilmek için, Müsteşarlığa müracaat edilerek Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idarelerince ithalat esnasında gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca gümrük idarelerince, Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili bilgilerin gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi ve belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine eklenmesi gerekmektedir."

            Madde 3- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Dahilde İşleme İzin Belgesinde kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, miktarı, değeri, mücbir sebep ve fevkalade hallere ilişkin ek süre, döviz kullanım oranı v.b. değişiklikler Müsteşarlıkça yapılır. Firma unvanı, adresi, vergi dairesi adı ve hesap numarası, haklı sebebe ilişkin ek süre, madde adı ve özellikleri aynı kalmak kaydıyla gümrük tarife istatistik pozisyonu değişiklikleri ise ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince yapılır."

            Madde 4- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ayrıca, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan Kümülasyona taraf olmayan ülke menşeli eşyaya ilişkin İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi ödenir. Ancak, bu kapsamda 31/12/2001 tarihine kadar yapılacak ihracatta; işlem görmüş ürünlerin üretiminde Kümülasyona taraf olmayan ülke menşeli tekstil ürünü (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50-63 üncü fasıllarında yer alan ürünler) kullanılmışsa %10 oranına kadar, diğer sanayi ürünleri kullanılmışsa %5 oranına kadar vergi alınır."

            Madde 5- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin üçüncü ve onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Gümrük Beyannamesinin Dahilde İşleme İzin Belgesinin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için; ilgili gümrük beyannamesi aslı üzerinde, belge tarih ve sayısının yer alması zorunludur. Ayrıca, belge ihracat taahhüdüne sayılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi aslına, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülür."

            "Yukarıdaki hükümler çerçevesinde yapılan kapatma işlemi ilgili mercilere bildirilir. Ayrıca, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince; Müsteşarlığa, ek-9'da yer alan Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Kapatma Formu, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili gümrük başmüdürlüklerine ise, ek-7 ve ek-8'de yer alan Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili ihracat ve ithalat listeleri kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, taahhüt kapatma yazısı bu alımın yapıldığı ilgili kuruluşa da gönderilir. Kapatma yazısına istinaden, şartlı muafiyet sistemine göre alınan teminatlar veya geri ödeme sistemine ilişkin ithalatta ödenen vergiler firmaya geri verilir."

            Madde 6- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen ancak, belge süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra alıcısı tarafından evsafına uygun hale getirilmek veya üzerinde değişiklik yapılmak üzere iade edilen mamulün; Müsteşarlıkça düzenlenecek yeni bir belge kapsamına alınmasını müteakip, ayniyat tespiti ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğinin tevsiki kaydıyla ilgili gümrük idarelerince ithalatına müsaade edilir."

            Madde 7- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İptal edilen belgeyle ilgili olarak, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır, iptal işlemi ilgili mercilere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ve ilgili vergi dairesine bildirilir."

            Madde 8- Aynı Tebliğin değişik geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 5- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren;

            - 30/6/2001 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1999 ile 30/6/1999 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinin,

            - 31/12/2001 tarihine kadar yapılan ihracat ise, 1/7/1999 ile 4/2/2000 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinin, ihracat taahhüdüne sayılır.

            Birinci fıkrada belirtilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında işlem görmüş ürün olarak yapılan ihracatın belgelenmesi kaydıyla, bu ihracata tekabül eden hububat, belge süresi sona erse dahi Toprak Mahsulleri Ofisinden temin edilebilir."

            Madde 9- Aynı Tebliğin geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 7- Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tescil edilen ve üzerinde diğer unsurlar yanında belge tarih ve sayısı ya da ilgili firmanın unvanının kayıtlı olduğu gümrük beyannameleri ile kapatılabilir."

            Madde 10- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 8 inci madde ilave edilmiştir.

            "Geçici Madde 8- Süresi sona eren İhracatı Teşvik Belgelerinin (kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle iptal edilenler dahil) taahhüt hesabının kapatılması için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili mercilere (geçici kabule ilişkin İhracatı Teşvik Belgeleri (3 kodlu) için Gümrük Müsteşarlığı'na, gümrük muafiyetli İhracatı Teşvik Belgeleri (1 ve 2 kodlu) için ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine) müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu belgeler (iptal edilenler hariç) kapsamında uygulanan muafiyet ve istisnalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre müeyyide uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Belirtilen süre dışında yapılan kapatma müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

            Ayrıca, süresi sona eren 1996, 1997, 1998 yıllarına ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle iptal edilenler dahil) taahhüt hesabının kapatılması için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre dışında yapılan kapatma müracaatları değerlendirmeye alınmaz."

            Madde 11- Aynı Tebliğin eki ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 12- Aynı Tebliğin "Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler" başlıklı eki ek-6'nın 2 nci ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke 13 üncü madde ilave edilmiştir.

            "2- Gümrük Beyannameleri asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri"             "7- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

            "13- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)" (*): Kesme çicek, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan rapor aslı

            Madde 13- Aynı Tebliğin "Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesi" başlıklı eki ek-8'de yer alan tablonun, "menşe ülkesi" adlı beşinci sütunun yanına "çıkış ülkesi" adlı yeni bir sütun ilave edilmiştir.

            Madde 14- Aynı Tebliğin eki ek-5, ek-10 ve ek-11 yürürlükten kaldırılarak, ek-6 ek-5, ek-7 ek-6, ek-8 ek-7, ek-9 ek-8 ve ek-12 ek-9 olarak teselsül ettirilmiştir.

            Madde 15- Bu Tebliğin;

            a) 1 inci maddesi 3/11/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

            b) 2 nci maddesi 1/7/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

            c) 4 ve 8 inci maddeleri 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

            d) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

            Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

                                                                                                                                                        EK-1
   

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

            1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

            2- Dahilde İşleme Proje Formu (Ek-2)

            3- İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-4)

            4- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

            5- Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

            a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*

            b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)

            c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

            6- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

            7- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

            8- İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez belge müracaatında bulunan imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı firmalar için)

            9- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat listeleri

            (*): Kesme çiçek, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan rapor aslı

            NOT:
            1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.
            2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.