Gümürk Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 12.04.1997 Cumartesi Sayı: 22962 (Asıl) 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(İhracat: 97/10)
 
               Madde 1- 96/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracatı kadar"
 
 

            Madde 2- Aynı Tebliğ'in 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 7- İşlenmiş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Bu durumda serbest dolaşımdaki işlenmiş ürünlerin üçüncü ülkelere ihracını müteakip, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin her türlü vergiden (Anti damping vergisi dahil) muaf olarak ve teminat alınmaksızın dahilde işleme izin belgesi kapsamında katma değer vergisi tahsil edilmek kaydıyla ithaline müsaade edilir. Bu haktan yararlanabilmek için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, tebliğ eki bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekir. İncelemede, ihraç edilen mamulün ithal eşyasından daha ileri bir safhada işlem görmüş olması gerektiği hususu da dikkate alınarak talep sonuçlandırılır. İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak değerlendirilir."

            Madde 3- Aynı Tebliğ'in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- Dahilde işleme izin belgesinin süresi proje konusu malın özelliğine göre 12 ayı geçmemek üzere Müsteşarlıkça belirlenir. Gemi inşaa, komple tesis v.b. için düzenlenen belgelerin süresi iki yıla kadar, savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracı için düzenlenen belgelerin süresi ise proje süresi kadar tespit edilebilir. Sürenin başlangıcı dahilde işleme izin belgesinin tarihidir. Ancak bu süre, belgenin ilk kullanıldığı tarihe kadar azami 3 ay kaydırılabilir.

            Dahilde işleme izin belgesi almak üzere yapılan müracaat tarihi (Müsteşarlık genel evrak giriş tarihi) ile belgenin düzenlendiği tarih arasında gerçekleşen ihracat taahhüde sayılır."

            Madde 4- Aynı Tebliğ'in 12 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Dahilde işleme izin belgelerine talep edilmesi halinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince orjinal sürenin 1/4 ü kadar ek süre verilir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri yapılan müracaatları sonuçlandırarak ilgili mercilere ve Müsteşarlığa bilgi verir. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracı için düzenlenen belgelere ise imalat seyrine göre ek süre verilir."

            Madde 5- Aynı Tebliğin 18 inci maddesi 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın, bizzat belge sahibi firma ve/veya teminat alınmak ve Borçlar Kanunu'nun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla temsilcisi tarafından ithaline, belge süresi içerisinde belirtilen değer ve miktarı geçmemek üzere gümrük idarelerince müsaade edilir."

            Madde 6- Aynı Tebliğ'in 23 üncü maddesi 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, ihracat taahhütlerini kapatmak üzere ihracat süresi (ek süreler dahil) bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde ek 7'de belirtilen taahhüt kapatmaya ilişkin bilgi ve belgelerle, ek 11'de belirtilen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine veya bağlı oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat ederler."

            Madde 7- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesine son fıkra olarak aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir.

            "İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri dahilde işleme izin belgesi süresi (ek süreler dahil) bitimini müteakip üç ay içerisinde gerçekleştirilen ihracatı da belge taahhüdüne sayar."

            Madde 8- Aynı Tebliğ'in 24 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi'nin sonuna aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir.

            "Ancak bünyesinde üçüncü ülke menşeli girdi kullanılan ve AB ülkelerine ihraç edilen silah, mühimmat ve savaş malzemeleri bu fıkra hükmünden müstesnadır."

            Madde 9- Aynı Tebliğ'in Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir.

            "Ayrıca süreleri (ek süreler dahil) 1/1/1996 tarihinden sonra biten ve bu tarihten sonra kapsamında herhangi bir ithalat (bu tarihten önce çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olanlar hariç) ve/veya ihracat yapılmamış ihracatı teşvik belgesi de bu madde hükmünden yararlandırılır."

            Madde 10- Aynı Tebliğ'e geçici 6 ıncı madde olarak aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir.

            "Geçici Madde 6- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren bu Tebliğin yayımı tarihini müteakip 3 ay içerisinde yapılan ihracat; taahhüt hesapları kapatılmamış (müeyyide uygulanmış ancak tahsilatı yapılmamış taahhütler dahil) ihracatı teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi, vergi, resim ve harç istisnası belgesi ile belgesiz ihracat kredileri taahhüt hesabına sayılır ve kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Krediye ilişkin olarak bu süre; vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi olup, vadenin uzatılması anlamına gelmez."

            Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı yürütür.