Gümrük Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 05.11.1998 Perşembe Sayı: 23514 (Asıl) 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
96/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(İhracat: 98/26)
   
            Madde 1- 5/1/1996 tarihli ve 22514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 9 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Süs hayvanları, canlı balık (larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan ürünler Dahilde İşleme Rejimi kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve sermayesinin en az %51'i imalatçı firmanın hissedarlarına ait olan ihracatçı firmalar hariç olmak üzere işlenmiş gıda ürünlerinin ihracı için imalatçı olmayan ihracatçı firmalar adına belge düzenlenmez." 

            Madde 2- Aynı Tebliğ'in Geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Geçici Madde 6- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 30/6/1999 tarihine kadar yapılan ihracat, 1/1/1996 tarihinden itibaren düzenlenmiş ve taahhüt hesapları kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi taahhütlerine sayılır." 

            Madde 3- Bu Tebliğ'in 1 inci maddesi yayımı tarihinde, 2 nci maddesi 1/1/1999 tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.