Gümrük Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 30.04.1999 Cuma Sayı: 23681 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 99/3) 
  
           Madde 1- 5/1/1996 tarihli ve 22514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Müsteşarlık, firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeleri, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul ederek, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara; 

            a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması, 

            b) Türkiye gümrük bölgesindeki üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından ciddi bir zarar vermemesi, kaydıyla ihraç ve ithal eşyasının (tali ürünler dahil) 8'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunu, adını, miktarını, değerini ve ihraç süresini belirleyerek, proje bazında dahilde işleme izin belgesini verir veya talebi reddeder." 

            Madde 2- Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 15- Müsteşarlık, dahilde işleme izin belgelerinde belirtilen ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonunu, adını, cinsini, miktarını ve değerini değiştirmeye yetkilidir. Bu hususlar dışında kalan değişiklikler (firma ünvanı, adresi, vergi dairesi adı ve hesap numarası v.b.) için firmalar ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat ederler. İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri yapılan müracaatları sonuçlandırarak ilgili mercilere ve Müsteşarlığa bilgi verir." 

            Madde 3- Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 18- Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki eşyanın, bizzat belge sahibi firma ve/veya teminat alınmak ve Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla temsilcisi tarafından ithaline, belge süresi içerisinde belirtilen değer ve miktarı geçmemek üzere gümrük idarelerince müsaade edilir. 

            İthalat Rejimi Kararında ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, ilgili kurum veya kuruluşun müsaadesi ithalat esnasında aranır. 

            Gümrük idarelerince, dahilde işleme izin belgesinde aksine bir hüküm belirtilmediği sürece ithal vergileri teminata bağlanarak ithalata izin verilir ve ilgili belge taahhüt hesabının 23 üncü madde çerçevesinde kapatılmasına ilişkin ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin taahhüt kapatma bildirim yazısına istinaden, ithalat esnasında alınan teminatlar (21 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla) iade edilir. 

            Gümrük idareleri, belgeli ihracatta gümrük beyannamesi üzerine dahilde işleme izin belgesi tarih ve sayısını kaydetmek zorundadırlar. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında özellikleri gümrük beyannamesi üzerine kaydedilerek ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul maddeler ile ambalaj malzemelerinin işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılarak yapılacak ihracatlarında; gümrük beyannamesi muhteviyatı ihraç eşyası ile belge üzerinde ihracı öngörülen maddelerin gümrük tarife istatistik pozisyonu ile teknik ve ticari adı bakımından fiziki unsurları itibariyle aynı madde olduğunun ilgili belgeler üzerinde görülmesi, çıkış esnasında gümrük beyannamesi ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması için gerekli ve yeterli şartları oluşturmakta olup, gümrük idarelerince ayrıca ekspertiz raporu istenmeyecektir. 

            İhracatın Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılması durumunda 24 üncü madde hükümleri uygulanır." 

            Madde 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir. 

            "Geçici Madde 9- 1/6/1999 tarihinden itibaren dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ihracatlarda; üzerinde, diğer unsurlar yanında ilgili dahilde işleme izin belgesi tarih ve sayısı kayıtlı olmayan gümrük beyannameleri, ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmaz." 

            Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.