Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.02.2000 Pazartesi Sayı: 23971 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 
Tebliğ No: (2000/4)
 


            Madde 1- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı davranan Ünver Hırdavat San.Tic.Ltd.Şti., daha önce açılmış akreditiflerinin, peşin olarak dövizi satılmış işlemlerinin, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya bedeli transfer edilmiş vesaik mukabili işlemlerinin, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemlerinin ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemlerinin dışında kalan işlemlerini kapsamak üzere, aynı maddenin (d) bendi uyarınca ithalattan 6 ay süre ile men edilmiştir.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.