TİCARET MEVZUATI

                     

Resmi Gazete: 20.04.1999 Salı Sayı: 23672 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
Tebliğ No: (99/11) 
 
  
            Madde 1- 7/2/1999 tarihli ve 23604 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 3- Ekli (Ek I, Ek IV, Ek V ve Ek VI) sayılı listelerde yer alan ürünlerden analitik kimyevi maddelerin laboratuvarlarda kullanılmak üzere ithal başvurularında, ekli taahhütnamenin (Ek VIII) ilgili gümrük idaresine verilmesi durumunda, fiili ithal sırasında Kontrol Belgesi aranmaz."

            Madde 2- Aynı Tebliğe ekli (Ek VIII) sayılı taahhütname ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

    "Ek. VIII

LABORATUVARLARDA KULLANILACAK KİMYASAL ANALİZ MADDELERİNİ İTHAL EDECEKLER TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
 
Dış Ticaret Müsteşarlığına

            İthal edeceğimiz ..... G.T.İ.P.'li ..... isimli maddenin laboratuvarlarda teşhis ve test miyarları veya aşı üretiminde kullanılan pür ve ekstra pür analitik kimyevi maddelerle ilgili olduğunu, bu maddenin  laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacağını, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin %60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                                 Firma Unvanı
                                                                                                   Yetkili İmza
                                                                                                        Tarih
                                                                                                        Pul(*)

            Firma adresi:
            Firmanın bağlı bulunduğu
            vergi dairesinin adı                    :
            Firmanın vergi sicil numarası    :

            NOT: Taahhütname gümrük idaresine verilecektir.
            (*) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen miktarda damga pulu yapıştırılacaktır."