TİCARET MEVZUATI

                     

Resmi Gazete: 20.04.1999 Salı Sayı: 23672 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon (99/12)  
 
  
            Madde 1- 24/12/1997 tarihli ve 23210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Standardizasyon 97/17 sayılı Uluslar arası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'in 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "e) Bu Tebliğ'in 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlığa sahip, üniversite mezunu, yabancı dil bilen ve hizmet sözleşmesi veya diğer belgeler ile istihdam edildiği kanıtlanan personel listesi (diploma, sair sertifika ve gerekli diğer belgelerin asılları veya noterden tasdikli örnekleri eklenecektir)." 

            Madde 2- Aynı Tebliğ'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 2- Bu Tebliğ hükümleri gereğince Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle anılan statüyü almaya hak kazanmış bulunan uluslararası gözetim şirketleri, 2 nci maddenin (e) bendi hükmü çerçevesinde değerlendirilir."

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.