distic99-17teb  
Resmi Gazete: 03.11.1999 Çarşamba Sayı: 23865 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN MADDE VE ATIKLARA İLİŞKİN DIŞ TİCARET STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Tebliğ No: (99/22)
 


           Madde 1- 7/2/1999 tarihli ve 23604 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (99/3) sayılı Tebliğe ekli (Ek IV) sayılı "Kontrole Tabi Atıklar" listesinin "B. Diğer Atıklar" başlıklı bölümüne aşağıdaki atıklar ilave edilmiştir.
 
4004.00.00.00.13
Kauçuğun toz ve granülleri (Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında kullanılan kauçuk granülleri)
4017.00.10.00.12
Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları (Yalnız sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) tozu)

           Madde 2- Anılan Tebliğe ekli (Ek V) sayılı "İthali Yasak Atık ve Maddeler listesinin "B. Aşağıdaki Maddeleri İçeren Atıklar" başlıklı bölümünde yer alan atıklardan aşağıda belirtilenler yeniden düzenlenmiştir.
 

Y22
Bakır bileşikleri
Y23
Çinko bileşikleri

           Madde 3- Anılan Tebliğe ekli (Ek V) sayılı "İthali Yasak Atık ve Maddeler listesinin "C. Diğer Atıklar" başlıklı bölümünde yer alan atıklardan aşağıda belirtilenler yeniden düzenlenmiştir.
 

4004.00.00.00.13
Kauçuğun toz ve granülleri (Spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında kullanılan kauçuk granülleri hariç)
4017.00.10.00.12
Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları (Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) tozu hariç)

           Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.