Gümrük Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 12.02.1999 Cuma Sayı: 23609 (Asıl) 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Bazı Firmaların 6 ay Süreyle İthalattan Men Edilmeleri Hakkında Tebliğ
Dış Ticarette Standardizasyon: (99/6) 
 
    
            Madde 1- Aşağıda ticari unvanları bildirilen firmaların, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi üzerine, aynı maddenin (d) bendi uyarınca ithalattan 6 (altı) ay süreyle men edilmeleri uygun görülmüştür. 

            - Gentra Genel Mühendislik ve İnşaat Ticaret A.Ş. 

            - Reform Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

            - Oschatz Enerji ve Çevre Koruma Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.