Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.11.2005 Cumartesi Sayı: 25991 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Geçici İthalat)
Sıra No: 5

Madde 1 - 21/3/2005 tarih ve 25762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.'lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)'nin "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan 20/2/2000 tarihli ve 23970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)'nin yürürlükte bulunduğu tarihte ATA karnesi eşliğinde geçici ithal edilen eşya ile ilgili olarak, süre uzatımı talebinde bulunulmuş olsun veya olmasın, ATA karnesinin geçerlilik süresinin bulunması halinde, gümrük idarelerince bu tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen süreler esas alınır."

Madde 2 - Bu Tebliğ, 15/3/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.