cintayvanteb  
Resmi Gazete Tarihi: 22.09.1999 Çarşamba Sayı: 23824 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından

ÇİN TAYVANI MENŞELİ PORSELENDEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI İTHALATINDA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ. GÖZETİM VE KORUNMA: (99/3)


            Başvuru
            Madde 1- Kütahya Porselen Sanayi A.Ş., 6911.10 tarife pozisyonlu porselenden sofra ve mutfak eşyası ithalatının özellikle Çin Tayvanı'ndan aşırı miktar ve değerde arttığını belirterek, yerli üreticiler üzerinde
oluşturduğu zararın bertaraf edilebilmesi için İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuatı çerçevesinde soruşturma açılması ve önlem alınması talebinde bulunmuştur.

            Soruşturma
            Madde 2- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılan ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çin Tayvanı menşeli 6911.10 G.T.P.'lu "porselenden sofra ve mutfak eşyası" için soruşturma açılmasına ve anılan maddenin
ithalatında geçici önlem olarak gözetim uygulamasına karar vermiş ve bu hususta hazırlanan Gözetim ve Korunma: (99/1) sayılı Tebliğ, 13/2/1999 tarihli ve 23610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

            Soruşturmanın yürütülmesi
            Madde 3- Soruşturma, Müsteşarlığımız (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmüş olup, soruşturma kapsamında sözkonusu ürünlerin üreticilerine ve tespit edilen ithalatçılarına soru formları gönderilerek konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlarla önlemin uygulanması hususunda eşgüdümün sağlanmasına özen gösterilmiş ve gerekli hallerde ihracatçı ülke temsilcileri ile temasa geçilmiştir.

            Yapılan inceleme sonucunda, 1995 yılında 132 Kg olan Çin Tayvanı menşeli porselenden sofra ve mutfak eşyası ithalatının 1996 yılında 5.265 Kg'a, 1997 yılında 2.173.443 Kg'a ve 1998 yılında ise 2.223.235 Kg'a yükseldiği, bu ürünün genel ithalat içindeki payının ise aynı yıllarda sırasıyla %0,02, %1, %58 ve %47 olarak seyrettiği tespit edilmiştir. Geçici önlem olarak gözetim uygulaması sonrasında, Çin Tayvanı menşeli anılan ürünün ithalatının genel ithalat içindeki payının 1999 yılı Ocak - Nisan döneminde %14 seviyesine düştüğü ve 1998 yılında 0,98 $/Kg olan ortalama birim fiyatın 1999 yılında 2,5 $/Kg'a yükseldiği görülmüştür.

            Karar
            Madde 4- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 26/8/1999 tarihindeki toplantısında soruşturma süresince elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendirerek soruşturmanın tamamlanmasına ve Çin Tayvanı menşeli 6911.10 gümrük tarife pozisyonlu porselenden sofra ve mutfak eşyası
ithalatının, İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin IV üncü bölümünün 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

            Gözetim uygulaması
            Madde 5- Gözetim Belgesi talebinde bulunacak ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, Ek'te yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları ve ithal edilecek ürüne ait proforma fatura ile menşe şahadetnamesini bu forma eklemek suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

            Bilgilerin toplanması
            Madde 6- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili verilerin; 

           a) İlgili gümrük idaresi tarafından ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,

            b) Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükarda belgenin kullanım süresinin bitiminde,

            Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirilmesi gerekmektedir.

            Yürürlük
            Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK
ÇİN TAYVANI MENŞELİ GÖZETİME TABİ 6911.10 TARİFE POZİSYONLU
ÜRÜN İÇİN GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
(İthalat Genel Müdürlüğü)

            99/3 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan aşağıda belirtilen ürün için firmamız adına Gözetim Belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

            Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

                                                            İmza-Kaşe

          1- İthalatçının;
            a) Adı/Unvanı:
            b) Adresi:
            c) Telefon ve faks numaraları:
            e) Vergi numarası:

         2- Beyan Sahibinin;
            a) Adı/Unvanı:
            b) Adresi:

        3- İthal edilecek ürünlerin (*);
            a) G.T.İ.P.:
            b) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveline uygun tanımı:
            c) Menşe ülke (menşe şahadetnamesi ile belgelenecek):
            d) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkıyatın (yüklemenin) yapılacağı ülke:
            e) Miktarı:
            f) Değeri:

        4- İthalat için öngörülen tarih/tarihler ile yer/yerler (liman, gümrük kapısı)
            a) Tarih/Tarihler:
            b) Liman/Gümrük Kapısı:
        5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;
            a) Adı:
            b) Adresi:

        (*) Proforma Faturanın ve Menşe Şahadetnamesinin Başvuru Formunun ekinde sunulması gerekmektedir. (FOB teslim şekli dışında düzenlenmiş faturalarda malın FOB değerinin belirtilmesi gerekmektedir.)