cintayvanteb  
Resmi Gazete Tarihi: 27.10.1999 Çarşamba Sayı: 23859 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gözetime Tabi Ürünlere İlişkin Tebliğ (No: 99/5)


            Madde 1- 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği" uyarınca, ithali gözetime tabi tutulan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Ürünler Listesi (EK-I) de gösterilmiştir.

            Madde 2- (EK-I) de belirtilen listede yer alan ürünleri ithal etmek amacıyla gözetim belgesi talebinde bulunacak olan ithalatçıların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, (Ek-II) deki başvuru formunu eksiksiz doldurarak ithal edilecek ürüne ait proforma fatura ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

            Madde 3- Müsteşarlıkça düzenlenecek gözetim belgelerinin süresi altı aydır.

            Madde 4- 27/11/1997 tarihli ve 23183 sayılı; 20/6/1998 tarihli ve 23378 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 97/3 ile 98/2 No'lu Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gözetime Tabi Ürünlere İlişkin Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

                                                                        (EK-I)

GÖZETİME TABİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ ÜRÜNLER LİSTESİ

G.T.İ.P.             MADDE İSMİ
-------------------  ---------------------------------------------------------
2827.10.00.00.00     Amonyum klorür (nişadır)
2905.49.90.90.00     Diğerleri
2918.14.00.00.00     Sitrik asit
2941.30              Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları
2941.40              Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları
3204.13.00.00.00     Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.15.00.00.00     Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar
                     dahil) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
36.04                Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis
                     işaretleri ve diğer pirotekni eşyası
3905.30.00.00.00     Polivinil alkol (hidrolize olmamış asetat grupları
                     içersin içermesin)
4203.29.91.00.00     Erkeklere ve erkek çocuklara ait olanlar
4203.29.99.00.00     Diğerleri
6402.19.00.00.00     Diğerleri

G.T.İ.P.             MADDE İSMİ
-------------------  ---------------------------------------------------------
(1)6402.99           Diğerleri
   6403.19.00.00.00  Diğerleri
(1)6403.91           Bileği örtenler
(1)6403.99           Diğerleri
(2)6404.11.00.00.00  Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol
                     ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman
                     ayakkabıları ve benzerleri
   6913.10.00.00.00  Porselenden olanlar
   70.13             Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri
                     işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler
                     hariç)
   8712.00           Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli
                     taşıtlar (üç tekerlekliler dahil)
   9503.30           Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları
   9503.41.00.00.00  İçleri doldurulmuş olanlar
   9503.49           Diğerleri
   9503.60           Bilmeceler
   9503.90           Diğerleri
   9504.40.00.00.00  Oyun kağıtları
   9603.29           Diğerleri
   9603.30           Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin
                     tatbikinde kullanılan fırçalar
   9603.40           Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan
                     fırçalar (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç);
                     boya yastık ve ruloları
   9603.90           Diğerleri

            (1) Yalnız;
            Özel Teknoloji ihtiva eden ayakkabılar: Sportif faaliyetler için kullanılan, her bir çiftinin CIF fiyatı 11,5 $'dan az olmayan, tek veya çok katlı kalıplanmış tabanlı (enjekte edilmemiş), dikey veya yatay hareketlerin
baskısını emecek şekilde özel olarak tasarlanmış sentetik malzemelerden imal edilmiş ve gaz veya sıvı içeren sızdırmaz yastıklar, alçak yoğunluk polimerler gibi maddeler veya etkiyi emen veya yok eden mekanik parçalar gibi teknik özelliklere sahip ayakkabılar.

            (2) Yalnız;
            a) Sportif faaliyetler için yapılmış olup, kabara çivileri, sivri uçlu çiviler, uç demirleri, kıskaçları, şeritleri olan ve ek parça mahiyetinde bu gibi parçalara haiz olan enjekte edilmemiş tabanlı ayakkabılar,

            b) Özel teknoloji ihtiva eden ayakkabılar: Sportif faaliyetler için kullanılan, her bir çiftinin CIF fiyatı 11,5 $'dan az olmayan, tek veya çok katlı kalıplanmış tabanlı (enjekte edilmemiş), dikey veya yatay hareketlerin
baskısını emecek şekilde özel olarak tasarlanmış sentetik malzemelerden imal edilmiş ve gaz veya sıvı içeren sızdırmaz yastıklar, alçak yoğunluk polimerler gibi maddeler veya etkiyi emen veya yok eden mekanik parçalar gibi teknik özelliklere sahip ayakkabılar.

                                                                       (EK-II)

ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ GÖZETİME TABİ ÜRÜNLER İÇİN GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

    BAŞBAKANLIK                                                 BAŞVURU TARİHİ
    DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
    (İthalat Genel Müdürlüğü)

            99/5 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

            Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmektedir.

                                                                     İmza-Kaşe
            1- İthalatçının;
            a) Adı/Unvanı
            b) Adresi
            c) Telefon ve faks numaraları
            d) Vergi No

            2- Beyan sahibinin;
            a) Adı/Unvanı
            b) Adresi

            3- İthal edilecek ürünlerin;
            a) G.T.İ.P.
            b) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveline uygun tanımı
            c) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkiyatın (yüklemenin) yapılacağı ülke
            d) İthalat için öngörülen tarih ve yer
            e) Miktarı
            f) Değeri

            4- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;
            a) Adı
            b) Adresi

            EK:
            Proforma fatura (FOB dışındaki teslim şekillerinde navlun ve sigortanın ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir).