Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 06.07.1999 Salı Sayı: 23747 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 
 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Dövülebilen Dökme Demirden Boru Bağlantı Parçaları İthalatına Yönelik Olarak  Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ 
(Gözetim ve Korunma: 99/2)
  
            Başvuru 
            Madde 1- Haymak Döküm Sanayi A.Ş., Müsteşarlığımıza yaptığı başvuruda, 7307.19 tarife pozisyonlu dövülebilen dökme demirden boru bağlantı parçaları ithalatının özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nden (Ç.H.C.) aşırı miktar ve değerde arttığını belirterek, yerli üreticiler üzerinde oluşturduğu zararın bertaraf edilebilmesi için İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuatı çerçevesinde önlem alınması talebinde bulunmuştur. 

            İnceleme 
            Madde 2- Müsteşarlığımızca (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılan ön inceleme sonucunda, Çin menşeli 7307.19 tarife pozisyonlu dövülebilen dökme demirden boru bağlantı parçaları ithalatının, bu maddenin toplam ithalatı içindeki payının 1994'te %28.4 iken 1995'te %50.3'e ulaştığı, 1996'da %47.5, 1997'de %42.1, 1998 yılında ise %38,7  olarak gerçekleştiği ve sözü edilen ülkenin ilk sırayı aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, Çin menşeli sözkonusu ürünün birim fiyatlarının diğer ülkeler menşeli ürünlerin ithal birim fiyatlarına göre önemli ölçüde düşük olduğu anlaşılmıştır. İthalattaki bu artışın, yerli sanayiin iç piyasadaki payını olumsuz etkileyerek kapasite kullanım oranlarını ortalama %35 düzeylerine düşürdüğü ve satış fiyatları üzerinde baskı yaratarak 
zarar tehdidi oluşturduğu tespit edilmiştir. 

            Kurul kararı 
            Madde 3- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 12/5/1999 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Ç.H.C.'den yapılan 7307.19 gümrük tarife pozisyonlu dövülebilen dökme demirden boru bağlantı parçaları ithalatının yerli sanayi üzerinde oluşturduğu zarar tehdidinin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir. 

            Soruşturmanın yürütülmesi 
            Madde 4- Soruşturma, 19/10/1995 tarihli ve 22438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7348 sayılı "Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar" ile 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği"  hükümleri uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülecektir. 

            Tarafların yükümlülüğü 
            Madde 5- İlgili tarafların, soruşturmada kullanılmak üzere konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile görüşlerini anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bu Tebliğ'in yayımından itibaren 60 (altmış) gün içinde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (İnönü Bulvarı, 06510 Emek/Ankara, Faks: (312) 212 87 65) yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. 

            İhtiyaç duyulması halinde (312) 212 88 00 / 1358, 1381 numaralı telefonların yanısıra erbils@foreigntrade.gov.tr ve  ekizoglum@foreigntrade.gov.tr e-mail adreslerinden de soruşturma hakkında ilave bilgi talep edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

            Tarafların dinlenmesi 
            Madde 6- 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği"nin 6(II) maddesi hükmü çerçevesinde ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile ihracatçı ülke temsilcileri, yazılı talepte bulunarak soruşturmanın sonucunda etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri olduğunu kanıtlamaları halinde Müsteşarlığımızca (İthalat Genel Müdürlüğü) sözlü olarak dinlenmeleri için imkan tanınacaktır. 

            Diğer taraftan, görüşlerin dinlenmesi, tarafların biraraya geldikleri bir toplantı ile de gerçekleştirilebilecektir. Toplantıya katılmak isteyen tarafların, bu isteklerini, toplantıya katılacak temsilcileri ile bulundukları görevleri de belirtmek suretiyle, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. 

            Soruşturmanın başlangıç tarihi 
            Madde 7- Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir. 

            Yürürlük 
            Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.