Gümrük Mevzuatı

               

Resmi Gazete: 10.06.2006 Cumartesi Sayı: 26194 (Mükerrer) 

Gümrük Müsteşarlığından:

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (AÇIKLAMA NOTLARI)
(SERİ NO: 1)

Amaç

Madde 1 – (1) Bu tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlamak, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine  Nomanklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığı temin etmek, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda belirtilen yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilerek tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Açıklama Notları’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu tebliğ, 28/2/2006 tarihli ve C 50/1 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları’nı kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası hükmüne ve 24/7/2003 tarihli ve 25178 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesini,

b) Açıklama Notları: Bu tebliğin ekinde yer alan Açıklama Notlarını,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

ç) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

d) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,

e) Pozisyon: Fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarını,

f) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

g) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,

h) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

ı) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

i) Ek Not: Armonize Sistem Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon notları ile birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ile alt pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını

ifade eder.

Genel Açıklamalar

Madde 5 –  (1) Söz konusu Açıklama Notları ekte yer almaktadır.

Madde 6 – (1) Bu tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları’na uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 –  (1) Bu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 –  (1)  Bu tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

İlgili ekler 10 Haziran 2006 tarih ve 26194 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de mevcuttur!