Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.03.2000 Pazartesi Sayı: 23995 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından: 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) 
Seri No: 1


            Amaç ve kapsam
            Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin birinci fıkrasında; gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya bu işletmelerin yeterli olmadığı hallerde, gümrük antrepoları açılması ve işletilmesinin Gümrük Müsteşarlığının izni ile mümkün olacağı, iznin verilmesine ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükme istinaden Bakanlar Kurulunca hazırlanan Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 05.02.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 02/03/2000 tarihli 23981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununa ilişkin olarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliği'nin 357 nci maddesinde; gümrük antrepolarının genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye; uygulamadaki özellikleri sebebiyle genel antrepoların, (A), (B) ve (F); özel antrepoların ise (C), (D) ve (E) tiplerine ayrıldığı belirtilmiştir.

            Bu itibarla, gümrük antreposu açma ve işletme izinlerinin verilmesine ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

            Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler
            Madde 2- Yukarıda belirtilen antrepo tiplerinden birini açmak ve işletmek isteyen kişiler tarafından, açılmak istenilen antrepoda depolanacak eşya ile ilgili olarak ne tür faaliyette bulunulacağı ve gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik olarak neden ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile en yakın gümrük müdürlüğüne aşağıda yer alan belgeler ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

            1- (A) ve (B) tipi genel antrepo açmak isteyen tüzel kişilerin müracaat dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri eklemeleri gerekir.

            a) Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca asgari 5 yıldır faaliyette bulunduklarını ve ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamının en az 10 milyar Türk Lirası olduğunu, ayrıca şirketin anonim şirket veya limited şirket statüsünde bulunduğunu tevsik eden Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,

            b) Son beş yılda ödenen Kurumlar Vergisi basit ortalamasının en az 5 milyar Türk Lirası olduğunu tevsik etmek için ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak belge,

            c) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak kişilerin, Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas cürümlerinden biri nedeniyle hapis cezasına veya 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgesi,

            Bu kişilerden Türkiye'de ikamet etmeyenlerin yurt dışında mukim olduklarına ilişkin belge ibraz etmeleri halinde sabıka kayıt belgesi aranmaz.

            d) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde belirtilen (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanun'un 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde belirtilen) fiilleri işlememiş olduklarını gösterir ilgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak belge,

            e) Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca; ikmalen, resen ve idarece tarh olunan vergiler nedeniyle idari yargı mercilerinde açılan davalara ilişkin kesinleşmemiş olanlar hariç olmak üzere Devlete vergi borcu olmadığına ilişkin ilgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak belge,

            f) Antrepo olarak açılmak istenilen yerin işaretlendiği ve alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki,

            g) Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğraflar,

            h) Antrepo olarak açılmak istenilen yere ilişkin tapu senedinin veya söz konusu yerin kiralanmış olması halinde, tapu senediyle birlikte kira sözleşmesinin noterden tasdikli birer örneği,

            ı) İlgili belediye başkanlığından alınacak; antrepo olarak açılmak istenilen yere ait İşletme İzin Belgesi ile yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren yangın raporu,

            j) Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Statü Belgesi,

            k) Antrepo olarak açılmak istenilen tanklara ilişkin kalibrasyon cetveli,

            l) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde bu Genel Tebliğin 1 No.lu ekindeki, diğer eşyada ise 2 No.lu ekindeki örneğe uygun noterden tasdikli taahhütname,

            m) Antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğuna ilişkin bağlı bulunulan Ticaret, Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından alınacak belge.

            Ayrıca, dilekçelerde açılmak istenilen antreponun tipi de belirtilir.

            2- C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen özel gerçek ve tüzel kişiler tarafından; yukarıdaki fıkranın 1 No.lu (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (j), (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgeler ve ilgili Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği ile birlikte en yakın gümrük idaresine başvurulur. Bu dilekçelere antrepoya konulacak eşyayı gösterir liste de eklenir.

            Ayrıca, açılmak istenilen antreponun tipi belirtilir.

            C ve E tipi antrepolar için bu Genel Tebliğin 3 No.lu ekindeki; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vs. eşya konulmak üzere açılmak istenilen özel antrepolar için ise 1 No.lu ekindeki örnek noterden tasdikli taahhütname başvuru dilekçesine eklenir.

            Binek otomobili, otobüs, kamyonet, motosiklet gibi nakil vasıtaları konulmak üzere açılacak genel ve özel antrepo taleplerinin değerlendirilmesinde firmaların, söz konusu nakil vasıtalarının Türkiye Mümessili (Distribütör veya Acente) olduklarına dair belgenin de ibraz edilmesi gerekir.

            İzin
            Madde 3- İlgili gümrük müdürlüğü söz konusu talebi antreponun Gümrük Yönetmeliğinin 365 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının tespitini müteakip düzenleyeceği görgü raporu ve görüşleri ile birlikte bağlı olduğu başmüdürlüğe gönderir.

            Başmüdürlükçe, talep incelenerek görüş de belirtilmek suretiyle, Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Müracaatlar Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

            Devir
            Madde 4- Gümrük Yönetmeliğinin 366 ncı maddesinde antrepo işleticisinin hak ve yükümlülüklerinin Gümrük Müsteşarlığının izni ile bir başka kişiye devredilebileceği; ancak bu devre izin verilebilmesi için devretmek isteyenlerin taahhütlerini yerine getirmiş olması ve devir alacak olanların da gerek antrepoda var olan, gerek sonradan konulacak eşya ve maddeler nedeniyle terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve diğer taahhütleri yüklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

            Antrepoların devir işlemlerinin aşağıda açıklandığı gibi yürütülmesi uygun bulunmuştur.

            İşletilmekte olan genel ve özel antrepoların devri için işletmeci ile antrepoyu devralmak isteyen kişi tarafından bağlı bulunulan gümrük müdürlüğüne müştereken müracaat edilmesi gerekir. Bu dilekçede devre ekonomik yönden neden ihtiyaç duyulduğu açıklanarak, aşağıdaki belgeler eklenir.

            1- Antreponun devrine ilişkin usulüne uygun olarak düzenlenen sözleşme,

            2- Devralmak isteyen kişiye ilişkin;

            a) Devir konusu antrepo A veya B tipi genel antrepo ise bu Genel Tebliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (j) ve (l) bentlerinde kayıtlı belgeler ile Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,

            b) Devir konusu antrepo C veya D Tipi Özel antrepo ise bu Genel Tebliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (c), (d), (e), (j) ve (l) bentlerinde kayıtlı belgeler,

            3- Antrepo işleticisinin unvan değişikliği yapması halinde, unvan değişikliğinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,

            4- İşleticisinin başka bir tüzel kişilikle birleşmesi veya başka bir tüzel kişiliğe devredilmesi halinde, birleşmeye veya devre ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği.

            Gümrük müdürlüğü tarafından, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep başmüdürlüğe intikal ettirilir. Başmüdürlüğe intikal ettirilen talepler, incelenerek görüş de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aktarılır. Talepler Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

            E Tipi özel antrepoların işletme hakkı devredilemez.

            Sahiplerinin isteği üzerine antrepoların kapatılması
            Madde 5- Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine istinaden, sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel (E Tipi Özel Antrepolar hariç) antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin taleplerin, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının, antreponun boş olduğuna ve defter kayıtlarının uygunluğuna dair düzenlenecek görgü raporu ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekir.

            Yürürlük
            Madde 6- Bu Genel Tebliğ 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 7- Bu Genel Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

            (EK: 1)
 

YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI VEYA MUHAFAZALARI İÇİN ÖZEL TERTİP VEYA TESİSLER GEREKEN EŞYANIN KONULMASINA MAHSUS ANTREPO AÇMA/İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

            (Noterden tasdikli olacaktır.)

            Adresi ve diğer özellikleri .......... tarihli ve .......... sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan tank ve depoları özel antrepo olarak açmak ve işletmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilecek müsaadeye karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:

            1- Antrepoya alınacak petrol, benzin ve müştakları (akaryakıtlar) veya sair eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Gümrük Müsteşarlığının bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,

            2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya (tanklara) konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,

            3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Gümrük Müsteşarlığının izni üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,

            4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an Gümrük İdaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Müsteşarlık Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerlerine diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri onlara göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,

            5- Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri, Gümrük Başmüdür veya Müdürleri tarafından şahsen veya dolaylı olarak yapılan teftiş ve soruşturmalarda, Gümrük Mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya İdaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın, işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,

            6- Mevcut tesisatta Gümrük İdaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,

            7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından gerekli fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının güvenle korunabilmesi için Gümrük Müsteşarlığınca gerekli görülen sair tesisat ve tadilatı yapmayı,

            8- Antrepoya konulacak petrol ve müştaklarının (akaryakıtların) veya sair eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden Gümrük İdaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma vesair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,

            9- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi taktirde Gümrük Müsteşarlığının devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,

            10- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin devam edeceğini,

            11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine ve Gümrük Müsteşarlığı Müfettişler ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerlerine her istedikleri anda göstermeyi,

            Keza antrepolara eşya konulması, buralardan çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Gümrük Yönetmeliği hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,

            12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük vesair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından gümrük idaresine peşin olarak kanunen geçerli teminat vermeyi,

            13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere atanacak gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen Gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi ve bu memurlara her altı ayda bir ücretsiz olarak bir tulum elbisesi ile üç senede bir defa meşin ceket vermeyi,

            (NOT: Meşin ceket akaryakıt antrepolarındaki memurlar için)

            Telefon da dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını da bedelsiz olarak temin etmeyi,

            14- Gümrük Müsteşarlığı veya Başmüdürlük veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak sair lüzumlu tavsiye ve istekleri yerine getirmeyi,

            15- Gümrük Mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Gümrük Müsteşarlığı'nın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu hususdan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                                                Taahhütnameyi verenin veya
                                                                                                                vekil veya temsilcisinin imzası

            (EK: 2)
 

GENEL ANTREPO AÇIP İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

            (Noterden tasdikli olacaktır.)

            Adresi ve diğer özellikleri .......... tarihli ve .......... sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan yeri genel antrepo olarak açmak ve işletmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilecek müsaadeye karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:

            1- Antrepoya alınacak eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Gümrük Müsteşarlığının bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,

            2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,

            3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Gümrük Müsteşarlığının isteği üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,

            4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an Gümrük İdaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Müsteşarlık Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerlerine diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,

            5- Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerleri, Gümrük Başmüdür veya Müdürleri tarafından şahsen veya dolaylı yapılan teftiş ve soruşturmalarda, Gümrük Mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya İdaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın, işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,

            6- Mevcut tesisatta Gümrük İdaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,

            7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından lüzumlu fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının emniyetle korunabilmesi için Gümrük Müsteşarlığınca gerekli görülecek sair tesisat ve tadilatı yapmayı,

            8- Antrepoya konulacak eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden Gümrük İdaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma vesair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,

            9- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi taktirde Gümrük Müsteşarlığının devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,

            10- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin devam edeceğini,

            11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine, Gümrük Müsteşarlığı Müfettişler ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerlerine her istedikleri anda göstermeyi,

            Keza antrepolara eşya konulması, buralardan çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Gümrük Yönetmeliği hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,

            12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük vesair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından, Müsteşarlıkça belirlenen esaslara göre teminat vermeyi,

            13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere tayin edilecek gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen Gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi,

            Telefon da dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını da bedelsiz olarak temin etmeyi,

            15- Gümrük Mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Gümrük Müsteşarlığı'nın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu hususdan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                                                Taahhütnameyi verenin veya
                                                                                                                 vekil veya temsilcisinin imzası

            (EK: 3)
  

(C) (D) ve (E) Tipi ÖZEL ANTREPO AÇMA TALEBİNDE BULUNANLARDAN GÜMRÜK ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

            (Noterden tasdikli olacaktır.)

            .......... tarih ve ..... sayılı yazımız ile Gümrük Müsteşarlığı'na sunduğumuz plan (kroki) ve fotoğraflarda gösterilen .......... adresindeki kapalı/açık (duruma uygun olanı yazılacaktır.) mahallin .......... unvanlı firmamızca özel antrepo olarak kullanılması için Müsteşarlıkça verilecek müsaadeye karşı:

            1- Antrepoya konulacak eşya için Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine ve Müsteşarlığın bu husustaki tebliğlerine tamamen uymayı,

            2- Antrepoya konulacak eşya için Gümrük İdaresince tahakkuk ettirilen gümrük vesair vergi ve resimlerini karşılamak üzere önceden kanunen geçerli teminat vermeyi,

            3- Antrepo kapılarının görevli gümrük memurları tarafından kilitlenerek mühür altına alınması sırasında tutulacak müşterek zabıt varakasını imza etmeyi ve antreponun sair menfezlerinin mal ithal ve ihracatına veya dışarıdan bir kimsenin girip çıkmasına meydan vermeyecek surette kapatılmasını veya örülmesini sağlamayı,

            4- Gümrük İdaresi ile Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerlerine diledikleri anda antrepodaki eşya ve maddelerle bunlara ait kayıt ve belgeleri ibraz etmeyi ve her türlü kolaylığı kendilerine göstermeyi ve gerekli açıklamaları yapmayı,

            5- Antrepoda; Gümrük İdaresi veya Müsteşarlık Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri tarafından yukarıdaki maddeye göre yapılan kontrol ve yoklamalar ve teftişler neticesinde antrepo beyannamesindeki tespite nazaran meydana gelecek noksan eşyaya ait gümrük vesair vergi ve resimleri gümrük veznesine derhal yatırmayı, aksi halde bunların verilen teminattan düşülmesini kabul etmeyi,

            6- Yukarıdaki maddeye göre antrepoda yapılacak kontrol, yoklama ve teftişlerde hazır bulunmayı veya temsilen bir memur veya bir kişi bulundurmayı, aksi taktirde Gümrükçe veya Müfettiş ile Kontrolörlerce en aşağı iki memurun huzuru ile yaptırılacak olan yoklama ve kontrol neticesini kabul etmiş sayılmayı,

            7- Eşyanın antrepoya girişi sırasında görevli muayene memurunca huzurumuzda tespit edilerek antrepo beyannamesinin tahakkuk tablosunda gösterilen ve tarafımızdan "uygundur" şerhi ile imza ve tasdik edilecek olan eşyanın cinsi, nevi ve vasıfları ile gümrük vergisine esas teşkil eden miktarı üzerinden Gümrük İdaresine karşı sorumlu olmayı, antrepoya alındıktan sonra eşyanın beyannamesinde yazılı evsafında veya herhangi bir sebeple miktarında meydana gelen bozulma, fire ve kayıplar (zayiat)dan dolayı bir hak iddia etmemeyi,

            8- Antrepoya eşya alınıp çıkarılması için .......... gümrüğünden gönderilecek görevli memurların harcırah mevzuatı hükümlerine göre yol giderleri ile gündeliklerini peşinen ödemeyi, bu memurların resmi tatil günlerinde veya mesai saatleri dışında çalıştırılmasına gerek görüldüğü taktirde Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine göre fazla mesai ücretlerini de peşin olarak gümrük veznesine yatırmayı,

            9- İşlerin antrepoda daimi surette gümrük memuru bulundurulmasını zorunlu kılacak derecede çoğalması halinde bu memurların üç aylık maaşlarını karşılayan parayı her üç ayda bir peşin olarak gümrük veznesine yatırmayı,

            10- Antrepoya alınıp çıkarılan eşya hakkında Gümrük Yönetmeliği'nde yazılı kayıt ve dosyalarla Gümrük İdaresinin bu hususta gerekli göreceği sair kayıt ve dosyaları tutmayı,

            11- Gümrük Müsteşarlığının yukarıdaki şartlara ve Gümrük Kanun ve Yönetmeliğindeki esaslara riayetsizlik dolayısıyla vermiş olduğu özel antrepo müsaadesini her zaman geri alabileceği gibi bunların dışında kalan idari sebep ve mülahazalarla da bir aylık süre vermek suretiyle antrepoyu kapatabileceğini, bu şekilde kapatılacak olan antrepoda mevcut eşyayı derhal yurda ithal edemediğimiz taktirde her türlü masraf ve hasarı tarafımıza ait olmak üzere Müsteşarlığın müsaadesi ile, göstereceği bir antrepoya kaldırmayı veya transit etmeyi ve bu işler bitinceye kadar Gümrük İdaresine karşı sorumluluğumuzun devam edeceğini ve bütün bunlardan dolayı Gümrük İdaresinden hiçbir istek ve iddiada bulunmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                                            Taahhütnameyi verenin veya
                                                                                                            vekil veya temsilcisinin
                                                                                                            imzası