Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 11.05.2006 Perşembe Sayı: 25165 (Asıl)

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) 
Seri No: 13

Madde 1 – 17/1/2004 tarih ve 25349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Antrepo Rejimi) 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarınca onaylanmış ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi unvanı verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli,”

Geçici Madde 1 –Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce antrepo olarak açılmış olan tanklara ilişkin kalibrasyon cetvelleri, bu Tebliğin yayımından itibaren üç ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.