Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.03.2000 Pazartesi Sayı: 23995 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından: 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) 
Seri No: 2


            Amaç ve kapsam
            Madde 1- 10.12.1988 tarih ve 20015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3505 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifeye eklenen "X- Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Ruhsatname Harçları" bölümü ile antrepo, sundurma ve gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depoları açma ve işletme izin belgeleri ile mağaza depoları açma izin belgeleri 01.01.1989 tarihinden itibaren harç kapsamına alınmıştır. Ayrıca, söz konusu liste 29.01.2000 tarihli 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yeniden düzenlenerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile paralel hale getirilmiştir.

            4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 94 üncü, Gümrük Yönetmeliği'nin 357 nci maddelerinde; gümrük antrepolarının genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye; uygulamadaki özellikleri sebebiyle genel antrepoların (A), (B) ve (F); özel antrepoların ise, (C), (D) ve (E) tiplerine ayrıldığı belirtilmiştir. Sundurma Rejimi anılan Kanunda yer almamış, bunun yerine gümrüğe sunulan eşyanın işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunacağı hükme bağlanmış ve bu yerler de Geçici Depolama Yerleri olarak tanımlanmıştır.

            Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 108 inci maddesinde, ruhsatnamelerden bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu aynı Kanunun 109 uncu maddesinde de, ruhsatname harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef bulunduğu; 127 nci maddesinde de, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olan ve harca tabi bulunan antrepo, geçici depolama yerleri, açma izni belgelerine ilişkin harcın anılan Kanunun 127 nci maddesine istinaden peşin olarak ödenmesi, harcın ödenmesini müteakip söz konusu belgenin düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bu itibarla, açma ve işletme izin belgelerinin verilmesi ve harcın tahsiline ilişkin işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekir.

            Açma ve işletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere ait harçların tahsiline ilişkin olarak yapılacak işlemler
            Madde 2- Açma ve işletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere ait harçların tahsiline ilişkin olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

            a) Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) verilecek antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin izin yazısının gümrük idaresine intikal etmesini müteakip, harcın ödenmesi için, vergi dairesine Ek 1'de yer alan örneğe uygun bir yazı yazılır; aynı zamanda bu yazının bir örneği firma yetkilisine elden verilir.

            b) Açma ve işletme harcının veya açma harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzunun veya yazısının ilgili tarafından 7 gün içinde Gümrük Müdürlüğüne ibrazı halinde, bir örneği ekli (EK: 2, 3) "Açma ve İşletme İzin Belgesi" veya "Açma İzin Belgesi" gümrük idaresince düzenlenerek ilgilisine verilir.

            Söz konusu belgeler bizzat Gümrük Müdürü veya vekili tarafından imzalanır.

            c) Açma ve işletme harcı toplamı veya açma harcının tahsil edildiğine dair Vergi Dairesi makbuzu veya yazısının, Vergi Dairesine muhatap yazının ilgiliye verildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile durumun aynı vergi dairesine bildirilmesi, ayrıca bu süre içinde ilgiliye gönderilecek yazıda söz konusu harcın yatırılması gerektiği, aksi takdirde verilen iznin iptal edileceği hususu bildirilir.

            d) Açma ve İşletme İzin Belgesinin ilgili bulunduğu antreponun veya geçici depolama yerinin görülebilir bir yerine asılacağı ilgilisine tebliğ edilir. Denetimler sırasında bu belgelerin yerinde bulunup bulunmadığına dikkat edilir.

            e) Açma ve işletme harcı toplamı yatırılmadan izin belgesi düzenlenmeyerek ilgili olduğu yere eşya konulmasına izin verilmez.

            f) Bu yerler kapatıldığında söz konusu belgeler geri alınarak dosyasında muhafaza edilir.

            g) Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce verilecek antrepo ve geçici depolama yeri izinlerine ilişkin yazının ilgili gümrüğe intikal etmesini müteakip en geç 1 ay içinde açma ve işletme harcı makbuz örnekleri ile "Açma ve İşletme İzin Belgesi"nin bir örneği Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.

            h) Yukarıda belirtilen hususların sırasıyla yerine getirilmesi ve bunların ilgili gümrük idaresi ve başmüdürlükçe titizlikle takip edilmesi gerekir.

            Her yıl tahsil edilecek harçlarla ilgili olarak yapılacak işlemler
            Madde 3- 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı 8 sayılı tarifeye eklenen "X- Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Ruhsatname Harçları" bölümünde işletmeye ilişkin harçların her yıl tahsil edileceği belirtilmiştir.

            Her yıl tahsil edilecek bu harçlar antrepo veya geçici depolama yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilir.

            Bu itibarla, yukarıda belirtilen yerler ile ilgili olarak açma ve işletme izin belgelerinin verildiği tarihi takip eden yıllarda da bu harçların tahsilini sağlamak amacıyla işleticilerin mükellefiyet kayıtlarının bulunduğu vergi dairesine bir örneği ekli (Ek: 4) yazı gönderilir.

            Antrepolara veya geçici depolama yerlerine ilişkin yıllık harcın Ocak ayı sonuna kadar yatırıldığına ilişkin makbuzun gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, bu antrepolara ve geçici depolama yerlerine eşya konulmasına izin verilmez.

            Yukarıda belirtilen yerlerin gerek ilgilinin isteği, gerekse idarece re'sen kapatılması üzerine kapatma işleminin gerçekleşmesini müteakip ilgili vergi dairesine durum derhal bir yazı ile bildirilir.

            Açma ve işletme izin belgesi veya açma izin belgesinin harç tahsil edilmeden verilmesi halinde doğacak sorumluluk
            Madde 4- 492 sayılı Harçlar Kanununda, gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurların harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ait olduğu harç ödenmeden açma ve işletme izin belgesi verilmesi halinde, bu belgelere ilişkin harçlardan belgeleri veren memurlar mükellef ile müteselsilen sorumludurlar. Başka bir ifadeyle harç tutarları mükellefinden veya ilgili memurdan tahsil edilir.

            Defterdarlıklara bilgi verilmesi
            Madde 5- 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) ve (9) sayılı tarifelerde yer alan belgeler için yayımlanan 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği gereğince, yıllık harca tabi belgelere ilişkin olarak, ilgili idarelerce sonradan yapılan iptal, devir, yenileme, uzatma ve benzeri değişiklikler de ilgili Defterdarlıklara bildirilir.

            Dolayısıyla, Gümrük Müdürlüklerince düzenlenen gümrük antreposu ve geçici depolama yerleri açma ve işletme izin belgelerinde, iptal, devir, yenileme, uzatma ve benzeri değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren (15) gün içerisinde ilgili Defterdarlığa bildirilmesi gerekir.

            Yürürlük
            Madde 6- Bu Genel Tebliğ 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 7- Bu Genel Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

            Ek: 1

            .......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

            Adına 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince .......... açma ve işletme izin belgesi/açma izin belgesi düzenlenecek olan ..........dan 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları bölümünün ( ) pozisyonu gereğince .......... lira harcın 7 gün içinde tahsilini ve aşağıdaki bölümün doldurulup imzalandıktan sonra iadesini arz ederim.

                                                                                                    .......... Gümrük Müdürü
 

            .......... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

            ..........'dan .......... lira açma/işletme harcı .../.../... tarih ve ..... sayılı makbuz karşılığında tahsil edilmiştir. 

                                                                                                                    .......... Vergi Dairesi Müdürü

            Ek: 2
 

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
..... Gümrük Müdürlüğü
 
ANTREPO AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

            İzin Belgesi No/Tarih                                       :
            Açma ve İşletme İzni Sahibinin
            Adı Soyadı veya Unvanı                                  :
            Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Adı           :
            Antreponun Tipi ve Kod Numarası                 :
            Antreponun Adresi                                           :
            Antreponun Bağlı Bulunduğu Gümrüğün Adı :
            Antreponun alanı/hacmi                                   :

            Yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı kişiye Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün .../.../200 tarih ve ..... sayılı yazısına istinaden antrepo açma ve işletme izni verilmiştir.

            (NOT: "Antreponun alanı/hacmi" kısmı yalnızca A ve B tipi genel antrepolar için yazılacaktır.)

            Ek: 3
 

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
..... Gümrük Müdürlüğü
 
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

            Kod Numarası                                              :
            İzin Belgesi Sayı/Tarihi                                :
            Açma ve İşletme İzni Sahibinin
            Adı Soyadı veya Unvanı                               :
            Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Adı        :
            Geçici Depolama Yerinin Adresi                :
            Geçici Depolama Yerinin Bağlı Bulunduğu
            Gümrüğün Adı                                                :
            Geçici Depolama Yerinin Alanı                    :

            Yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı kişiye Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün .../.../200 tarih ve ..... sayılı yazısına istinaden geçici depolama yeri açma ve işletme izni verilmiştir.

                                                                                                                                .......... Gümrük Müdürü

            Ek: 4

            .......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

            4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince .......... açma ve işletme izin belgesi verilen .......... dan 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin "X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları bölümünün ( ) pozisyonu gereğince .......... lira yıllık işletme harcının 7 gün içinde tahsili için adı geçenin mükellefiyetinin tescil edilerek sonucundan bilgi verilmesini arz ederim.

                                                                                                                                     .......... Gümrük Müdürü