Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.03.2000 Cuma Sayı: 24006 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) 
Seri No: 6


            4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 98 inci maddesinde, gümrük idarelerince Kanunun 81 inci maddesinin 2 nci fıkrası hariç olmak üzere, antrepo işleticisinden teminat isteneceği; 202 nci maddesinin 4 üncü bendinde ise, teminat aranmayacak ve kısmi teminat aranacak halleri belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            05.02.2000 tarihli, 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın dördüncü kısmında yer alan "Kısmi teminat uygulanacak haller" başlıklı 37 nci maddesinin (b) bendinde; Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergileri tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın yetkili olduğu, aynı maddenin (e) bendinde de, Kanunun ekonomik etkili rejimlere ilişkin maddelerinde teminat alınması öngörülen durumlarda, yükümlünün güvenilirliği ve geçmiş performansı dikkate alınarak, belirlenecek teminat tutarını ithalat veya ihracat vergilerinin %10'una kadar indirme konusunda genel düzenleme yapmaya Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu yetkiye dayanarak aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

            Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilen firmalardan alınacak teminat tutarı, kamu kuruluşları ile Gümrük Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinde yer alan şartları taşıyanlar için ithalat vergileri tutarının %10'u olarak belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Genel Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.