Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03.05.2002 Cuma Sayı: 24744 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

1 ve 5 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi) 
Seri No: 8


             Madde 1- 20/3/2000 tarihli ve 23995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi)'nin 2 nci maddesi aşağıdaki şek- ilde değiştirilmiştir.

             "Madde 2- Yukarıda belirtilen antrepo tiplerinden birini açmak ve işletmek isteyen kişiler tarafından, açılmak istenilen antrepoda depolanacak eşya ile ilgili olarak ne tür faaliyette bulunulacağı, tipi ve gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik olarak neden ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile en yakın gümrük müdürlüğüne aşağıda yer alan belgeler ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

             1- (A) ve (B) tipi genel antrepo açmak isteyen tüzel kişilerin müracaat dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri eklemeleri gerekir.

             a) Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca asgari 2 yıldır faaliyette olan anonim ve limited şirketlerin bu durumlarını ve antrepo olarak açılmak istenilen yerin bulunduğu yörenin gelişmişlik durumuna göre ödenmiş sermayesinin; gelişmiş yöre kapsamındaki iller için 100 milyar Türk Lirası, normal yöre kapsamı iller için 50 milyar Türk Lirası, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 25 milyar Türk Lirası olduğunu tevsik eden Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği veya yeminli mali müşavirden alınacak noter onaylı yazı,

             b) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin, yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişilerin affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümlerinden biri nedeniyle hapis cezası almamış olmaları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanun'un 344 ncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde) belirtilen fiillerden mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgesi,

             c) Antrepo olarak açılmak istenilen yerin işaretlendiği ve alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki,

             d) Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar veya bunların renkli fotokopileri,

             e) Antrepo olarak açılmak istenilen yere ilişkin tapu senedinin veya söz konusu yerin kiralanmış olması halinde, tapu senediyle birlikte kira sözleşmesinin noterden tasdikli birer örneği,

             f) Belediye sınırları içerisinde açılacak antrepolarda ilgili belediye başkanlığından, diğer yerlerde Valiliklerden ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya kuruluştan alınacak; antrepo olarak açılmak istenilen yere ait İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya bu gibi belge ile yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren yangın raporu,

             g) Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi,

             h) Antrepo olarak açılmak istenilen tanklara ilişkin kalibrasyon cetveli,
             ı) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde bu Genel Tebliğin 1 Numaralı ekindeki, diğer eşyada ise 2 Numaralı ekindeki örneğe uygun noterden tasdikli taahhütname.

             18.1.2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan ve illerin gelişmişlik durumunu gösteren liste, EK 4'te yer almaktadır. Bu listede Bakanlar Kurulunca yapılacak olan değişiklikler (a) bendinde belirtilen limitlerin uygulanması bakımından göz önünde tutulur.

             Ayrıca, Şirketin (Anonim ve Limited) yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortaklar arasında yabancı şahsın veya yabancı bir şirketin bulunması halinde firma dilekçesinde bu durumun beyan edilmesi, diğer taraftan limited şirketlerde yönetim kurulunun bulunmaması nedeniyle, kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) gurubu imzaya yetkililerin (b) bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

             2- C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından; yukarıdaki fıkranın 1/(b) (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan belgeler ve ilgili Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği ile birlikte en yakın gümrük idaresine başvurulur.

             C, D ve E tipi antrepolar için EK 3'te; bu antrepolardan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vs. eşya konulmak üzere açılmak istenilen için ise EK 1'de yer alan noterden tasdikli taahhütname başvuru dilekçesine eklenir.

             Binek otomobili, otobüs, kamyonet, motosiklet gibi nakil vasıtaları konulmak üzere Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlükleri denetiminde açılacak özel antrepo taleplerinin değerlendirilmesinde antrepo işleticisi firmaların, genel antrepo taleplerinde ise kullanıcıların, söz konusu nakil vasıtalarının Türkiye Mümessili (Distribütör veya Acente) olduklarına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir."

 

             Madde 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2- Devralmak isteyen kişiye ilişkin; devir konusu antrepo A veya B tipi genel antrepo ise bu Tebliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (ı) bentlerinde kayıtlı belgelerin, C veya D tipi özel antrepo ise (b) ve (ı) bentlerinde kayıtlı belgelerin ve Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği"

 

             Madde 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 5- Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden, sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin taleplerin, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının, antreponun boş olduğuna ve defter kayıtlarının uygunluğuna dair düzenlenecek görgü raporu ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekir."

 

             Madde 4- 20/3/2000 tarihli ve 23995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Seri Numaralı Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi)nin 3 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Açtıkları montaj müsaadeli özel antrepoları kapatmak isteyenler durumu yazılı olarak ilgili gümrük müdürlüğüne bildirirler. Antrepodaki eşyanın komple bir tesis olduğunun, miktar ve çeşit bakımından bir ünite teşkil ettiğinin ekspertiz ve/veya bilirkişi raporuyla kanıtlanmasından sonra eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanarak antreponun kapatılabilmesini teminen taleplerin ilgili Başmüdürlük kanalıyla (15) gün içinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekir.

             Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı global liste muhteviyatı eşyanın çok fazla kalemden oluşması halinde, bunların ayrı ayrı üniteler olduğunun ve birbirleriyle entegre olarak çalıştığının tevsik edilmesi şartıyla, yatırım tamamen sonuçlanmadan kısmi ithalinin yapılması mümkündür. Bu durumda, ithali yapılan eşyanın, montajı tamamlanmayan eşya ile karışmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Antrepoda kalan son ünitenin de ithalinin yapılmasından sonra, antreponun kapatılabilmesini teminen taleplerin ilgili Başmüdürlük kanalıyla (15) gün içinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekir."

 

             Yürürlük

             Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Gelişmiş Yöre Kapsamında ki İller

Normal Yöre Kapsamındaki İller

Kalkınma Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller  

İSTANBUL (il sınırları)

KOCAELİ (il sınırları)

ANKARA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

ESKİŞEHİR

KONYA

GAZİANTEP

SAKARYA

KASTAMONU

ÇORUM

ARTVİN

ERZİNCAN

TUNCELİ

ADIYAMAN

KARS

GÜMÜŞHANE

ANKARA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

İZMİR (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

 

BOLU

BURDUR

KÜTAHYA

AFYON

TRABZON

SİVAS

OSMANİYE

AKSARAY

BAYBURT

BATMAN

MARDİN

VAN

İZMİR (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

BURSA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

TEKİRDAĞ

YALOVA

İÇEL

MUĞLA

K.MARAŞ

KİLİS

BARTIN

TOKAT

SİİRT

IĞDIR

HAKKARİ

BİTLİS

BURSA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ADANA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

AYDIN

BALIKESİR

KIRKLARELİ

KAYSERİ

ÇANKIRI

SİNOP

ORDU

ERZURUM

ARDAHAN

BİNGÖL

AĞRI

ŞIRNAK

ADANA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ANTALYA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi)

ANTALYA

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı)

ÇANAKKALE

(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç)

EDİRNE

ISPARTA

MANİSA

UŞAK

DÜZCE

DENİZLİ

BİLECİK

HATAY

DİYARBAKIR

YOZGAT

ŞANLIURFA

NEVŞEHİR

ELAZIĞ

AMASYA

KARABÜK

MALATYA

MUŞ

RİZE

KIRŞEHİR

ÇANAKKALE

(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri)

KIRIKKALE

 

 

 

ZONGULDAK

KARAMAN

NİĞDE

SAMSUN

GİRESUN