Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20/08/1994 cumartesi Sayı: 22027 (Asıl) 
Başbakanlık gümrük Müsteşarlığından :
Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi)
Seri No: 2

            1615 sayılı Gümrük Kanunu' nun 101 nci maddesinde ,"Özel Kanunlarında antrepo açıp işletme yetkisi verilen kuruluşların antrepolarının bulunmadığı mahallerde veya bu kuruluşların antrepolarının yeterli olmaması hallerinde, Bakanlıkça genel ve özel antrepolar açılıp işletilebilir, diğer kamu kuruluşlarına veya Belediyelere ve bunların yapmaması halinde de özel kuruluşlara genel ve özel antrepo açma ve işletme izni verilebilir.", 104 üncü maddesinde de, "Bakanlık genel ve özel antrepo açma ve işletme izni vereceği gerçek ve tüzel kişilerden, bu Kanuna göre aranacak vergi ve ceza haklarını korumak üzere münasip göreceği miktarda teminat isteyebilir." hükmü yer almaktadır. 

            Bidayette 28.2.1986 tarihine kadar Umumi Mağazalar T.A.Ş. adına İzmir, İskenderun ve Mersin Şubeleri için izin verilen genel antrepolarla ilgili olarak adı geçen şirketten Gümrük Kanunu' na göre aranacak vergi ve ceza haklarını korumak üzere 500 m2 ye kadar olan antrepo için 10.000.000.-TL; 500 m2' den sonraki her metrekare için de 10.000.-TL. Tutarında Nakit veya Banka Teminat Mektubu veya Devlet Tahvili alınmasına ve bu kabil taleplerde aynı esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir. 

            Yukarıda belirtilen teminat miktarlarının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden tespit edilmesi gerekmiştir. 

            Bu itibarla, bugüne kadar genel antrepo işletme izni verilen firmalardan, 1615 sayılı Gümrük Kanunu' nun 104 ncü maddesi gereğince bu Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve ithalat rejimi kararlarına göre alınacak fon haklarını korumak üzere 1994 yılı için; 

            - 500 m2' ye kadar olan antrepo için 1.000.000.000.-TL. (Birmilyar)

            - 500 m2' den sonraki her metrekare için de, 1.000.000.-TL. (Birmilyon) 

            Tutarında Nakit veya Banka Teminat Mektubu veya Devlet Tahvili alınması

            uygun bulunmuştur. 

            Bu Tebliğde belirlenen esaslara göre tespit edilen tutarlardaki teminatlar, bu Tebliğin yayımlanmasını takip eden 2 ay içinde ilgili gümrük idaresine verilecektir. 

            Bundan böyle, yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanan bir önceki teminat tutarları Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında bu ilanın yapıldığı tarihi izleyen ay içinde artırılacaktır. Yeniden değerleme oranı sıfırlı tam sayısa tamamlanacak ve bu oran uygulanacaktır. 

            ÖRNEK: Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının %61 olarak tespit ve ilan olunması halinde sözü edilen teminat tutarları %70 oranında artırılacaktır. 

            Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

            Tebliğ olunur.