Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.10.1999 Salı Sayı: 23851 (Asıl) 
 Gümrük Müşteşarlığından:  

Pan - Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasındaki Ticarette Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) Sıra No: 3


            21/4/1999 tarihli ve 23673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra nolu (Avrupa Menşe Kümülasyonu) Türkiye'nin Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine Katılımı Hakkında Gümrük Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde belirtilen, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile karşılıklı ticaretinde Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu (PAMK) sistemi hükümlerinin uygulanması, diğer bir deyimle, bu kapsamdaki ticarette Avrupa Topluluğu ve Türk menşeli girdilerin kümüle edilebilmelerini sağlamak amacıyla menşe tespitine ilişkin düzenleme, 18/9/1999 tarihli ve 23820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik" ile gerçekleşmiş bulunmaktadır.

            Bu Yönetmelik ile, Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki ticarete konu eşyanın, tercihli rejim kapsamında PAMK sisteminde yer alan ülkelere sevki sırasında, menşeinin tevsiki bakımından gerekli belge düzeni kurulmuş bulunmaktadır.

            Ancak, PAMK sisteminin Türkiye'de işlemesini sağlayan, 21/2/1999 tarihli ve 23618 Resmi Gazete'de yayımlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca, anılan Yönetmeliğin V sayılı eki kapsamındaki Avrupa Topluluğu menşeli eşya Türkiye'de, Türkiye menşeli eşya ise Avrupa Topluluğunda, PAMK sistemi ülkelerinden sevkedilmiş olmalarına bakılmaksızın, kümülasyon hükümlerine tabi değildir.

            Tebliğ olunur.