gümrük mevzuatı          
Resmi Gazete: 16.06.1998 Salı Sayı: 23374 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Gümrük Müşteşarlığından: 
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya)
Seri No: 2

            Madde 1- 10/08/1996 tarihli ve 22723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no'lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış- Geri Gelen Eşya)'nin 4'üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Tamir edilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek yatlar için bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler aranılmaz."

            Madde 2 - Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
             
            Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müşteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.