gümrük mevzuatı          
Resmi Gazete: 04.12.1998 Cuma Sayı: 23543 (Asıl) 
 Gümrük Müşteşarlığından:  
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya)
Seri No: 3
   
            Madde 1- 10/8/1996 tarihli ve 22723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya)'nin 2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Süre uzatma talepleri ilgili gümrük idaresine veya Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılacaktır. Süre uzatım talebine dair dilekçeye zorlayıcı sebep veya beklenmeyen hali gösterir belge ile noter tasdikli Türkçe tercümesi mutlaka eklenecektir. Yurt dışında düzenlenecek mücbir sebep belgesi yurt dışı temsilciliklerimiz tarafından onaylanacaktır. Bu belge Noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte ilgili Gümrük
İdaresine yapılan talepler, konuya ilişkin mütalaa da belirtilerek, Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) iletilecektir."

            Madde 2- Aynı Tebliğin 3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici olarak yurt dışına çıkan, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 132 nci maddesinin (1) numaralı bendinin (e) veya (g) alt bentlerinde kayıtlı yük ve yolcu taşıtları ile yabancı ülkelere seyahat eden
Türkiye'de mukim Türk ve yabancılara ait taşıtların kanuni süre içerisinde yurt dışında kaza neticesinde ağır hasar görmesi veya geçtiği ya da gittiği ülkede o ülkenin adli mercilerince el konulması, arızalanması ya da
sürücünün tutuklanması veya hastalanması nedenlerinden dolayı Kanuni süre aşılarak yurda getirilen taşıtlarla ilgili olarak;

            a) Kaza sonucu düzenlenmiş polis veya sigorta raporlarının,

            b) Sürücünün tutuklanması veya araca adli mercilerce el konulması halinde adli merci kararlarının,

            c) Aracın arızalanması halinde ilgili ülkedeki resmi mercilerce verilmiş rapor ya da belgenin,

            d) Sürücünün hastalanması halinde, hastane raporlarının,

            Konsolosluk veya yurt dışı temsilciliklerimizce tasdikli aslı ve Noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı şarttır.

            Sadece taşıtlara mahsus olmak üzere yukarıda sayılan hallerde süre uzatım taleplerinin kanuni süre içinde yapılması şartı gümrük idarelerince aranmaz.

            Bu durumlarda yukarıda belirtilen zorlayıcı sebepler veya beklenmeyen hallerin meydana geldiği tarihte süre durdurulacak, ortadan kalktığı tarihten itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

            Bu talepler ilgili gümrük idaresinin bağlı olduğu Gümrükler Başmüdürlüğünce incelenip sonuçlandırılacaktır.

            Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan devlet memurlarının yurt dışına götürdükleri taşıtları kanuni süresinden sonra yurda geri getirmeleri halinde görev sürelerinin iki yıldan fazla olduğuna veya uzatıldığına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan veya bağlı olduğu kurumdan alınacak belgenin gümrüğe ibraz edilmesi durumunda gerekli süre değişimi ilgili gümrük idaresince yapılacaktır.

            Belgelere göre süre uzatımlarının mümkün olmaması halinde 3/2/1973 tarihli ve 14437 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 977 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır."

            Yürürlük
            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.