Gümrük Mevzuatı                       
Resmi Gazete: 29.03.1996 Cuma Sayı: 22595 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:  
 
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul)SeriNo: 3
  
            KAPSAM 
            Madde 1- Bilindiği üzere 31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe giren Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile Avrupa Birliği veya üçüncü ülke menşeli malların Türkiye Gümrük Bölgesine girerek işlem gördükten sonra üçüncü ülkelere ihraç edilmesine ilişkin işlemler düzenlenmiştir. Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile düzenleneme işlemler dışında kalan 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118.maddesi çerçevesinde yapılacak geçici kabul talepleri bu Tebliğ kapsamında Gümrük Müsteşarlığı'nca değerlendirilir. 
 
            TALEPLERİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİ 
            Madde 2- 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesi kapsamındaki geçici kabul izin taleplerinin incelenmesi ve sonuçlandırılması bu tebliğ hükümlerine göre Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

            Gümrükler Genel Müdürülüğü gerektiğinde izin yetkisini Gümrükler Başmüdürlüklerine devredebilir. 

            MÜRACAAT 
            Madde 3- Geçici kabul talebinde bulunacak firmaların bu Tebliğin 1 Nolu ekinde belirtilen bilgi ve belgelerle Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekir. Genel Müdürlük müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgeleri aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul ederek değerlendirmesini yapar. Malın özelliğine göre süre ve miktarı belirleyerek geçici kabul izin belgesi düzenler veya talebi reddeder. 

            Gümrükler Genel Müdürlüğü izin belgesinin aslını talep sahibi firmaya ve bir örneğini de ilgili Gümrükler Başmüdürlüğüne gönderir. 

            Geçici kabul izni,eşyanın görülebileceği işçilik derecesi,ücreti,fire nispeti,artıklarda ve diğer hususlarda uygulanacak işlemler yönünden ilgili kurum ve kuruluşların gerektiğinde görüşleri alınarak sonuçlandırılır. 

            SÜRE 
            Madde 4- İthal süresi izin yazısında belirtilir. İhracat süresi 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesi çerçevesinde malın ve yapılacak işlemin özelliğine göre Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce belirlenir. 

            Bu süre iki yılı geçemez. 

            EK SÜRE 
            Madde 5- Geçici kabul ithal ve ihraç süreleri,verilen sürenin bitiminden önce müracaat edilmesi ve firma tarafından ileri sürülen sebeplerin uygun görülmesi halinde,Gümrük Kanunu'nun 175 inci maddesi çerçevesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce ek süre verilerek uzatılabilir. 

            DEĞİŞİKLİKLER 
            Madde 6- Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce gerektiğinde malın ve işlemin özelliğine göre verilmiş olan geçici kabul izninde her türlü değişiklik yapılabilir. 

            GİRİŞ GÜMRÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 7- Geçici kabul ithalat işlemleri izin yazısında kayıtlı Gümrükler Başmüdürlüğüne bağlı Gümrük İdarelerince yapılır. 

            Geçici kabul yoluyla yapılacak ithalat işlemleri sırasında Giriş Gümrük İdaresi,Genel Müdürlükçe verilen izin belgesini Gümrükler Başmüdürlüğünden talep eder ve firma tarafından ibraz edilen yazı ve ekleri ile mukayese ederek ithali yapılacak eşyanın muayene ve tespitini yapar. Bu tespitte eşyanın tümünü temsil edecek şekilde numune alınarak durum bu tebliğin 4/a nolu ekinde yeralan örneğe uygun olarak düzenlenecek tutunakla tespit edilir. Alınan numuneler ihraca kadar saklanır. Ancak malın özelliği gereği numune alınmayacak durumda olanları broşür,katalog,plan,resim gibi açıklayıcı belgeleri alınarak özellikleri bir tutanakla tespit edilir. Malın ihracındaki ayniyet tespitinde bu tutanak esas alınır. 

            Giriş Gümrük İdaresi Gümrük beyannamesinin her biri için bu Tebliğin 2 Nolu ekinde yer alan örneğe uygun taahhütname alır ve ithaline müsade edilen maddelerin gümrük vergileri (Gümrük Vergisi,KDV ve benzeri vergiler) ve varsa fon tutarları kadar 6183 sayılı Yasaya uygun teminat alarak ithale müsaade eder. 

            İzin yazısında belirtilen malın cins ve miktarı dışında eşya girişine izin verilmez ve izin yazısında kayıtlı firma dışında başka bir firma tarafından ithal işlemi yapılamaz. Bir izin yazısı kapsamı eşyanın ithali süresi içinde olmak kaydıyla değişik tarihlerde ve birden fazla giriş beyannamesiyle yapılabilir. 

            Giriş Gümrük İdareleri geçici olarak girişine izin verilen eşyayla ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 883 üncü maddesi uyarınca cari hesap defteri üzerinde işlemlerin takibini yaparlar ve ithal keyfiyetini ilgili Başmüdürlüğe bildirirler. 

            Alınan teminatların iade işlemi,Çıkış Gümrük İdarelerince düzenlenmiş tasdikli çıkış beyannamelerine dayanılarak yapılır. Teminatın iadesi için Giriş Gümrük İdareleri ayrıca çıkış beyannamesi ekindeki eşya tespit tutanağı ve ilgili giriş beyannamesi tescil sayı ve tarihi ile Genel Müdürlük izin yazısının sayı ve tarihini çıkış beyannamesi üzerinde ararlar. 

            İzin yazısında kayıtlı miktarların,çıkış beyannamelerine göre süresi içinde ihraç edilmesi ve işlemin tekemmül ettirilmesi halinde Giriş Gümrük İdaresi keyfiyeti bağlı olduğu Gümrükler Başmüdürlüğüne bildirir. 
 
            İHRAÇ EDİLEN MAMULLERİN GERİ GETİRİLMESİ 
            Madde 8- İhraç edilen mamullerin herhangi bir sebeple alıcısı tarafından geri gönderilmesi halinde işlem,izin yazısı kapsamında ilk giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresince yürütülür.  Giriş gümrük idareleri çıkışı yapılan eşyanın ayniyetine uygun olarak geri  getirildiğine ilişkin tespiti, çıkış beyannamesi ve eki belgelere göre  yaptıktan sonra uygun bulması halinde, teminat iadesi yapılmış ise  teminatını tekrar almak suretiyle eşyanın girişine müsaade eder. Ayrıca  çıkış gümrük idaresince de giriş beyannamesinin bir örneğini gönderir. 

            Çıkış gümrük idaresi, giriş gümrük idaresince gönderilen beyannameye  dayanarak aracı bankayı bilgilendirir ve varsa ihracata yönelik hak ve  menfaatlerin iadesi için ilgili mercilere bilgi verir keyfiyeti ayrıca  Gümrükler Başmüdürlüğüne de bildirir. 

            İade edilen mamullerin geri gönderilme nedenleri giderildikten sonra  veya sair sebeplerle yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde talep kabul  edilerek bu Tebliğde kayıtlı ilk çıkış yapılan eşyaya ait hükümlere göre  işlem yapılır. 

            İade edilen mamullerin yeniden ihracının mümkün olmaması halinde,  eşyanın; 

            a) İthalat Rejimi hükümlerine göre ithali, 
            b) Gümrük sundurma ve antrepolarına terk edilerek tasfiyesi, 
            c) Gümrük Kanunu hükümlerine göre imhası, 
            d) Bedelsiz geçici kabul yoluyla ithalat olması halinde, Yurt dışındaki  mal sahibinin oluru alınmak ve yurtdışındaki konsolosluklardan tasdik ettirilmek koşuluyla başka bir AB üyesi ülkeye ihracı, yapılabilir. 

            İade edilen mamullerin yeniden ihracının mümkün olmaması ve (d)  fıkrasındaki hal hariç olmak kaydıyla, yukarıda kayıtlı işlemlerden  birisinin uygulanması halinde, ihraç konusu malın bünyesine giren geçici  kabul girdilerin düşümü yapılmak üzere firmaca, izin belgesi aslı ile  birlikte Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilir. Gümrükler Genel  Müdürlüğü işlem sonucunu takibi yapan Gümrükler Başmüdürlüğüne intikal  ettirir. 
 
            ÇIKIŞ GÜMRÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 9- Çıkış gümrük müdürlüğünce geçici kabul yoluyla ithali yapılan  malların ihraç konusu mamullerde kullanıldığının tesbiti halinde bu  Tebliğin 4/b nolu ekinde yeralan örneğe uygun olarak tutanak düzenlenmek  suretiyle ihracata müsaade edilir. 

            Firmalarca, çıkış beyannamesi üzerinde aracı bankanın isim ve adresinin,  Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce verilen geçici kabul izin belgesinin tarih  ve sayısı ile eşyanın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin ve giriş  işleminin yapıldığı gümrük idaresinin ve giriş beyannamesinin tescil  tarih ve sayısının belirtilmesi, yapılan ihracatın izin kapsamında  sayılması bakımından şarttır. 

            Geçici Kabul İzin Belgesi kapsamında ihraç edilmek istenen eşyanın  çıkış beyannamesinin, ihraç süresi geçirildikten sonra tescil ettirilecek olması halinde, çıkış gümrük idareleri eşyanın ihracına, firmalarca süresi içinde Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde süre uzatım talebinde bulunulduğunun belgelendirilmiş olması kaydıyla izin verirler. Ancak, teminatın çözümü süre uzatımının Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce uygun görülmesi durumunda gerçekleştirilir. 

            Çıkış beyannamesinin tescili sırasında, ihraç süresi geçtiği halde süre uzatım talebinde bulunulduğu ispat edilemezse, eşyanın ihracı ancak 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince hükmolunacak para cezasının da teminata bağlanması koşuluyla mümkündür. Bu işleme ilişkin olarak keyfiyet eşyanın ithalinin yapıldığı giriş gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe bildirilir. Söz konusu teminatlarla ilgili olarak bilahare alınacak talimata göre işlem yapılır. 

            Çıkış gümrük idaresi çıkış işlemini müteakip çıkış beyannamesinin tasdikli bir nüshasını teminatın iadesi için giriş gümrük idaresine ve kambiyo takibi bakımından da aracı bankaya gönderir. 
 
            FİRE 
            Madde 10- Geçici olarak ithal edilecek eşyanın imal ve ihraç edilecek mamulün imalatında meydana gelebilecek fire, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından izin belgesinde belirtilir. Belirtilmemesi halinde gümrük idaresince fire dikkate alınmaz. 

            İhracatçının, geçici kabul izin belgesinde belirtilen fire ile ilgili olarak; 

            a) Gümrük sundurma ve antrepolarına terk edilerek tasfiyeye tabi tutulmasını, 
            b) Çıkış hükmünde Gümrük sundurma ve antrepolarına teslimi ile Gümrük Kanunu'nda öngörülen süresi içinde İthalat Rejimi hükümleri çerçevesinde ithalini, 
            c) Mahrece İade Tebliği hükümleri çerçevesinde mahrece iadesini, 
            d) Gümrük Kanunu hükümlerine göre imhasını, 

            talep etmesi halinde, Gümrük idaresi bu talep doğrultusunda işlem yapar. 
 
            ŞARTLARA UYULMAMASI 
            Madde 11- Geçici kabul yoluyla getirilen eşyanın, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce belirtilen süreler içinde (ek süreler dahil) ihraç edilmemesi, başkasına devredilmesi, satılması vb. hallerde Gümrük Kanunu ve gerektiğinde 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve diğer kanunlara göre işlem yapılır. 
 
            GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİNİN KAPATILMASI 
            Madde 12- Geçici kabul izin belgelerinin kapatma işlemleri giriş işlemlerini yapan gümrük idarelerinin bağlı bulunduğu Başmüdürlükçe yapılır. 

            İhracatçılar, geçici kabul ithalat izin belgelerinde kayıtlı sürelerin (ek süreler dahil) bitiminden itibaren en geç 1 ay içerisinde bu Tebliğin 3 Nolu ekinde belirtilen bilgi ve belgelerle geçici kabul giriş işlemlerinin kapatılması için giriş işleminin yapıldığı gümrük idarelerinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe müracaat ederler. 

            Başmüdürlükler kendilerine gönderilen bilgi ve belgelerin birbiriyle mutabakatı ve yapılan giriş ve çıkış işlemleri ile teminat iadelerini inceler, varsa eksiklerini tamamlatır. 

            Başmüdürlüklerce, geçici kabul izin belgesine istinaden ithal edilen eşyanın, süresi içinde tamamının ihraç edildiğinin tespiti halinde geçici kabul giriş işleminin kapatılması hususunda giriş gümrük idarelerine talimat verilir Başmüdürlükçe verilen talimata istinaden ilgili giriş gümrük idareleri geçici kabul izin belgesi kapsamında ithal edilen malların, izin belgesindeki işlemini kapatır. Başmüdürlüklerce izin belgesi ile ilgili işlemin kapatıldığı hususu ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğüne de bildirilir. 

            Kapatılma işlemlerinde aksine bir durum olması halinde giriş gümrük idareleri Başmüdürlük talimatları doğrultusunda işlem yapar. 

            Gümrük idareleri, Başmüdürlükçe talimat verilene kadar ceza uygulaması ya da kapatma işlemi yapamazlar. 
 
            UYGULAMA 
            Madde 13- Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine ve Gümrük Tebliğlerine göre işlem yapılır. 
 
            GENEL HÜKÜMLER 
            Madde 14- Geçici kabul izninin düzenlenmesine ilişkin olarak ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun veya alınan izin belgesi üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; izin belgesi iptal edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. 

            Gümrükler Genel Müdürlüğü ihracatın her safhasında,ihracatçıdan gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir ve bu bilgi ve belgeleri zamanında ibraz etmeyen firmaların izinlerini iptal edebilir. 

            Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesi kapsamında geçici olarak ithal edilen madde ve malzemelerin; firmanın deposunda, imalathanesinde, fabrikasında veya işlendiği mahalde Gümrük Müsteşarlığı yetkililerince istenildiği zaman görülmesi mümkün ve firmalarca da gösterilmesi zorunludur. 

            YETKİ 
            Madde 15- Gümrük Müsteşarlığı, bu Tebliğ ile belirlenen yetkileri gerek görmesi halinde Gümrükler Başmüdürlüğüne devredebilir. Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların çözümlenmesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
 
            Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayınlandığı tarihten önce gümrüklere gelmiş bulunan eşya ile ilgili olarak; Gümrükler Başmüdürlükleri firmaların ihracattan önce Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden izin almaları şartıyla ve teminat alınmak suretiyle Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesine istinaden izin verebilirler. 
 
             Geçici Madde 2- Gümrük idareleri bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Gümrük Kanunu'nun 118.maddesine göre ihracatın aksamamasını teminen vermiş oldukları ithal izinleri ile ilgili olarak ihracattan önce firmaların Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden izin almalarını temin ederler. 
 
             YÜRÜRLÜK 
            Madde 16- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

            Tebliğ olunur. 
 
                                                                                                                                             EK:1 

GÜMRÜK KANUNUNUN 118 İNCİ MADDESİNE GÖRE GEÇİCİ KABUL İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 
 
    1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış) 
    2- Geçici Kabul Talep Formu (Ek: 1/a) 
    3- Firmanın kapatılmamış ihracatı teşvik belgeleri veya geçici kabul izin belgelerinin tarih,sayısı ve taahhüt miktarını gösteren liste 
    4- Ticaret Sicil Gazetesi 
    5- Birim Sınai Maliyet Tablosu ve Üretim Prosesi hakkında kısa bilgi 
(Ek: 1/b) 
    6- İmza Sirküleri (Noter Tasdikli) 
    7- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Sanayi Odasında Tasdikli) 
    8- Son yıla ait Bilanço ve Kar-Zarar Cetveli (Vergi Dairesince Tasdikli) 
    9- İmal işlemi yapılacak mahaldeki Sanayi Odasından alınacak fire nispet raporu (Maddi değeri olan artık ve olmayan atık kısımlar için ayrı ayrı düzenlenecektir). 

    NOT: 1) Birim Sınai Maliyet Tablosu, ihraç edilecek her birim mal için, kapasite raporunu düzenleyen Sanayi Odasınca ayrı ayrı tanzim edilecektir. İlk müracaat sırasında bu belgenin ibrazının mümkün olmadığı hallerde, ihracattan önce ibraz edilmek kaydıyla, izin yazısı firma beyanı üzerine verilebilir. 

    2) Gümrükler Genel Müdürlüğü gerektiğinde yukarıda kayıtlı belgeler dışında ek bilgi ve belge isteyebilir. 

    3) Firmaların ilk taleplerine müteakip ikinci ve diğer taleplerinde yukarıda kayıtlı belgelerden 4,7 ve 8 numaralı belgelerin ibrazı zorunlu değildir. Ancak Kapasite Raporunun geçerlilik tarihi ve kapasite oranının uygun olmaması halinde Kapasite Raporu istenebilir. 

                                                              Ek:1/a 

                         GEÇİCİ KABUL TALEP FORMU 
 
 

    İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

    1- Müracaat eden İHRACATÇI FİRMANIN 

    - Adı,Ünvanı                           : 

    - Adresi                               : 

    - Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi        :         İhracatçı          ( ) 

    - İthal işlemi Yapılacak Başmüdürlük   :         İmalatçı-İhracatçı ( ) 

    - İhraç işlemi yapılacak Başmüdürlükler: 
 
 

    II- Son Bir yıl İçerisinde Bedelsiz Geçici 

        Kabul Yoluyla Yapılan İhracat 

        (İhraç konuları ve toplam gerçekleşen 

        ihracat yazılır) 
 
    Bedelli Geçici Kabul       ( ) 

    Bedelsiz Geçici Kabul      ( ) 
 
 

            III. Geçici Kabul Yoluyla Yapılacak İthalat 
                (Hammadde,Yardımcı Madde ve Ambalaj Malzemesi) 
 
Sıra No: Menşe Ülke
Geldiği Ülke
Kapasite Raporundaki Adı ve Yeri, İsim ve Niteliği Birim 
Fiyatı
Miktarı Toplam Menşe Dövizi $ Değeri
           
Genel Toplam      
 
            IV-Geçici Kabul Kapsamı İhracat,
 
Sıra No: Gideceği Ülke Mal Cinsleri (İhraç Edilecek Mallar) İhracı Öngörülen Miktar Birim Fiyat (Döviz) Menşe Ülke Dövizi (FOB) FOB ($)
           
İhracat Toplamı        

            V-Türkiye'de İşlem Sonucu Alınması Gerekli Bedel ($ Cinsinden) :

                                                                                                                                                        YETKİLİ İMZA VE KAŞE

                                                                                                                                                        Ek :1/b
BİRİM SINAİ MALİYET TABLOSU
Kullanılan Hammaddenin   Vergi Nispeti 2) Mamul İçerisindeki Miktar ve birimi 3) Değeri 4)Kullanılan Toplam
İsim ve Niteliği Kap. Raporundaki Adı, Yeri Kullanım Oranı Yerli İthal Yerli (TL.) İthal ($) Miktar  Değer (TL.)
1)Hammaddeler
1-
               
2-                
2)Yardımcı Mad.
1-
               
2-                
3)Ambalaj Malz.
1-
               
2-                
                                                                                                                                            YETKİLİ İMZA VE KAŞE 
 
  
                                                                                  EK:2 
 
 

    1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 118 İNCİ MADDESİ UYARINCA GEÇİCİ KABUL 
      YOLUYLA İTHALİNE İZİN VERİLECEK EŞYA İÇİN ALINACAK TAAHHÜTNAME 

                                  ÖRNEĞİ 
 
 

    .../.../199..gün ve ...... sayılı GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİNE istinaden 

...........Gümrük Müdürlüğünden .../.../199.. gün ve .........sayılı geçici 

kabul giriş beyannamesiyle 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesi 

uyarınca geçici kabulu yapılan eşyayı,kanuni süresinin son günü olan 

.../.../199.. tarihine kadar izin belgesinde öngörüldüğü şekilde ihraç 

edeceğimi,elimde olmayan ve Tebliğin III üncü maddesinin "e" bendinde 

belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarından birisi nedeniyle 

belirtilen bu süre içinde yurtdışı edemediğim takdirde,kanuni süre sona 

ermeden önce ilgili kuruluştan alınan mücbir sebep belgesi ile birlikte 

süre uzatım talebinde bulunacağımı,bunlara uymadığım takdirde hakkımda, 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 149 uncu maddesi uyarınca işlem yapılmasını 

peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 
 

                                           GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİNDE 
                                           KAYITLI FİRMANIN İMZA SİRKÜLERİNE 
                                           GÖRE YETKİLİSİ VEYA VEKALETNAME 
                                           SAHİBİ VEKİLİ 

                                           ADI VE SOYADI 
                                           DAMGA PULU 
                                           TARİH,İMZA,KAŞE 
 

                       GEÇİCİ KABUL İZİN YAZILARININ 
                      KAPATILMASI İÇİN BİLGİ VE BELGELER 

    1) Gümrük Çıkış Beyannamelerin izin kapatma nüshası asılları ve 

ayniyet tutanakları 

    2) Gümrük giriş beyannameleri idarece Tasdikli Fotokopileri 

    3) Giriş ve Çıkış Beyannamelerinin Dökümünü Gösterir Gümrük 

Müdürlüklerince Tasdikli Belge (ek:3/a) 

    4) Banka ya da Bankalarca (birden fazla bankaca işlem yapılması 

halinde) 

    Tasdikli İhracat Listesi (Ek:3/b) 

    a) Bozdurulan döviz FOB $ cinsinden kaydedilecektir. 

    b) GÇB ve DAB'lerinin birden fazla belge ile ilgisi olması halinde 

ihracat listesinde sadece belge taahhüdüne saydırılacak kısım,miktar ve 

değer olarak ayrı ayrı belirtilecektir. Ayrıca GÇB ve DAB'lerinin kapatılan 

belge taahhüdüne kısmen kullanılmış olması halinde bu husus ayrı bir 

listede beyan edilecektir. 

    5) Döviz Alım Belgesi asılları veya banka tasdikli nüshalar 

    6) İhraç Edilen Mamulün Üretimi ile İlgili Kapasite Raporu 

    7) Geçici Kabulde Hammadde Sarfiyat Hesabı (Ek:3/c) 

    8) Geçici Kabul İzin Belgesi Aslı (Firma Nüshası) 
 
 

    NOT: İzin kapatma işlemini yapan Başmüdürlükler yukarıda kayıtlı belgeler 

dışında ek bilgi ve belgeler isteyebilir. 
 

                                                                         Ek:3/a 

                                                        İzin Sayı ve Tarihi: 

            GİRİŞ BEYANNAMESİ 
NO-TARİH GÜMRÜĞÜ MALIN CİNSİ MALIN MENŞEİ MİKTARI TARİFE VE İST. POZİSYONU BİRİM DEĞER TOPLAM DEĞER
            CİF FOB  
                 
               
             
                              GİRİŞ GÜM.MÜD. 
                                Tasdik 
                                Müdür 
 
ÇIKIŞ BEYANNAMESİ 
NO-TARİH GÜMRÜĞÜ MALIN CİNSİ MALIN MENŞEİ MİKTARI TARİFE VE İST. POZİSYONU BİRİM DEĞER TOPLAM DEĞER
            CİF FOB  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
ÇIKIŞ GÜM.MD.LÜĞÜ     ÇIKIŞ GÜM.MD.LÜĞÜ       ÇIKIŞ GÜM.MD.LÜĞÜ      ÇIKIŞ GÜM MD.      ÇIKIŞ GÜM.MD.LÜĞÜ 
      Tasdik                             Tasdik                        Tasdik                            Tasdik                    Tasdik 
      Müdür                               Müdür                         Müdür                             Müdür                     Müdür 
     Not: Bu belge her bir giriş beyannamesi için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
 
                                                                          Ek:3/b 

                          GEÇİCİ KABUL İHRACAT LİSTESİ 
İMALATÇI FİRMA                           : 
GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİNİN TARİH VE NO : 
İTHALATIN YAPILDIĞI GÜMRÜK İDARESİ       : 
 
 
İHRAÇ EDİLEN MAMÜLÜN
İSİM VE NİTELİĞİ MİKTARI DEĞERİ(5) İLGİLİ GÇB TARİH/NO DAB TARİH/NO BOZDURULAN DÖVİZ DEĞERİ İLGİLİ BANKA ŞUBESİ
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
TOPLAM            
 
 

    NOT: GÇB ve DAB'lerinin birden fazla Geçici Kabul İzin Belgesi ile ilgili olması halinde ihracat listesinden sadece belge taahhüdüne saydırılacak kısım,miktar ve değer bilirtilecektir. 
 
                                ARACI BANKA VEYA BANKALAR                      YETKİLİ İMZA 
                                       İMZA VE KAŞESİ                                                VE KAŞE 
 
                                                                   EK: 3/c 

GEÇİCİ KABULDE HAMMADDE SARFİYAT HESABI 

    GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİNİN TARİH VE NO     : 
    İTHAL EDİLEN HAMMADDELER VE YARDIMCI MADDELER: 
 
                                   Hammadde (1)  Hammadde (2)  Hammadde (3) Hammadde (4) Hammadde (5)Hammadde (6) Hammadde (7) Hammadde (8) 
  Güm. Giriş Bey.        Miktar                Miktar                Miktar         Miktar            Miktar                    Miktar                Miktar                    Miktar 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
TOPLAM                
 
İHRAÇ EDİLEN MAMULLER  Ham md.adı(1) Ham md.adı(2) Ham md.adı(3) Ham md.adı(4) Ham md.adı(5) Ham md.adı(6) Ham md.adı(7) Ham md.adı(8) 
GÇB Tarih-No           Kullan.Miktar   Kullan.Miktar   Kullan.Miktar Kullan.Miktar  Kullan Miktar    Kullan. Miktar      Kullan. Miktar      Kullan.Miktar 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
TOPLAM                
                                                                                                                       YETKİLİ İMZA VE KAŞE 
  

                                                                  EK: 4/a 

                           GİRİŞ AYNİYAT TUTANAĞI 
 
 

    .........................adına tanzimli ..............tarih ve......... 

sayılı Geçici Kabul İzin Belgesi kapsamında aşağıda belirtilen giriş 

beyannamesi ile ithali yapılan eşyalara ait ayniyat tutanağıdır. 
 
 

    Gümrük İdaresi                          : 

    Giriş Beyannamesi tescil tarih ve sayısı: 
 
 

    Eşyanın cinsi, özellikleri:                   Miktarı    : 

    ---------------------------                   ------------ 
 
 
 
 
 
 

                Muayene memuru                  Müdür Yardımcısı 
 
 
 
 

                                Firma Yetkilisi 
 
 

    EKLER: - numune (alınabilecek durumda olanlar için) 

           - ekspertiz raporu, katalog, resim, broşür vb. (gerektiğinde) 
 
                                                              EK: 4/b 
 
 

                       ÇIKIŞ AYNİYAT TUTANAĞI 
 
 

    Aşağıda belirtilen çıkış beyannamesi muhteviyatı mamulün................. 

...........adına tanzimli...............tarih ve ...........sayısı Geçici 

Kabul İzin Belgesi kapsamında aşağıda belirtilen giriş beyannamesi ile 

ithali yapılan eşyalardan imal edildiği tesbit edilmiştir. 
 
 

    Giriş Beyannamesi tescil tarih ve sayısı: 

    Gümrüğü        :     Eşyanın Cinsi    :          Miktarı      : 

    ----------------     ------------------          -------------- 
 

    Çıkış Beyannamesi tescil tarih ve sayısı: 

    Gümrüğü        :     Eşyanın Cinsi    :          Miktarı      : 

    ----------------     ------------------          -------------- 
 

                 Muayene memuru            Müdür Yardımcısı 
 
 

                                Firma Yetkilisi 

    EKLER: ekspertiz raporu, katalog, resim, broşür vb. (gerektiğinde)