gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 12.06.1996 Çarşamba Sayı: 22664 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul)
SeriNo: 4
  
             KAPSAM 
            Madde 1 - 31/12/1995 tarihli ve 22510 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 95/7615 sayılı Dahilde İşleme Kararı, üretiminde ithal girdi kullanılan mamüllerin üçüncü ülkelere ihracı ile Türkiye Gümrük Bölgesinde ihracat sayılan satışlara ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. 
Dahilde İşleme Rejimi Kararı dışında kalan ve Avrupa Birliği' ne üye ülkelerden gelen eşya ile ilgili olarak, 1615 sayılı Gümrük Kanunu' nun 118 nci maddesi çerçevesinde yapılacak geçici kabul talepleri bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir. 

            TALEPLERİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİ 
            Madde 2- 1615 sayılı Gümrük Kanunu' nun 118 inci maddesi kapsamındaki geçici kabul izin talepleri bu Tebliğin 1 nolu Ekindeki listede kayıtlı gümrük müdürlükleri tarafından incelenerek sonuçlandırılır. 
Yetkili gümrük müdürlüklerince çözüme kavuşturulamayan ve merkeze intikal ettirilen taleplerle ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirisi doğrultusunda işlem yapılır. 

            MÜRACAAT 
            Madde 3- Geçici kabul talebinde bulunacak firmaların bu Tebliğin 2 nolu Ekinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. İlgili gümrük müdürlüğü müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgeleri aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul ederek değerlendirmesini yapar. Eşyanın özelliğine göre süre ve miktarı belirleyerek geçici kabul izin belgesi düzenler veya talebi reddeder. 

            (Ek 5)' te yer alan forma uygun olarak düzenlenen geçici kabul izin belgesinin aslı talep sahibi firmaya verilir, ikinci nüshası ise idarede saklanır. 

            Geçici kabul izni, eşyanın görebileceği işçilik derecesi, ücreti, fire nispeti, artıklarda ve diğer hususlarda uygulanacak işlemler yönünden ilgili kurum ve kuruluşların gerektiğinde görüşleri alınarak sonuçlandırılır. 

            SÜRE 
            Madde 4- İthal süresi, izin belgesinde belirtilir. İhraç süresi 1615 sayılı Gümrük Kanunu' nun 118 nci maddesi çerçevesinde eşyanın ve yapılacak işlemin özelliğine göre izni veren gümrük müdürlüğü tarafından belge üzerinde belirtilir. Bu süre iki yılı geçemez. 

            EK SÜRE 
            Madde 5- Geçici kabul ithal ve ihraç süreleri, verilen sürenin bitiminden önce müracaat edilmesi ve firma tarafından ileri sürülen sebeplerin uygun görülmesi halinde, ilgili gümrük müdürlüğü tarafından uzatılabilir. 

            Ancak, 2 yılı geçen süre uzatımı talepleri olması halinde, konu ilgili gümrük müdürlüğünce Gümrük Kanununun 175 nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 1558 nci maddesi hükümleri çeçevesinde değerlendirilir. 

            DEĞİŞİKLİKLER 
            Madde 6- İzni veren gümrük müdürlüğünce gerektiğinde eşyanın ve işlemin özelliğine göre verilmiş olan geçici kabul izninde her türlü değişiklik yapılabilir. 

            GİRİŞ GÜMRÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 7- Geçici kabul ithalat işlemleri izni veren gümrük idaresinden yapılır. 
Geçici kabul yoluyla yapılacak ithalat işlemleri sırasında giriş gümrük müdürlüğünce, geçici kabul izin belgesinin firma tarafından ibraz edilen aslı ile müdürlükteki nüshası karşılaştırılarak ithali yapılacak eşyanın muayene ve tespiti yapılır. Bu tespitte eşyanın tümünü temsil edecek şekilde numune alınarak, durum bir tutanakla tespit edilir. Alınan numuneler ihracata kadar saklanır. Ancak, eşyanın özelliği gereği numune alınamayacak durumda olanların broşür, katalog, plan, resim gibi açıklayıcı belgeleri alınarak özellikleri bir tutanakla tespit edilir. Eşyanın ihracı sırasında bu tutanaklarla belirlenen girdilerin kullanıldığı ürünün ihraç edilip edilmediğine bakılır. 

            Giriş gümrük müdürlüğü, gümrük beyannamesinin her biri için bu Tebliğin 3 Nolu Ekinde yer alan örneğe uygun taahhütname alır ve ithaline müsaade edilen maddelerin gümrük vergileri ve varsa fon tutarlarını kapsayacak bir teminat alır. Alınacak teminatın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine uygun olması gerekir. 

            İzin yazısında belirtilen eşyanın cins ve miktarı dışında eşya girişine izin verilmez ve izin yazısında kayıtlı firma dışında başka bir firma tarafından ithal işlemi yapılamaz. Bir izin yazısı kapsamı eşyanın ithali, süresi içinde olmak kaydıyla değişik tarihlerde ve birden fazla giriş beyannamesiyle yapılabilir. 

            Giriş gümrük müdürlükleri geçici olarak girişine izin verilen eşyayla ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 883 ncü maddesi uyarınca Cari Hesap Defteri üzerinde işlemlerin takibini yaparlar. 

            Alınan teminatların iade işlemi, çıkış gümrük müdürlüklerince düzenlenmiş çıkış beyannamelerinin onaylı fotokopilerine dayanılarak yapılır. Ayrıca, teminatın kısmi iadesi için giriş gümrük idareleri çıkış beyannamesi ekindeki eşya tespit tutanağı ve ilgili giriş beyannamesi tescil sayı ve tarihini çıkış beyannamesi üzerinde ararlar. Ancak, belge kapatması yapılmadan kısmi teminat iadelerinin toplamı, idarece muhafaza edilen teminat tutarının %90' ını geçemez. 

            MAHRECE İADE VE İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLERİN GERİ GETİRİLMESİ 
            Madde 8- Geçici kabul kapsamında getirilen ve gümrük işlemleri bitirilerek çekilen eşyanın hasarlı veya bozuk olması, sipariş evsafına uygun bulunmaması ya da taraflarca siparişten vazgeçilmesi v.b. nedenlerle mahrecine iade veya üçüncü bir ülkeye gönderilme talebinde bulunabilir. 

            Talepte bulunabilmek için mahrece iade nedenini belirten mükellef dilekçesinin, eşyanın hasarlı veya bozuk olması, sipariş evsafına uygun bulunmaması ya da taraflarca siparişten vazgeçilmesi v.b. hallerde, durumun Ticaret veya Sanayi Odalarından veya İlgili İhracatçı Birliklerinden ya da Uluslararası Gözetim Şirketlerinden alınacak belge ile tevsiki halinde, giriş işlemini yapan gümrük idareleri, eşyanın mahrece iadesine veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesine müsaade ederler. 

            Geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilen ürünlerin herhangi bir nedenle alıcısı tarafından geri gönderilmesi halinde, izin belgesi sahibinin talebi doğrultusunda bu ürünle ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır; 

            a) Eşyanın, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 132/1-c maddesine göre geri gelen eşya statüsünde yurda sokulmak istenilmesi halinde, geri gelen eşyanın ihraç edilen eşya olduğunun tespiti ve geçici kabul izin belgesinden mahsup edilen miktarın iptal edilmesinin yanısıra KDV istisnası gibi yararlanılmış para ve para hükmündeki sair menfaatlerin iadesinden sonra, talep karşılanır. 

            b) Eşyanın İthalat Rejimi hükümlerine göre ithal edilmek istenilmesi halinde, kesin ithalata ilişkin gümrük beyannamesi tescil ettirilerek işlemler ikmal edilir. 

            c) Eşyanın geri geldiği ülke dışında başka bir ülkeye gönderilmek istenilmesi halinde, Transit Rejimi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 

            d) Eşyanın imha veya tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilmesi halinde, Gümrük Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. 

            e) Eşyanın tamir edilmek veya benzeri bir işcilik görmek üzere gönderilmesi halinde Gümrük Kanunu'nun 119/1-a maddesine göre işlem yapılır. 

            ÇIKIŞ GÜMRÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER  
            Madde 9- İzin belgesi sahibi firma tarafından, ihraç ürünlerinde kullanılan geçici kabul izin belgesi kapsamındaki eşyanın miktarını, niteliğini ve diğer ayırdedici özelliklerini gösterir bir liste hazırlanır. Firma yetkililerinin imzaları ile firma kaşesi bulunan bu liste çıkış beyannamesine eklenerek, ihracat aşamasında gümrük müdürlüğüne beyanda bulunulur. Gümrük müdürlüğünce yapılan muayene ve tahlil sonucunda, ürünlerde kullanılan girdilerin doğru beyan edildiğinin anlaşılması halinde, eşyann sözkonusu belge kapsamında ihracına izin verilir. 

            Firmalarca, çıkış beyannamesinin (44) nolu kutusuna geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı ile eşyanın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin ve giriş beyannamesinin tescil tarih ve sayısının belirtilmesi, yapılan ihracatın izin kapsamında sayılması bakımından şarttır. 

            Çıkış gümrük müdürlüğü fiili ihracattan sonra çıkış beyannamesinin tasdikli bir fotokopisini giriş beyannamesinin kapatılması ve bu beyanname ile ilgili teminatın iadesi için giriş gümrük müdürlüğüne gönderir. 

            FİRE VE ZAYİAT  
            Madde 10- Geçici olarak ithal edilecek eşyadan imal ve ihraç edilecek ürünün imalatında meydana gelebilecek fire oranları, birim sınai maliyet tablosunda belirtilen oranlar esas alınarak, izni veren gümrük müdürlüğü tarafından izin belgesine kaydedilir. 

            Ayrıca, ihraç edilecek ürünün imalinde kullanılan eşyanın miktarlarını, fire oranlarını (imalat kayıplarını, atık veya artık miktarlarını) gösterir Sanayi ve/veya Ticaret Odalarınca düzenlenen ekspertiz raporunun belge kapsamında yapılacak ilk partinin ihracından önce izni veren gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir. Aksi takdirde belge kapsamında yapılacak ihracata izin verilmez. Bu durum belgenin özel şartlar bölümünde belirtilir. 
Ekspertiz raporunun ibrazını müteakip gümrük müdürlüğünce, belgenin düzenlenmesi aşamasında alınan birim sınai maliyet tablosundaki bilgilerle rapordaki bilgiler karşılaştırılır. Bu bilgiler arasında farklılık olmaması halinde belgede yer alan özel şart kaldırılır. 

            Ancak, ihracatın partiler halinde yapılması ve ihraç eşyasının üretiminde kullanılan ithal eşyasının miktarında farklılıklar olması halinde her partinin ihracından önce bir önceki ekspertiz raporunda belirtilen eşyadan farklı olan eşya için duruma uygun ekspertiz raporu ilgili gümrük müdürlüğünce aranır. İhracat işlemini müteakip çıkış beyannamesinin ve/veya ekspertiz raporunun birer nüshası izni veren gümrük müdürlüğüne intikal ettirilir. 

            Söz konusu ekspertiz raporunda belirtilen fire (atık ve artıklar) ile ilgili olarak; 

            a) Gümrük sundurma ve antrepolarına terk edilerek tasfiyeye tabi tutulmasının, 

            b) Çıkış hükmünde gümrük sundurma ve antrepolarına teslimi ile Gümrük Kanununda öngörülen süre içinde İthalat Rejimi hükümleri çerçevesinde ithalinin, 

            c) Mahrece İade Tebliği hükümleri çerçevesinde mahrece iadesinin, 

            d) Gümrük Kanunu hükümlerine göre imhasının, 
ihracatçı tarafından talep edilmesi halinde, ilgili gümrük müdürlüğü bu doğrultuda işlem yapar. Ancak, eşyanın tabiatı gereği üretim aşamalarında meydana gelen zaiyat (imalat kayıpları) için böyle bir zorunluk aranmaksızın işlem yapılır. 

            ŞARTLARA UYULMAMASI  
            Madde 11- Geçici kabul yoluyla getirilen eşyanın, geçici kabul izin belgesinde belirtilen süreler içinde (ek süreler dahil) ihraç edilmemesi, başkasına devredilmesi, satılması ve buna benzer hallerde 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile gerektiğinde 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

            ALINAN TEMİNATLARIN İADESİ  
            Madde 12- Teminat iadesi için firmalar çıkış beyannamesi ve eklerinin çıkış gümrüğünce onaylı fotokopisi ve Geçici Kabul İzin Belgesinin aslı ile giriş gümrük idaresine başvururlar. Giriş gümrük idaresi bu beyanname ve ekleriyle giriş beyannamesini ve çıkış gümrüğünce kendisine gönderilmiş olan beyannameyi karşılaştırır. Bunu yaparken fire oranlarını v.s. de gözeninde bulundurur. Bu işlemlerin sonucuna göre, ihraç edilen ürünün bünyesinde kullanılan geçici kabul eşyasının vergilerine tekabül eden miktardaki teminat iade edilir. 
İade edilen teminat, toplam teminat tutarının %90 ına ulaştıktan sonra, kalan %10 luk kısmın iadesi ancak bir defada yapılabilir. Başka bir ifadeyle, en son iade edilecek teminat, toplam teminat tutarının %10 undan daha az olamaz. Bu iade talebi incelenirken daha önce yapılmış olan iadelerle ilgili işlemler tekrar incelenir ve sonucuna göre işlem yapılır. 

            En son iade işlemi ile Geçici Kabul İzin Belgesi kapatılmış olur. Bu nedenle belge aslı firmadan alınarak, üzerine işlemin bittiğine dair şerh konulur ve dosyasında saklanır. 

            UYGULAMA  
            Madde 13- Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Tebliğleri ve Genelge hükümlerine göre işlem yapılır. 

            GENEL HÜKÜMLER  
            Madde 14- Geçici kabul izninin düzenlenmesine ilişkin olarak ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun veya alınan izin belgesi üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde, izin belgesi iptal edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. 

            Gümrük idareleri ihracatın her safhasında, ihracatçıdan gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir ve bu bilgi ve belgeleri zamanında ibraz etmeyen firmaların izinlerini iptal edebilir. 

            Gümrük Kanunu' nun 118 nci maddesi kapsamında geçici olarak ithal edilen eşyanın firmanın deposunda, imalathanesinde, fabrikasında veya işlendiği mahalde, Gümrük Müsteşarlığının merkez ve taşra yetkililerince görülmek istenmesi halinde, firmaların bunları göstermesi zorunludur. 

            YETKİ  
            Madde 15- Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların çözümlenmesinde Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALKAN HÜKÜMLER  
            Madde 16- 29.3.1996 tarihli 22595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul) yürürlükten kaldırılmıştır. 

            ESKİ MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
            Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılan müracaatlar,bu genel müdürlük tarafından sonuçlandırılır. 

            Geçici Madde 2- Bu değişikliğin yayımından önce alınmış olan belgeler daha önce yürürlükte bulunan mevzuata tabidir. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 17- Bu Tebliğ 01.07.1996 tarihinde yürürlüğe girer. 

            Tebliğ olunur. 

            Ekler: 
EK: 1 - Geçici Kabul İzni Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri 
EK: 2 - Gümrük Kanununun 118 nci Maddesine Göre Geçici Kabul İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler 
EK: 2/a - Geçici Kabul Talep Formu 
EK: 2/b - Birim Sınai Maliyet Tablosu 
EK: 3 - 1615 sayılı Gümrük Kanunu' nun 118 nci Maddesi Uyarınca Geçici Kabul Yoluyla İthaline İzin Verilecek Eşya İçin Alınacak Taahhütname Örneği 
EK: 4 - Geçici Kabul İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Belgeler 
EK: 4 /a - Geçici Kabul Eşyası Çıkış Beyan Formu 
EK: 5 - Geçici Kabul İzin Belgesi 

 
EK: 1 - Geçici Kabul İzni Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri
1- Atatürk Havalimanı Giriş Gümrük Müdürlüğü  
2- Halkalı Giriş Gümrük Müdürlüğü  
3- Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü  
4- Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğü  
5- Erenköy Giriş Gümrük Müdürlüğü  
6- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü  
7- İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü  
8- Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü  
9- İzmir Giriş Gümrük Müdürlüğü  
10- Alsancak Gümrük Müdürlüğü  
11- Adnan Menderes Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü  
12- Denizli Gümrük Müdürlüğü  
13- Manisa Giriş Gümrük Müdürlüğü  
14- İzmir Gaziemir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü  
15- Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü  
16- Esenboğa Kargo Gümrük Müdürlüğü  
17- Kayseri Gümrük Müdürlüğü  
18- Konya Gümrük Müdürlüğü  
19- Derince Giriş Gümrük Müdürlüğü  
20- Gebze Giriş Gümrük Müdürlüğü  
21- Bursa Gümrük Müdürlüğü  
22- Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü  
23- Mudanya Giriş Gümrük Müdürlüğü  
24- Gemlik Gümrük Müdürlüğü  
25- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü  
26- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü  
27- Mersin Giriş Gümrük Müdürlüğü  
28- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü  
29 -Adana Gümrük Müdürlüğü  
30- İskenderun Giriş Gümrük Müdürlüğü  
31- Antalya Gümrük Müdürlüğü  
32- Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü  
33- Trabzon Gümrük Müdürlüğü  
34- Samsun Gümrük Müdürlüğü  
35- Çorum Gümrük Müdürlüğü  
36- Karabük Gümrük Müdürlüğü  
37- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü  
38- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü  
39- Aliağa Gümrük Müdürlüğü  
40- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü  
41- İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü  
42- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü  
43- İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü  
 
EK: 2 - Gümrük Kanununun 118 nci Maddesine Göre Geçici Kabul İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış olması gerekmektedir.)  

2- İmza Sirküleri (Noter tastikli)  

3- Firmanın kuruluşuna ve faaliyet alanına ilişkin onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği  

4- Geçici Kabul Talep Formu (EK:2/a)  

5-Fire oranlarını da içeren Birim Sınai Maliyet tablosu (EK:2/b)  

İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER

I- Müracaat Eden İHRACATÇI FİRMANIN  

-Adı, Ünvanı : 

-Adresi : 

-Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi : 

II-Geçici Kabul Yoluyla Yapılacak İthalat  

(Hammadde, Yardımcı Madde ve Ambalaj Malzemesi) 
 
Sıra No Menşe Ülke 
Geldiği Ülke
Adı ve Yeri 
İsim ve Niteliği
Birim Fiyatı Miktarı Döviz Cinsinden Toplam Değeri İstatistiki Toplam Değer ABD $
  

  

  

  

 

           
  
 
Genel Toplam      
  

III-Geçici Kabul Kapsamı İhracat 
 
Sıra No: Gideceği Ülke Mal Cinsleri (İhraç Edilecek Mallar) İhracı Öngörülen Miktar Birim fiyat (Döviz) Menşe Ülke Dövizi (FOB) FOB ($) İstatistiki Değer
  

  

  

  

 

           
  
 
İhracat Toplamı        
IV-Türkiye'de İşlem Sonucu Alınması Gerekli Bedel ($ Cinsinden) 

YETKİLİ İMZA KAŞE
BİRİM SINAi MALİYET TABLOSU
 
Kullanılan  
Hammaddenin
Fire Nispeti 2)Mamul İçerisindeki Miktar ve Birimi 3)Değeri 4) Kullanılan  
Toplam
İsim ve  
Niteliği
Adı, Yeri 
Kullanım Oranı
  Yerli İthal Yerli (TL) İthal ($) Miktar  Değer (TL)
1)Hammaddeler 
1-
               
2)Yardımcı Madde 
1-
               
2-                
3)Ambalaj Malz. 
1-
               
2-                
Yukarıda yeralan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz.
FİRMANIN İMZA KAŞESİ
 
EK: 3 - 1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNU'NUN 118'NCİ MADDESİ UYARINCA GEÇİCİ KABUL YOLUYLA İTHALİNE İZİN VERİLECEK EŞYA İÇİN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

            ..../..../199...gün ve............. Sayılı GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİNE istinaden..............Gümrük Müdürlüğünden ..../..../199.... gün ve ..........sayılı geçici kabul giriş beyannamesiyle 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesi uyarınca geçici kabulü yapılan eşyayı, kanuni süresi içinde (ek süreler dahil) izin belgesinde öngörüldüğü şekilde ihraç edeceğimi, elimde olmayan ve Tebliğin 5 inci maddesine göre mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarından birisi nedeniyle belirtilen bu süre içinde yurtdışı edemediğim takdirde, kanuni süre sona ermeden önce ilgili kuruluştan alınan mücbir sebep belgesi ile birlikte süre uzatım talebinde bulunacağımı,bunlara uymadığım takdirde hakkımda, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 149 uncu maddesi ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun uyarınca işlem yapılmasını peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.  

                                                                                    GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİNDE KAYITLI
                                                                                    FİRMANIN İMZA SİRKÜLERİNE GÖRE YETKİLİSİ
VEYA VEKALETNAME SAHİBİ VEKİLİ 
ADI VE SOYADI 
DAMGA PULU 
TARİH,İMZA,KAŞE 
 
EK: 4 - GEÇİCİ KABUL İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Geçici Kabul Giriş Beyannamesi (giriş gümrük müdürlüğünde muhafaza edilen nüsha, bu idarenin arşivinden sağlanacaktır.)  

2- Geçici Kabul İzin Belgesi kapsamındaki eşya miktarlarını gösterir listenin de ekli bulunduğu çıkış beyannamelerinin onaylı fotokopileri (çıkış gümrük müdürlükleri tarafından ilgili giriş gümrük müdürlüğüne gönderilecektir.)  

3- Geçici Kabul İzin Belgesi aslı (Firma yetkililerince giriş gümrük müdürlüğüne ibraz edilecektir.)  

4- Geçici Kabul Eşyası Çıkış Beyan Formu (Ek:4/a) (Firma yetkililerince giriş gümrük müdürlüğüne ibraz edilecektir.)  

5- Geçici Kabul İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen ürünün imalinde kullanılan geçici kabul eşyasının miktarlarını, fire oranlarını (imalat kayıplarını, atık veya artık miktarlarını) gösterir Sanayi veya Ticaret Odasınca düzenlenen ekspertiz raporu. (Firma yetkililerince giriş gümrük müdürlüğüne ibraz edilecektir.)  
  

NOT: İzin kapatma işlemini yapan müdürlükler gerek görmeleri halinde yukarıda kayıtlı belgeler dışında firmadan ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.  
  

GEÇİCİ KABUL EŞYASI ÇIKIŞ BEYAN FORMU

            ……………………….Gümrük Müdürlüğü'nce verilen …………./…………sayılı/ günlü Geçici Kabul İzni kapsamındaki eşyanın aşağıda belirtilen gümrük giriş beyannameleri ile ithal edilip işlendikten sonra yine aşağıda kayıtlı gümrük çıkış beyannameleri ile ihraç edildiğini beyan ederiz. 

GİRİŞ BEYANNAMESİ 
 
GÜMRÜĞÜ NO-TARİH MALIN CİNSİ MİKTARI TARİFE VE İSTATİSTİK POZİSYONU BİRİM DEĞER CIF ($) TOPLAM DEĞER
             
           
         
  
 
ÇIKIŞ BEYANNAMESİ İHRAÇ EŞYASININ GEÇİCİ KABUL SURETİYLE İTHAL EDİLEN EŞYANIN
GÜMRÜĞÜ NO-TARİH G.T.İ.P. CİNSİ MİKTARI FOB DEĞERİ G.T.İ.P. CİNSİ MİKTARI Giriş Beyannamesine Göre CIF Değeri
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  TOPLAM DEĞER  
  

FİRMA YETKİLİLERİ (İmza - Kaşe)
Not :Bu belge her giriş beyannamesi için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
 

EK: 5 - Geçici Kabul İzin Belgesi  
  

SAHİFE: 1  

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
......... GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
.......... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
1615 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ 

BELGE  
SAYI : GÜM.118/96-  
TARİH :  

İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER:  

1- ADI VEYA ÜNVANI:  

2- ADRESİ :  

3- VERGİ DAİRESİ VE HESAP NO:  

4- GÖNDERİLEN EŞYA                             A) BEDELLİ ( )                            B) BEDELSİZ ( )  

5- İTHALAT BAŞLAMA TARİHİ                                              6- İTHALAT SÜRESİ SONU:  
Belge Tarihi  

7- İHRACAT BAŞLAMA TARİHİ 8- İHRACAT SÜRESİ SONU:  
Belge Tarihi  

9- MÜRACAAT TARİHİ:  

10- MÜRACAAT NO:  

11- DÖVİZ KURU: 1 ABD $ = TL.  
  

SAHİFE: 2  

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
......... GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
.......... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

12- İHRAÇ EDİLECEK EŞYA İLE İLGİLİ BİLGİLER:  

MADDE ADI                           MİKTAR                        BİRİM                                 DEĞER $  
  
  

13- İTHAL EDİLECEK EŞYA İLE İLGİLİ BİLGİLER:  

MADDE ADI                           MİKTAR                        BİRİM                                 DEĞER $   
  

14- ÖZEL ŞARTLAR:  

FİRELER:  
  

EKLER: 1-  
             2-  
             3-  
             4-  
  

SAHİFE: 3   

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
………………..GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
…………………………GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
  
İTHAL İŞLEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
GİRİŞ BEYANNAMESİ  

TESCİL

MİKTARI TARİFE VE İSTATİSTİK NUMARASI KIYMETİ
NO TARİH
   
 

SAHİFE: 4  

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
……………….GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
………………………GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
 
İHRAÇ İŞLEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
ÇIKIŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÇIKIŞ BEYANNAMESİ TARİFE VE İSTATİSTİK NUMARASI KIYMETİ
TESCİL
NO TARİH
  
             Bu belge…………tarih ve ………..sayılı müracaatınızın incelenmesi sonucunda 4 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul) hükümlerine göre 4 sayfadan ibaret olarak düzenlenmiş ve ………………….Gümrük Müdürlüğünün mühürü ile mühürlenmiştir.