Gümrük Mevzuatı

                     

Resmi Gazete: 01.02.2003 Cumartesi Sayı: 25011 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:

Gümrük Müşteşarlığından:   

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname)
Seri No : 4

 

             Madde 1- 15.10.2002 tarihli, 24907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) (Seri No: 3) ile değişik 24.05.2000  tarihli ve 24058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği  (Tarife-İzahname) (Seri No: 1) eki Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 2 nci  Fasıl Genel Açıklama Notlarının sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             "Benzer şekilde, bu faslın et ve sakatatları Modifiye Atmosferde Paketleme  (MAP) işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. sığırların taze veya  soğutulmuş etleri). MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya  kontrol edilir (örn. oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen  veya karbon dioksit içeriği ile yer değiştirerek veya nitrojen veya  karbondioksit içeriğini artırarak)"
             Madde 2- Aynı izahnamenin 3 ncü Fasıl Genel Açıklama Notlarına hariçte  bırakılanlardan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             "Benzer şekilde, bu faslın balıkları, kabuklu hayvanları, yumuşakçaları ve  suda yaşayan diğer omurgasız hayvanları Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP)  işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. taze veya soğutulmuş  balık). MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol  edilir (örn. oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen veya  karbon dioksit içeriğiyle yer değiştirerek veya nitrojen veya karbondioksit  içeriğini artırarak)"
             Madde 3- Aynı izahnamenin 7 nci Fasıl Genel Açıklama Notlarının sonuna  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             "Benzer şekilde, bu faslın ürünleri Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP)  işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. taze veya soğutulmuş  sebzeler). MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol  edilir (örn. oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen veya  karbon dioksit içeriğiyle yer değiştirerek veya nitrojen veya karbondioksit  içeriğini artırarak)"
             Madde 4- Aynı izahnamenin 8 inci Fasıl Genel Açıklama Notlarının sonuna  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             "Benzer şekilde, bu faslın ürünleri Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP)  işlemiyle paketlendiğinde bu fasılda yer alır (örn. taze çilekler). MAP  işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol edilir (örn.  oksijen içeriğini çıkararak veya azaltarak ve nitrojen veya karbon dioksit  içeriğiyle yer değiştirerek veya nitrojen veya karbondioksit içeriğini  artırarak)"
             Madde 5- Aynı izahnamenin 29 uncu Fasıl Tali Fasıl VIII Genel Açıklama  Notlarının 2 nci fıkrasında yer alan "(=PO)" ve "(=CO)" sırasıyla "(()PO)" ve  "( > CO)" olarak değiştirilmiştir.
             Madde 6- Aynı izahnamenin 29.41 Pozisyonu 2 nci fıkrasında yer alan 4 üncü  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "(4) Kloramfenikol ve türevleri, örn., tiamfenikol ve florfenikol"
             Madde 7- Aynı izahnamenin 31.01 Pozisyonu açıklama notlarının son  fıkrasının (g) bendinde yer alan "(41.10 Pozisyonu)", "(41.15 Pozisyonu)"  olarak değiştirilmiştir.
             Madde 8- Aynı izahnamenin 35.04 Pozisyonu açıklama notlarının 1 inci  fıkrasının (c) bendinde yer alan "41.10 Pozisyonu", "41.15 Pozisyonu" olarak  değiştirilmiştir.
             Madde 9- Aynı izahnamenin 40.16 Pozisyonu açıklama notlarının 1 inci  fıkrasının 6 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "(6) Havalı yataklar, yastıklar, minderler ve diğer şişirilebilir eşya  (40.14 veya 63.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); su yatakları"
             Madde 10- Aynı izahnamenin 40.16 Pozisyonu açıklama notlarının 1 inci  fıkrasının 9 uncu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "(9) Pompa pervaneleri ve kalıpları; süt sağma makinaları için kauçuk  astarlar; musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar; diğer teknik  kullanımlı eşya (XVI. Bölümün makinelerine ve aletlerine, 90. Fasılın alet ve  cihazlarına ait aksam, parça ve aksesuar dahil)."
             Madde 11- Aynı izahnamenin 40.16 Pozisyonu açıklama notlarının 1 nci  fıkrasına aşağıdaki 13 ve 14 üncü bentler eklenmiştir.
             "(13) Başları kauçuktan mamul çekiçler
             (14) Küçük, emme ile çalışan veya işleyen, bir şeyi tutmak, taşımak veya  çekmek için kullanılan parça (small suction hooks), servis peçeteleri, masa  örtüleri (table mats), bir delik, aralık, çıkış vb. kapatmak için kullanılan  cisim, tıpa (sink plugs), pompalar (sink plungers), bir kapıyı açık tutmak  için kullanılan cihaz (doorstops), mobilyalar için kauçuk ayaklar ve diğer ev  kullanımına mahsus eşyalar."
             Madde 12- Aynı İzahnamenin 63.10 Pozisyonu açıklama notlarının ilk  fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.     "Bu pozisyon aşağıdaki dokumaya elverişli ürünleri kapsar."
             Madde 13- Aynı İzahnamenin 84.42 Pozisyonu açıklama notlarının 3 ncü.  fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
             "Bu pozisyon ayrıca fotografik film üzerine yansıtılan lazer ışını  kullanan hurufat dizme makinelerini (composing machine) de içine alır."
             Madde 14- Aynı İzahnamenin 84.71 pozisyonu açıklama notlarının "(D)  Müstakil Halde Bulunan Üniteler" başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasının (4) nolu  bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
             "Bu grup yerel ağlarda (LAN) makineler arası iletişimi kontrol eden ve  düzenleyen yönlendirici (router), köprü ve hab (hub)ları ve LAN sistemi içinde  dolaşan verileri alan, (yeniden üreterek (regenerating) ve yeniden sıralayarak  (retiming) işleyen ve veren (transmit) tekrarlayıcıları (repeaters) da kapsar.  Bu kategori ayrıca iki dijital sistemi (örneğin: 2 LAN'ı) birbirine bağlamak  üzere kullanılan kanaldan kanala adaptörleri de kapsar."
             Madde 15- Aynı izahnamenin 87.03 Pozisyonu açıklama notlarının son  fıkrasından önceki fıkranın (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
             "(a) Her kişi için emniyet ekipmanlı (örn. emniyet kemerleri veya emniyet  kemeri montajı için tertibat) sabit koltuklar veya şoför ve öndeki yolcuların  arkasındaki bölümde koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibatın  olması; bu koltuklar sabit, katlanıp kaldırılabilen, tespit noktalarından  ayrılabilen ve açılır-kapanır olabilir.
             (b) İki yan panel boyunca arka camların olması.
             (c) Yan panellerde veya arkada üzerinde camı olan sürme veya yana ya da  yukarı doğru açılan kapı veya kapıların olması.
             (d) Şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için  kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmaması.
             (e) Aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer  alan konfor özellikleri ve iç döşemelerin (örn. yer kaplamaları, havalandırma,  iç aydınlatma, küllükler) olması."
             Madde 16- Aynı izahnamenin 87.04 Pozisyonu açıklama notlarının 3 üncü  fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
             "(a) Şoför ve öndeki yolcuların arkasındaki bölümde emniyet ekipmanı (örn.  emniyet kemerleri veya tespit noktaları ve emniyet kemeri montajı için  tertibat) veya yolcuların konforuna yönelik aksesuarı bulunmayan bank tipi  koltukların bulunması. Bu koltuklar arka bölümden tam olarak faydalanmayı veya  aracın eşya taşınmasına mahsus ayrı bir platform (pick-up tipi araçlar)  sağlamak için açılır-kapanır veya katlanıp kaldırılabilir (van tipi araçlar)  şekildedir
             (b) Şoför ve yolcular için ayrı bir kabinin ve kenar panellerine sahip  ayrı, açık bir platformun ve eşya indirmek ve yüklemek için arka kapının  olması (pick-up tipi araçlar).
             (c) İki yan panel boyunca arka camların bulunmaması, eşya yükleyip  boşaltmak için yan panellerde veya arkada camsız sürme kapısı veya yana veya  yukarı doğru açılan kapı veya kapıların olması (van tipi araçlar).
             (d) Şoför ve öndeki yolcular ile arka bölüm arasında sabit bir panel veya  bariyerin olması.
             (e) Kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri  ve iç döşemelerin (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler)  bulunmaması.."
             Madde 17- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Madde 18- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu  Bakan yürütür.