Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29/12/1997 Pazartesi Sayı: 23215 (Asıl) 
Gümrük Müsteşarlığından :
Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi)
Seri No: 17
 
            1- 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesi ile Armonize Sistem Nomanklatüre esas alınarak düzenlenen ve 9/12/1995 gün ve 95/7591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile söz konusu Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nde değişiklik yapan 18/12/1997 gün ve 23204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4/12/1997 tarihli ve 97/10359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ekteki şekilde milli seviyede açılımlar yapılmak suretiyle hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin uygulamaya konulması uygun bulunmuştur. 

            2- Uygulamada, listelerdeki sadece "Pozisyon No", "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimi" sütunları esas alınacaktır. 

            3- Bu Tebliğ 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            4- 17/1/1997 tarih ve 22880 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 15 Sıra No.lu (Giriş Rejimi) Gümrük  Genel Tebliği, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Tebliğ olunur.

            İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli programımızın G.T.İ.P. bölümündedir. (INFOSOFT Ltd.)