gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 23.09.1998 Çarşamba Sayı: 23472 (Asıl)  
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi)
Seri No: 21
    
            Amaç ve hukuki dayanak 
            Madde 1- 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 68/a maddesinde, eşyanın beyanı yapıldıktan sonra muayene ve tahlile tabi tutulmaksızın da teslim edilebileceği ve teslimden sonra beyanın kontrol edilebileceği belirtilmiştir. 17/6/1998 tarihli ve 23375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelik"in 28 inci maddesinde de eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolüne ilişkin uygulama esaslarına yer verilmiştir. 

            Bu Tebliğin amacı, "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı" statüsünden yararlanmak isteyen kuruluşlarda aranacak şartları belirlemektir. 

            Kapsam 
            Madde 2- Bu tebliğ hükümleri, "Bilgisayar Sistemi bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelik" hükümlerinin uygulandığı gümrük idarelerinde uygulanacaktır. 

            Sonradan kontrole tabi ithalatçılarda aranacak şartlar 

            Madde 3- Belge kontrolü ve fiziki muayene yapılmadan, gümrüğe gelen ithal eşyası teslim edilen ve daha sonra sözkonusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi incelenerek, gerektiğinde eşyasının fiziki muayenesinin fabrika veya özel depolarda yapılmasına karar verilen ithalatçılara, 

            "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı" denilir. "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı" statüsünden yararlanmak isteyen kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır: 

            a) Aşağıda belirtilen kriterlerin en az birine sahip bulunmak. 

            1. Bir önceki takvim yılı içinde en az 100 gümrük giriş beyannamesi kapsamı eşyanın fiili ithalatını yapmış olmak. (Giriş beyannameleri değişik gümrük idarelerinde tescil edilmiş olabilir.) 
            2. Bir önceki takvim yılı içinde aynı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna giren eşyanın fiili ithalatını en az 50 gümrük giriş beyannamesi ile yapmış olmak. (Giriş beyannameleri değişik gümrük idarelerinde tescil edilmiş olabilir.) 
            3. Bir önceki takvim yılı içinde en az toplam 2 milyon CIF/ABD Doları kıymetinde eşya ithal etmiş olmak. 
            4. Bir önceki takvim yılı içinde en az toplam 500 bin CIF/ABD Doları kıymetinde aynı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna giren eşya ithal etmiş olmak. 
            5. Bir takvim yılı içinde en az toplam 10 milyon FOB/ABD Doları tutarında ihracat gerçekleştirmiş olmak. 
            6. Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsüne sahip olmak. 
            7. Kamu kuruluşu olmak. (Kamu kuruluşu tabirinden, resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseseler anlaşılır.) 

            b) Anonim veya limited şirket statüsünde olmak. 

            c) Kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanları ile temsil yetkisini haiz şirket mensupları için hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan şahitliği, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya aynı derecede cezayı gerektiren bir suçtan veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ya da 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde belirtilen fiiller nedeniyle makumiyet kararı olmaması. 

            Sonradan kontrole tabi ithalatçı belgesi 
            Madde 4- Teslimden sonra kontrol yöntemine tabi olacak kuruluşlara Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgesi" verilecektir. 

            "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgesi" talebinde bulunacak kuruluşların, yukarıdaki hususları kanıtlayan belgeler ve bu Tebliğ ekinde yer alan örneğine uygun Noter tasdikli taahhütname ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

            Belgelerin kullanılması 
            Madde 5- Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgeleri gümrük bilgisayar sistemine tanıtılacaktır. Bu belgelerin aslının her gümrük beyannamesinin onayı sırasında gümrük idaresine ibrazı zorunlu değildir. Sözkonusu belge ile ilk kez yetkili gümrük idaresine başvuran ithalatçı belgenin aslını ve bir fotokopisini ibraz edecek ve ilgili gümrük memuru fotokopiye "aslı gibidir" meşruhatını verdikten sonra aslını ithalatçıya iade edecektir. Belge fotokopileri gümrük idaresinde arşivlenecek, ithalatçının daha sonraki başvurularında belge aslı veya fotokopisi istenmeyecektir. 

            Yaptırım 
            Madde 6- Dış ticaret ve gümrük mevzuatının öngördüğü düzenlemeleri ihlal ettiği anlaşılan veya sonradan kontrol yöntemine ilişkin hükümlerin uygulanmasını engelleyen özel kuruluşlar ile kamu kuruluşlarının "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı" statülerine son verilerek, belgeleri iptal edilecektir. 

            Yürürlük 
            Madde 7- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 

 
SONRADAN KONTROLE TABİ İTHALATÇI TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 
 
TAAHHÜTNAME 
            Gümrük Müsteşarlığınca firmamıza verilecek "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgesi" kapsamında yapacağımız ithalat işlemlerinde, yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatı dahilinde hareket edeceğimizi; muayene ve tahlile tabi tutulmaksızın tarafımıza teslim edilecek eşyanın muayenesinin gerekli görülmesi halinde, bu eşyayı depo veya fabrikada, buralardan çıkarılmış olması halinde üretim bandında veya mamul stok ambarında gümrük memurlarının muayenesine arz edeceğimizi; eşyanın satılmış olması halinde, buna ilişkin tüm ticari ve kanuni defter ve belgeleri kontrol edilmek üzere gümrük memurlarına ibraz edeceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde "Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgesi"nin iptalinin yanısıra, 1615 sayılı Gümrük Kanunu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre hakkımızda yapılacak her türlü Kanuni kovuşturmayı ve kovuşturma sonuçlarını kabul edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

                                                                                                Kuruluş Ünvanı 
                                                                                                Yetkili İmzalar