gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 25.02.1999 Perşembe Sayı: 23622 (Asıl) 
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi)
Seri No: 22
        

            Madde 1- 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 68 inci ve 3/2/1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nin 312 nci maddeleri hükümlerine göre, gümrükçe muayeneye tabi tutulan eşyanın gümrük vergisinin tahakkuk ettirilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında fiziki muayene veya kimyevi tahlile lüzum görülmesi halinde alınacak numuneler ve numune alınması mümkün olmadığı hallerde esas eşya üzerinde, bu eşyanın Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki yerini tayin edebilmek için yapılacak tetkik ve tahlillerin; gümrük laboratuvarlarında, buralarda yapılamayan hallerde Bakanlıkça tayin edilen resmi laboratuvarlarda, yapılması gerekmektedir. 

            Bu tetkik ve tahlilleri gerçekleştirenler, tahlile konu eşyanın sadece Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki tarife diline uygun olarak cins, nev'i ve niteliği konusunda tespit yapmakla yetkilidirler. Cins, nev'i ve nitelik itibarıyla metin şeklinde yapılan bu tespit dikkate alınarak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'nun belirlenmesi görev ve yetkisi gümrük muayene memurlarına aittir. 

            Bu çerçevede, petrol ve petrokimya ürünlerinin nev'i itibarıyla tahlillerinin gümrük kimyahanelerinin yetersiz kalması nedeniyle buralarda yapılmasının mümkün olmadığı hallerde aşağıda belirtilen yöntem izlenecektir. 

            a) Tahlile tabi tutulacak eşya numunesi, Gümrük Yönetmeliği'nin 315 ve 316 ncı maddelerindeki esaslar dahilinde, bir müdür muavini ile iki muayene memuru tarafından birlikte alınacak ve ilgili yerlere sevkleri de mutlaka kolcu marifetiyle yapılacaktır. b) Gümrük Yönetmeliği'nin 318 inci maddesi hükmüne uygun olarak alınacak 3 adet eşya numunesi, değiştirilmesini önleyecek her türlü tedbir alınarak tespit edilen laboratuvara gönderilecektir. 

            c) Tahlilin yapılacağı yer, petrol ve petrokimya ürünlerinin özelliğine ve bu konuda uzman, uygulayıcı ya da bilimsel kurumlar itibarıyla (mahalline göre ve sırasıyla ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi (PAL), TÜPRAŞ, TÜPİTAK ve ilgili üniversiteler gibi), 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 68 inci maddesi ışığında doğrudan Başmüdürler tarafından belirlenecektir. 

            d) Yapılacak tahlil sonucunda düzenlenecek raporlarda, tahlili yapılan eşyanın cins, nev'i ve niteliği dışında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun da belirtilmiş olması halinde bu raporlar işleme konulmayacak ve numune diğer bir bilimsel kuruluşa gönderilecektir. 

            e) Bir bilimsel kuruluş tarafından yapılan ilk tahlile mükellef tarafından itiraz edilmesi veya Gümrük idaresince gerekli görülmesi halinde, ikinci tahlil, birinci tahlili yapan kimyagerden başka bir kimyager tarafından, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezinde (PAL) yaptırılacak ve bu tahlil sonucuna göre işlem tesis edilecektir. 

            f) Tarife diline göre; cins, nev'i ve niteliği açıkça belirtilerek düzenlenen tahlil raporları dikkate alınarak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu bizzat ilgili gümrük muayene memuru tarafından belirlenecektir." 

            Madde 2- 9/9/1995 tarihli ve 22399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi Seri No: 9) yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.