gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (1. Mük.) 
Gümrük Müşteşarlığından:  
Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi)
Seri No: 23
       
            1- 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesi ile Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak düzenlenen ve 9/12/1995 tarihli ve 95/7591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile Kombine Nomanklatürdeki değişikliklerin Gümrük Giriş Tarife Cetveline aktarılması suretiyle yapılan değişikliklere dayanılarak ekteki şekilde milli seviyede açılımlar yapılmak suretiyle hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin uygulamaya konulması uygun bulunmuştur.

            2- Uygulamada, sadece listelerdeki "Pozisyon No", "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimi" sütunları esas alınacaktır.

            3- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            4- 14/1/1999 tarihli ve 23583 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Giriş Rejimi Sıra No: 23" sayılı Gümrük Genel Tebliği, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

            Tebliğ olunur.

            AÇIKLAMALAR

            1. SÜTUN: "POZİSYON NUMARASI"
            İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelimizin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Normanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin Kombine Normanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.

    1 2 3 4 5 6     7 8          9 10         11 12
    --------------  -----------  -----------  ----------
    AS Nomanklatür  Kombine      Milli alt    İstatistik
    Kodu            Nomanklatür  açılım kodu  kodu
                    Kodu

            2. SÜTUN: "EŞYANIN TANIMI"
            Bu sütunda, Armonize Sistem Normanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.

            3. SÜTUN: "ÖLÇÜ BİRİMİ"
            Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.

            4. SÜTUN: "KANUNİ VERGİ HADDİ"
            Üçüncü ülkelere uygulanacak kanuni vergi haddini göstermek için kullanılmıştır.

            - Tarım, CECA (C1 ve C2 kısaltmaları ile gösterilmiştir), EURATOM ürünleri için 14.5.1964 tarih ve 474 sayılı kanunla tesbit edilen hadler gösterilmiştir.

            - Hassas Sanayi Malları için 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki listede belirtilen hadler gösterilmiş olup, uygulanacak hadler İthalat Rejimi Kararı ile duyurulacaktır.

            - İşlenmiş tarım ürünleri (vergi haddi + TAR) olarak gösterilmiş olup vergi haddi Kombine Normanklatürden alınmış (TAR) kısaltması ile gösterilen işlenmiş tarım ürünlerinden alınacak pay Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca tesbit edilecektir.

            Yukarıda sayılan ürünler dışındaki kanuni vergi hadleri Avrupa Birliği'nin Kombine Nomanklatüründen aynen alınmıştır.

            5. SÜTUN: "TAVİZLİ VERGİ HADDİ"
            Üçüncü ülkelere uygulanacak tavizli vergi haddini göstermek için kullanılmıştır.

            - TARIM, CECA ve EURATOM ürünleri için XXXVII Sayılı Taviz listemizde belirtilen tavizli vergi hadleri gösterilmiştir.

            Bunlar dışındaki tavizli hadler Avrupa Birliği'nin Kombine Nomanklatüründen aynen alınmıştır. 4 nolu kanuni ve 5 nolu tavizli vergi haddi sütunlarında belirtilen vergilerden düşük olanı uygulanır.

            6. SÜTUN: "AB + EFTA"
            AB= Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya, İsveç ve Finlandiya.

            EFTA= İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein.

            Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle EFTA ülkelerinden yapılacak ithalatta uygulanacak vergi haddini göstermek için kanuni ve tavizli vergi haddi sütunları ayrılmamış olup; uygulanacak en düşük vergi haddi bu sütuna alınmıştır.

            Bu sütundaki vergi haddinin uygulanabilmesi için AB ülkelerinden A.TR. Dolaşım Belgesi, EFTA ülkelerinden EUR.1 Dolaşım Sertifikası aranılacaktır. 

            ÖLÇÜ BİRİMLERİ

            İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

    G.T.          Gross ton
    Karat         Karat (1 metrik karat= 2*10(-4) kg)
    ce/el         Hücre adedi
    ct/l          Ton başına taşıma kapasitesi(1)
    Gram          Gram
    gi F/S        Fissile izotop gramı
    kg H2O2       Hidrojen peroksit kilogramı
    kg K2O        Potasyum oksit kilogramı
    kg KOH        Potasyum hidroksit (kostik potas) kilogramı
    kg met.am.    Metil aminlerin kilogramı
    kg N          Azotun kilogramı
    Kg NaOH       Sodyum hidroksit (kostik soda) kilogramı
    kg/net eda    Kurutulmuş net ağırlık kilogramı
    kg P2O5       Difosfor pentaoksit kilogramı
    kg %90 sdt    %90 kuru ürün kilogramı
    kg U          Uranyum kilogramı
    1000 kWh      1000 kilovat saat
    Litre         Litre
    1000 Litre    1000 Litre
    lt alc. %100  Saf alkol (%100) litresi
    Metre         Metre
    m2            Metre kare
    m3            Metre küp
    1000 m3       1000 Metre küp
    Çift          Çift
    Adet          Adet
    Baş           Baş
    100 Adet      100 Adet
    1000 Adet     1000 Adet
    TJ            Brüt kalori değeri

    (1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.

KISALTMALAR

    (T)             Tarım ürünü
    (TAR)           İşlenmiş tarım ürünleri tarım payı
    (H)             Hassas sanayi ürünü
    (C1)            01.01.1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine İndirimli 
                    vergi haddi uygulanacak eşya
    (C2)            Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine sıfır vergi haddi uygulanacak eşya
    Kbit            1024 bit
    Mbit            1048576 bit
    Kg/br           Kilogram (brüt)
    Kg/net          Kilogram (net)
    Kg/net eda      Kurutulmuş net ağırlık kilogramı
    100 Kg/net mas  100 Kg (kuru ürün neti)
    MAX             Maksimum
    MIN             Minimum
    Euro            Avrupa para birimi
    EURATOM         Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
    CECA            Avrupa Kömür Çelik Topluluğu

            TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

            Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

            1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.

            2. (a) Tarifenin belirli pozisyonunda bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın, ithal anında, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi şartıyla, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.

            (b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.

            3. (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:

            (a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.

            b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.

            (c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.

            4. Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

            5. Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:

            (a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.

            (b) Yukarıda 5(a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

            6. Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonlar ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır.

            Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.

İLGİLİ TABLOLAR 31/12/1999 TARİHLİ VE 23923 1. MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.