Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  
Resmi Gazete: 19.02.2000 Cuma Sayı: 23969 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) 
Seri No: 1


BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            Amaç ve kapsam
            Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 71 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden;

            a) Sermayesinin tamamı devlete ait kamu kuruluşları tarafından Türkiye'ye getirilecek eşya ile özel kuruluşlar tarafından Türkiye'ye getirilecek özellik arz eden bir kısım eşyanın teslimine ilişkin usul ve esaslar ile aranacak şartların,

            b) İlişikteki listede yer alan (Ek: 1) eşyanın ilgililerin talebi halinde geçici depolama yerlerine alınmayarak sahibinin sorumluluğu ve gümrüğün denetimi altında taşıt üstü gümrük işlemine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasların, belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
KAMU KURULUŞLARI

            Müracaat merci
            Madde 2- Serbest dolaşıma girişe ilişkin belgeleri eksik olan ve mahiyet ve hususiyetleri icabı özellik arzeden bir kısım eşyanın kamu kuruluşları tarafından teslim edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu eşya için bu Tebliğin 2 No'lu ekinde yer alan örneğe uygun garanti mektubu ve bütçelerinde talebe konu eşyanın gümrük vergilerini karşılayacak miktarda ödenek olduğuna ilişkin belge ile birlikte (garanti mektubu limitleri dikkate alınarak) yazılı olarak Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve/veya yetkili gümrük idarelerine müracaat edilmesi gerekir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL KURULUŞLAR

            Müracaat merci
            Madde 3- Mahiyet ve hususiyetleri icabı derhal teslimi gereken ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen eşyanın teslimini talep eden özel kuruluşların bu Tebliğin 3 No'lu ekinde yer alan örneğe uygun taahhütname ile birlikte yetkili gümrük idaresine müracaat etmesi gerekmektedir.

            Özel kuruluşlara teslim edilecek eşya
            Madde 4- Mahiyet ve hususiyetleri icabı bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen taahhütname ile özel kuruluşlara teslim edilebilecek eşya aşağıda belirtilmiştir.

            a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısının ibrazı şartıyla radyoaktif maddeler,

            b) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü aşılar,

            c) İnsan sağlığı için önem arzeden kalp kapakçığı, canlı doku ve böbrek hastaları için özel serumlar,

            d) İnsan sağlığı için lüzumlu ve acil ameliyatlarda kullanılması gereken, vücudun içindeki organlara takılan, vücutta kalan protez uzuvlar, organlar ve parçaları (İlgili kuruluşlardan alınacak belgelerle tevsiki kaydıyla),

            e) Belirli bir ısıda muhafazası gereken tıbbi tahlillerde kullanılan hazır kitler,

            f) Yurt dışında periyodik olarak yayımlanan gazete ve dergiler,

            g) Tüp bebek merkezleri laboratuvarlarında kullanılan tüp bebek solüsyonları,

            h) Canlı hayvan ve bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER

            Beyan
            Madde 5- Beyanda;

            a) Beyan sahibinin kimliği, taşıt aracının özellikleri, kayıtlı olduğu ülke, kapların adedi, eşyanın cinsine ve özet beyana ilişkin bilgiler ile beyan sahibinin imzasının beyannamede yer alması,

            b) Eşyanın GTİP numarasının yazılması,

            c) Eşyanın belli destekleyici belgeler olmaksızın serbest dolaşıma girişinin mümkün olmadığı durumlarda bu bilgi ve belgelerin tamamının mevcut olması,

            d) Eşyanın tanımlanması ve serbest dolaşıma geçişini düzenleyen hükümlerin uygulanması ve eşyaya geçiş izni verilmeden önce alınması gereken teminat miktarının belirlenmesi için gümrük idarelerince gerekli görülen her türlü diğer bilgilerin yer alması, şarttır.

            Beyannamenin tescili
            Madde 6- Gümrük idareleri, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmediği durumlarda, bu eksikliklerin beyan sahibinin iradesi dışındaki nedenlerden doğduğunun kanıtlanması halinde beyannameyi tescil eder.

            Ancak, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenlerin beyanname yerine fatura üzerinden tescil ve işlem yapılması talepleri kabul edilir.

            Eşyanın teslimi
            Madde 7- Talebe konu eşyanın teslim edilebilmesi için;

            a) Talebin kamu kuruluşları tarafından yapılmış olması halinde tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri ve fonlarını karşılayacak garanti mektubu,

            b) Talebin özel kuruluşlar tarafından yapılmış olması halinde ise tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri ve fonlarını karşılayacak miktarda nakit teminat, alınması gerekir.

            Bu işlemler tamamlandıktan sonra konşimento aslı, beyannamenin mükellef nüshası ve teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun ibrazı halinde eşya ilgiliye teslim edilir.

            Ancak, özel kuruluşlar tarafından getirilen eşyanın ithali sırasında ibrazı gereken uygunluk belgesinin veya kontrol belgesinin eksik olması, ancak bu eşyanın gümrük idaresince muhafazasının mümkün olmaması halinde bu eşya yedd-i emin olarak ilişikteki taahhütname örneğine uygun ilgiliden taahhütname alınmak ve izin belgeleri tamamlanıncaya kadar kullanılmamak koşulu ile ilgiliye teslim edilir.

            Bu eşyanın, gerekli belge tamamlanmadan kullanıldığının tespiti halinde ilgiliye hiç bir surette bir daha bu haktan yararlanma izni verilmeyeceği gibi, hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun uyarınca işlem yapılır.

            Süre
            Madde 8- Gümrük idareleri tarafından beyan kabul edildiğinde eksik olan bilgilerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre, söz konusu kabul tarihinden itibaren bir ayı geçemez. İlgililer tarafından süresi içinde mücbir neden belirtilmek suretiyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde bu süre uzatılabilir. Verilecek ek süre üç ayı geçemez.

            Eksik beyanın tamamlanması, gümrük vergileri ve faizin tahsili
            Madde 9-a) İlgili kamu kuruluşları tarafından, verilen süre içerisinde (uzatılan süreler dahil) eksik belgelerin ibrazı ile gümrük vergileri ve fonları ile birlikte Gümrük Kanununun 207/a maddesi uyarınca garanti mektubunun kabul edildiği tarihten gümrük işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz de tahsil edilmek suretiyle,

            b) Özel kuruluşlar tarafından, verilen süre içerisinde (uzatılan süreler dahil) eksik belgelerin ibrazı halinde ise teminat nakit olarak alındığından gümrük vergileri ve fonlarına tekabül eden teminat miktarı irat kaydedilerek, beyanname kapatılır.

            Tamamlayıcı beyan
            Madde 10- İşlemlerin beyanname yerine fatura verilmek suretiyle yapılmış olması halinde izleyen ayın ilk üç günü içinde ilgililer tarafından tamamlayıcı beyanda bulunulması zorunludur. Söz konusu tamamlayıcı beyan serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile yapılır. Bu beyannameler ayrıca tescil edilmez.

            Tamamlayıcı beyanlar ile gerçekleşen beyanlar bir bütündür ve faturanın tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

            Beyanın, eşyanın serbest dolaşıma girişi için gereken tüm bilgi ve belgeleri içermesi ya da daha önce gümrük beyannamesinin verilmesi halinde tamamlayıcı
beyan aranmaz.

            Cezai işlem
            Madde 11- Verilen süre içerisinde (ek süreler dahil) eksik belgeler ibraz edilerek; gümrük işlemlerinin tamamlanmaması halinde, ilgililer bir daha basitleştirilmiş işlem prosedüründen yararlandırılmaz.
 

İKİNCİ KISIM
TAŞIT ÜSTÜ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

            Taşıt üstü gümrük işlemi
            Madde 12- Bu Tebliğe ekli listede (Ek: 1) yer alan ve serbest dolaşıma girişe ilişkin bütün belgeleri tam olan eşya ilgililerin talebi üzerine geçici depo veya antrepoya alınmaksızın gümrük idaresinin denetimi altında ve uygun gördüğü yerde sahiplerinin sorumluluğu altında aşağıdaki maddelerde belirtilen hükümler çerçevesinde taşıt üstü gümrük işlemine tabi tutulur.

            İstek kağıtları
            Madde 13- Bu Tebliğe ekli listede (Ek: 1) yer alan eşyayı yurda getirenler eşyanın taşıt üstü gümrük işlemine tabi tutulmasını istedikleri takdirde, iki nüsha istek kağıdı ile yetkili gümrük idaresine müracaat eder. (Ek: 4)

            İstek kağıtları, sıra numarası altında açılacak bir deftere beyanname numaraları da belirtilmek suretiyle kaydedilir ve gümrük işleminin sonunda giriş beyannamelerinin birinci nüshasına diğer belgelerle birlikte eklenir.

            Muayene ve tartı işlemi
            Madde 14- Taşıt üstü gümrük işlemine tabi tutulan eşyanın muayene ve tartısı, istek kağıtlarında gösterilen yerlerde ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yazılı esaslara göre yapılır. Beyan sahipleri muayene ve miktar tespitinin sıhhat ve emniyet ve kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli tartı ve ölçü aletleriyle diğer vasıtaları sağlamakla mükelleftir.

            Muayene sonuçları miktar tespiti de dahil olmak üzere bu Tebliğin 5 No'lu ekinde yer alan örneğe uygun çetele kağıtlarına yazılarak altları muayene memurları tarafından imzalanır.

            Muayenesi yapılan eşyanın cins nevi ve niteliği;

            Eşya; ağırlığı üzerinden vergiye tabi ise tartılan her kabın ayrı ayrı vergiye esas olan miktarı,

            kıymeti üzerinden vergiye tabi ise faturalarındaki satış birimine (metre, adet, kilo, düzine gibi) göre zuhur eden miktarı da,

            dikkate alınarak çetele kağıtlarının muayene ve tespit sütunlarına yazılıp, altları ilgili muayene memurları tarafından tarih atılmak suretiyle imza edilmedikçe, eşyanın muayene işlemi bitirilmiş sayılmaz ve sahiplerine teslim edilmez.

            Gümrük vergilerinin depoya alınması, taahhütname alınması ve taahhüdün yerine getirilmemesi
            Madde 15-a) Bu Tebliğin 1 No'lu ekinde yer alan eşyanın taşıt üstü işleme tabi tutulmasının istenilmesi halinde vergileri beyana göre %10 fazlası ile nakit olarak depoya alınır. Depozito suretiyle tahsil olunan para miktarı eşyanın muayene, tartı ve tahlili sonucunda bulunan aykırılıklardan ötürü alınması gereken vergi farklarını ve varsa para cezalarını karşılayacak miktarda bulunmadığı takdirde bu farklar yine depozito suretiyle tahsil edilmedikce eşya sahiplerine teslim edilemez. Bundan doğrudan doğruya ilgili muayene memurları sorumludur.

            b) Eşyanın taşıt üstü gümrük işlemine tabi tutulmasını isteyenler, giriş beyannamelerinin beyan tablolarına depozito suretiyle alınacak vergilerin mahsuplarını beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde yaptıracaklarını taahhüt eder. Bu süre, ilgililerin zorlayıcı ve geçerli nedenleri belgeleyerek süresi içerisinde müracaatı halinde gümrük idare amirlerince uzatılır.

            c) Beyannameler üzerine bu şekilde taahhütte bulunmayanlar ile zorlayıcı sebep olmadığı halde taahhüdünü yerine getirmeyenler taşıt üstü gümrük işleminden bir yıl süre ile yararlanamaz. Ayrıca, aynı şahıs tarafından taahhüdün bir kez daha yerine getirilmemesi halinde bu şahıs bir daha hiçbir surette bu işlemden yararlandırılmaz.

            Mahsup işlemlerini süresi içerisinde veya zorlayıcı sebep olmadan yaptırmayanlar, diğer gümrük idareleri nezdinde de taşıt üstü gümrük işleminden faydalanmalarının önlenmesi için ilgili idarenin bildirisi üzerine Başmüdürlükce durum tüm başmüdürlüklere intikal ettirilmek üzere Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.

            Çetele kağıtları, taşıtların boşaltılması, eşyanın teslimi
            Madde 16- Çetele kağıtları, eşyanın mal sahiplerine teslim edilen miktarını, kap sayısı ve ambalajsız gelenlerde ise adet veya kilo itibarıyla miktarını gösteren ve iki nüsha olarak hazırlanan bir belgedir. Bunların en geç eşyanın sahiplerine teslimini izleyen günün akşamına kadar ilgili muayene memurları tarafından beyannamelerine diğer belgeler ile birlikte eklenmiş ve mühürlenmiş olması şarttır.

            Çetele kağıtlarının eşyanın teslimine ait kısımlarının altları eşyanın tesliminde bulunan liman işletme ve devlet demiryolları işletmesi memuru ile gümrük memuru ve mal sahibi veya temsilcisi ve liman işletmesi bulunmayan yerlerde boşaltmayı yapan tarafından imzalanır. Birden fazla yapraklı çetele kağıtlarında her yaprağın altı aynı şekilde imzalanır.

            Çetele kağıtlarının kaybolmasından doğrudan doğruya ilgili muayene memurları sorumludur. Bu sebeple eşyanın teslimi bir günden fazla süren hallerde muayene memurlarının, bir gün içinde tutulan çetele kağıtlarını mesai saati sonunda teslimi gözeten gümrük memurundan teslim alması gerekir.

            Ancak, İstanbul'da deniz üstü boşaltma iskelesi, muayene memurlarının bulunduğu mahalden çok uzakta olduğundan eşyanın teslimi bir günden fazla devam ettiği hallerde, günlük boşaltmaya ait çetele kağıtları gümrük memurları tarafından muhafaza edilerek engeç ertesi günün akşamına kadar ilgili muayene memuruna teslim edilir. Muayene memuru da eşyanın miktar ve mahiyetine göre durumu takip ederek çetele kağıtlarının günü gününe kendisine getirilmesini sağlar.

            Bir beyannamede birden fazla vergi nispetine tabi tutulması gereken eşya bulunması halinde, eşyanın tesliminde gümrük memuru ile birlikte muayene memuru da hazır bulunur, ve çetele kağıtlarının teslim kısmını birlikte imza eder. Bu gibi hallerde çetele kağıtları gümrük memuruna verilmeyip bizzat muayene memurları tarafından doldurulur.

            Taşıt üstü gümrük işleminde eşyanın geçici teslimi
            Madde 17- Bu işlemden yararlandırılacak eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin tüm belgelerin tamam olması gerekmekle birlikte, eşyanın tahlile tabi olması halinde tahlil neticesinin, diğer hallerde kontrol ve uygunluk belgesi alınmasının uzun sürmesi nedeniyle taşıtın boşaltılamaması durumunda eşya; bu Tebliğin 6 No'lu ekinde yer alan taahhütname örneğine uygun taahhütname alınarak gümrük idaresince uygun görülecek bir yerde inceleme sonuçlanıncaya ve gerekli belgeler ibraz edilinceye kadar kullanılmadan muhafaza altına alınır.

            Bu durumda bulunan eşyanın bulunduğu yerden çıkartılarak kullanılması halinde ilgililer hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağı gibi bir daha bu haktan yararlanmasına izin verilmez.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            Yürürlük
            Madde 18- Bu Tebliğ hükümleri 5/2/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK: 1

TAŞIT ÜSTÜ GÜMRÜK İŞLEMİNE TABİ TUTULABİLECEK EŞYA LİSTESİ


TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
1. Fasıl
Canlı Hayvanlar
2. Fasıl
Etler ve Yenilen Sakatat
3. Fasıl
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (03.05 Pozisyonu hariç)
4. Fasıl
Süt ürünleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler (0409.00 Pozisyonu hariç)
0504.00
Bütün Pozisyon
05.06
Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asitle işlem görmüş veya jelatine alınmış); bunların toz ve döküntüleri
0510.00-05.11
Bütün pozisyonlar
6. Fasıl
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları
07.01-07.11
Bütün pozisyonlar
0713.40
Mercimekler (dökme gelmesi halinde)
07.14
Bütün pozisyon
 
 
8. Fasıl
Yenilen taze meyvalar (08.01, 08.02, 08.13, 08.14 hariç)
10. Fasıl
Hububat
12. Fasıl
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler (Taze veya dökme halde); saman ve kaba yem
1404.20
Linter pamuğu
1501.00-15.07
Bütün pozisyonlar
15.09-15.13
Bütün pozisyonlar
1514.10
Ham yağlar
1515.11.00
Ham yağ
1515.21
Ham yağ
1515.30
Hint yağı ve fraksiyonları
15.16-15.18
Bütün Pozisyonlar
1520.00.00.00.00
Ham Gliserin; Gliserinli sular ve Gliserinli Lesivler
1522.00.91.00.00
Yağ tortuları ve posaları; Sabun hammaddeleri
16. Fasıl
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
1701.99.10.00.11
Kristal şeker
1801.00.00.00.11
Dane kakao (Ham)
1805.00.00.00.00
Kakao tozu (İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
20.09
Meyve suları (Üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış) ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın;
21.02
Yalnız mayalar
2103.20.00.00.00
Domates ketçabı ve diğer domates sosları
22. Fasıl
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23. Fasıl
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (dökme halde)
2401.20.50.00.31
Şark tipi dışında kalan diğer tütünler
2403.10.10.00.12
Sigaralık tütünler
2403.91.00.00.00
"Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün
25. Fasıl
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento (dökme halde olanlar)
26. Fasıl
Metal cevherleri, cüruf ve kül (dökme halde olanlar)
27.01-2706.00
Bütün pozisyonlar
2707.40.00.00.00
Naftalen
27.08-2709.00
Bütün pozisyonlar

  
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
2710.00
Yalnız makine yağı
27.11-27.16
Bütün pozisyonlar
28.02-28.04
Bütün pozisyonlar (2804.29, 2804.90.00.00.00 hariç)
2805.40
Civa
28.06-28.09
Bütün pozisyonlar
28.11
Bütün pozisyon
28.14-28.15
Bütün pozisyonlar
2817.00.00.90.00
Çinko peroksit
2818.10.00.00.00
Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (dökme gelmesi halinde)
2818.20.00.00.00
Alüminyum oksit (suni korendon hariç)
28.20-28.21
Bütün pozisyonlar
2823.00.00.00.00
Titan oksitleri (Saftitan oksitleri)
2825.90
Yalnız civa oksitleri
28.26-28.28
Bütün pozisyonlar
2829.11.00.00.00
Sodyum Klorat
2829.90.10.20.19
Diğer perkloratlar
2830.10
Sodyum sülfürler
2831.10.00.00.11
Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit)
2832.10
Sodyum sülfitler
2832.20
Diğer sülfitler
28.33-2838.00
Bütün pozisyonlar
28.40
Bütün pozisyon
28.42
Bütün pozisyon
28.44
Bütün pozisyon
2847.00.00.10.00
Perhidrol (en az %30 H2O2 içeren)
2849.10.00.00.00
Kalisyum karbür (karpit)
2851.00.30.00.00
Sıvı hava, (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava
2901-29.03
Bütün pozisyonlar
2905.16.10.00.00
2-etil-1-hekzanol
2905.32.00.00.00
Propilen glikol (1.2-propandiol)
2905.41.00.00.00
Trimetilolpropan (2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1.3-diol)
2905.42.00.00.00
Pentaeritritol (penta eritrit)
2907.11.00.10.00
Fenol (Hidroksibenzen, fenik asit)
2907.12.00.20.00
Krezollerin tuzları
29.09-29.10
Bütün pozisyonlar
2912.11.00.00.00
Formaldehit (metanal)
2912.12.00.00.00
Etanal (asetaldehit)
29.15
Bütün pozisyon
2916.11-2916.14
Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidridleri, halojenleri, peroksitleri ve bunların türevleri
2916.31
Benzoik asit, tuzları ve esterleri
2917.12.10.00.11
Adipik asit
2917.14.00.00.00
Maleik anhidrit
2917.35.00.00.00
Ftalik anhidrit
2917.39.90.90.11
İzoftalik asit, tuzları ve esterleri
2917.39.90.90.12
Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.90.90.19
Diğer aromatik polikarboksilik asitler
2921.22.00.00.11
Hekzametilendiamin
2922.11.00.00.11
Monoetanolamin (etanolamin)
2922.12.00.00.11
Dietanolamin
2922.13.00.00.11
Trietanolamin
2923.20.00.10.00
Lesitin
2929.10
İzosiyanatlar
2930.90
Yalnız merkaptanlar
2931.00
Bütün pozisyon
2933.61.00.00.00
Melamin

  
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
2933.71.00.00.00
Epsilon-kaprolaktam (6-hekzanelaktam)
31. Fasıl
Gübreler
32.01
Bütün pozisyon
32.06
Bütün pozisyon
3207.20
Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar
32.08-32.11
Bütün pozisyonlar
32.14
Bütün pozisyon
3403.19
Diğerleri
3506.99.00.90.00
Diğerleri
3703.10.00.00.11
Büro makinelerinde kullanılan kağıtlar
3703.90.90.00.00
Diğerleri
37.07
Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkallar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler (dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satılacak hale getirilmiş)
3802.90.00.90.19
Yalnız aktif hale getirilmiş toprak ve killer
3807.00-38.08
Bütün pozisyonlar
3809.92.00.90.00
Diğerleri
38.11
Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar.
38.12.20.00.00.00
Kauçuk ve plastikler için plastifiyan bileşikler
3812.30.80.00.00
Diğerleri
3814.00.90.00.00
Diğerleri
3816.00
Bütün pozisyon
38.23
Bütün pozisyon
39.01-39.15
Bütün pozisyonlar
39.20
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)
3921.90.49.00.00
Diğerleri
39.23
Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malz. Plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri
3926.90.99.90.00
Diğerleri
40.01-40.02
Bütün pozisyonlar
4004.00
Bütün pozisyon
40.05
Yalnız karbon karası
40.10-40.13
Bütün pozisyonlar (4011.40 ve 4011.50 hariç)
4017.00
Bütün pozisyon
41. Fasıl
Hampostlar ve deriler, köseleler
44. Fasıl
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü (44.04, 44.09, 4414.00, 4417.00, 4419.00, 44.20, 44.21 pozisyonları hariç)
4701.00
Mekaniksel odun hamurları
47.03-47.05
Bütün pozisyonlar
47.07
Geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları
48.01
Bütün pozisyon (Sadece rulo halinde olanlar)
4802.51
M2 ağırlığı 40 gr.dan az olanlar
4802.52
M2 ağırlığı 40 gr. Veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı geçmeyenler
4802.53
M2 ağırlığı 150 gr.dan fazla olanlar
4802.60
Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının %10'undan fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar)
4804.11.11.10.00
Kraftlayner kağıtları
4804.11.11.20.00
Kraftlayner kartonları
4804.11.15.10.00
Kraftlayner kağıtları
4804.11.19.10.00
Kraftlayner kağıtları

  
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
4804.11.19.20.00
Kraftlayner kartonları
4804.19.15.10.00
Kraftlayner kağıtları
4804.19.19.10.00
Yalnız rulo halindeki kraftlayner kağıdı
4804.19.39.10.00
Kraftlayner kağıtları
4804.21.90.00.00
Diğerleri
4805.10.00.00.11
Saman fluting kağıdı
4805.10.00.00.12
NSSC Fluting kağıdı
4805.22.90.10.11
Kromo karton
4805.40.00.10.00
Filtre kağıdı
4805.60.90.29.11
Şirenz fluting
4805.80.19.90.11
Gri kartonlar
48.07
Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun düz tabakları birbirine bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş) (yüzeyi sıvanmamış veya emdirilmemiş) (araları takviye edilmiş olsun olmasın) rulo veya tabaka halinde
4809.20
Yalnız rulo halindeki kendinden kopya eden kağıtlar
48.10-48.11
Bütün pozisyonlar
4813.20.00.00.00
Genişliği 5 cm.yi geçmeyen rulolar halinde olanlar
4816.20.00.90.00
Diğerleri
48.19
Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan ve selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları; bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıttan veya kartondan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya
4821.90.10.00.00
Kendinden yapışkan olanlar
4823.90.50.00.00
Diğerleri
49.02
Gazeteler, periodik yayınlar (resimli olsun olmasın, reklam içersin içermesin)
51.01
Yün ve yapağı (Karde edilmemiş veya taranmamış)
51.03-51.05
Bütün pozisyonlar
5201.00-52.03
Bütün pozisyonlar
53.01-53.04
Bütün pozisyonlar
54. Fasıl
Sentetik ve suni filamentler
55. Fasıl
Sentetik ve suni devamsız lifler
56.01
Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; uzunluğu 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar); dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları
68.04
Bütün pozisyon
6805.30.80.00.00
Diğerleri
68.06
Bütün pozisyon (dökme halde)
69. Fasıl
Seramik mamulleri (69.05, 6906.00, 69.09, 69.13, 69.14 hariç)
70.02
Bütün pozisyon
70.04-70.05
Bütün pozisyonlar
70.07
Bütün pozisyon
70.09-70.11
Bütün pozisyonlar
70.13
Bütün pozisyon
7019.90.10.00.00
Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü)
7019.90.99.10.00
Cam liflerden keçe
72. Fasıl
Demir ve çelik
73. Fasıl
Demir veya çelikten eşya (7317.00 ile 73.18 pozisyonlarındaki eşyanın küçük ambalajlarda olanları). (73.07, 73.19, 73.21, 73.23, 73.26 pozisyonları hariç)
7323.10.00.00.00
Yalnız demir veya çelik yünü
7326.90.50.00.00
Kablo, boru ve benzerleri için bobinler
74.01-74.11
Bütün pozisyonlar
74.12
Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, mansonlar gibi) (borularla birlikte gelmesi halinde)
76.01-76.08
Bütün pozisyonlar
76.09
Alüminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, mansonlar gibi) (borularla birlikte gelmesi halinde)

  
TARİFE POZİSYONU
EŞYANIN İSMİ
76.10
Bütün pozisyon
76.12
Bütün pozisyon
76.14
Bütün pozisyon
78.01-78.05
Bütün pozisyonlar (Bağlantı parçalarının ancak borularla birlikte gelmesi halinde)
79.01-79.06
Bütün pozisyonlar (Bağlantı parçalarının ancak borularla birlikte gelmesi halinde)
80.01-80.06
Bütün pozisyonlar (Bağlantı parçalarının ancak borularla birlikte gelmesi halinde)
8309.90.90.91.00
Dişli kapaklar
84.01-84.06
Bütün pozisyonlar
8407.10
Hava taşıtları için olanlar
8407.29
Diğerleri
8408.90
Diğer motorlar
8409.10
Hava taşıtları için olanlar
84.10-84.12
Bütün pozisyonlar
8416.30.00.00.00
Mekanik kömür taşıyıcıları
84.17
Bütün pozisyon
84.20
Bütün pozisyon
84.25-84.32
Bütün pozisyonlar
84.39-84.46
Bütün pozisyonlar
8447.20.92.00.12
Sanayi tipi düz örgü makineleri
84.51
Bütün pozisyon
84.54-84.65
Bütün pozisyonlar
84.71
Bütün pozisyon
84.74-84.75
Bütün pozisyonlar
84.77-84.81
Bütün pozisyonlar
85.01-85.05
Bütün pozisyonlar (Sadece Resmi Kuruluşlar için)
8507.90.93.00.19
Diğer separatörler
85.14-85.15
Bütün pozisyonlar
85.17
Bütün pozisyon
85.25-85.27
Bütün pozisyonlar
85.29
Bütün pozisyon (Yalnız 85.25'e ait olanlar)
85.37
Bütün pozisyon
85.44
Bütün pozisyon (yalnız telefon ve telgraf hattı için olanlar)
85.45-85.46
Bütün pozisyonlar
86. Fasıl
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
88. Fasıl
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
90.09
Bütün pozisyon
90.11
Bütün pozisyon
90.13
Bütün pozisyon
90.18
Bütün pozisyon (9018.41, 9018.49 hariç)
90.19-90.20.00
Bütün pozisyonlar
90.22
Bütün pozisyon
90.30
Bütün pozisyon
9403.40
Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

EK: 2

GARANTİ MEKTUBU ÖRNEĞİ

            .................... adına .................... Gümrükler Başmüdürlüğü bağlantısı .................... Gümrük Müdürlüğünce tescilli ........../.......... tarih/sayılı beyanname kapsamı .......... eşyayı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci maddesi uyarınca .......... tarihinde teslim almış bulunuyoruz.

            Söz konusu eşya için tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ve fon tutarları olarak .......... TL.'lık miktar ile eşyayı teslim aldığımız tarihten başlamak üzere gümrük vergisi ve fonu ödediğimiz tarihe kadar geçecek süreye ait faizi 4458 sayılı Gümrük kanununun 207/a ıncı maddesinden hareketle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca ödeyeceğimizi taahhüt ve garanti ederiz.

                                                                                                    Kamu Kuruluşunun Adı
                                                                                                    Tarih, Mühür, İmza

EK: 3
 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

            .................... GÜMRÜĞÜNE             .......... tarih ve .......... sayılı özet beyanın .......... sırasında yer alan .......... tarih ve .......... sayılı konişmento kapsamı .................... eşyayı Türkiye'de serbest dolaşıma sokmak istiyorum.

            4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci maddesine göre giriş işleminin yapılmasını istediğimiz .................... eşya için tahakkuk eden gümrük vergileri ve fonlarını karşılayacak miktarda nakit teminatı gümrüğünüz veznesine yatırmış bulunmaktayım. Söz konusu eşyanın ithaline ilişkin eksik belgeleri eşyayı teslim aldığımız .......... tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlayacağımı, ayrıca, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ibrazı zorunlu olan uygunluk ve/veya kontrol belgesini ilgili kuruluştan temin edip gümrüğünüze ibraz edinceye kadar eşyayı gümrüğünüzce uygun görülen firmamıza ait mahalde kullanmadan muhafaza edeceğimi, aksi takdirde 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri uyarınca hakkımızda işlem yapılmasını kabul ettiğimi, beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                        Damga Pulu
                                                                                                        Özel Kuruluşun Adı
                                                                                                        Tarih, İmza

(EK-4)
 

T.C.
GÜMRÜKLERİ
Taşıt üstü gümrük işlemleri için
                                                                                                                                            Sıra No:
 
İSTEK KAĞIDI

  
1) İŞ SAHİPLERİNE MAHSUS TABLO
2) GÜMRÜĞE MAHSUS TABLO
.....................................Gümrüğüne 
Eşyanın cinsi:................................................. Tarife No:.....................................................
Ağırlığı:.........................................................
Parça Sayısı:..................................................
Miktarı:..........................................................
Getiren taşıdın adı:.........................................
Çıkarıldığı yer:................................................
Adres:..............................................................
.........................................................................
........................................................................

                                          ........

                                          Damga Pulu
                                          İmza
                                          .........
Eşyanın girdiği liste:
Özet Beyan No:
Özet Beyan tarihi:
                              {No...............................
Tescil edilen beyanname:
                              {Tarihi.......................

                           Manifesto memuru

İstek kağıdına yazılı eşyanın......................... çıkarılmasına izin verilmiştir.

.../.../20..                Gümrük amiri

                               Resmi mühür
3) İŞLETME İDARESİNCE DOLDURULACAK TABLO
GÜMRÜK MUAYENE GURUBUNCA DOLDURULACAK TABLO
Liman
Numara
Tarihi
Beyanname No:............................................
Eşyanın cinsi:...............................................
Tarife No. Ve vergi haddi.............................
İşe başlandığı gün ve saat:........................
Muayene memuru            Muayene memuru
Teklif kağıdının .............. Gönderme kağıdının Makbuz ..........
................
............
...................
....................
.....................
....................
Eşyanın bulunduğu taşıtlar...............................
                                                   ...../...../20...

Sicil:...........

İsim:...............

(EK-5)
Yaprak No:
.................
 

ÇETELE DEFTERİ

 
BEYANNAMEDEKİ
Beyanname
Eşyanın
Kapların
Cins ve nev’i
Tarife No
Resme esas miktarı
Daralı miktarı
Markası
No
Nev’i
Adedi
...........
...........
............
.........
.........
........
..............
..............
..............
..........
...........
..........
...........
...........
...........
.......
........
.......
........
........
........
.........
........
........
No
Tarihi
 
 
 

 

 
MUAYENE HEY’ETİNİN TESPİTİ
Taşıtın
............
............
............
............
............
.........
.........
.........
.........
.........
...............
...............
...............
...............
...............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
No
Nev’i
 
 
Muayene memuru                                                    Muayene memuru
Sicil:.................................         ..../..../20....              Sicil:.............................
İsim                                                                             İsim
İmza.................................                                           İmza...............................
İstek kağıdının
GÜMRÜK MEMURLARININ SAYIMI
No:.............
Tarih:..........
Kapların
 
 
 
 
 
 
 
Toplam
Markası
No
Nev’i
Adedi
Gümrük makbuzu
............
...........
..........
..........
..............
............
..............
..............
...........
.........
..........
..........
.............
............
...........
...........
.......
........
.......
.......
.........
.........
........
........
........
.........
........
.........
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
...........
............
...........
...........
No:...........
Tarihi.........
Liman makbuzu
............
...........
...........
...........
..............
..............
..............
..............
...........
..........
..........
...........
............
...........
...........
...........
........
.......
.......
.......
......
........
........
........
........
.........
........
........
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
............
............
............
............
No:..............

Tarihi..........

..../..../20...                                    Gümrük memuru
                                                      Sicil....................
                                                      İsim
                                                      İmza.....................

EK: 6

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

            .......... GÜMRÜĞÜNE             .......... tarih ve .......... sayılı özet beyanın .......... sırasında yer alan .......... eşyayı taşıt üstü gümrük işlemine tabi tutmak istiyorum.

            Söz konusu eşyanın vergilerini beyana göre %10 fazlası ile gümrüğünüz veznesine yatırmış bulunmaktayım. Bu eşyanın gümrük işlemlerini .......... tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlayacağımı, ayrıca, eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibrazı zorunlu olan kontrol ve uygunluk belgelerinin ilgili mercilerden alınıp gümrüğünüze ibraz edilinceye kadar söz konusu eşyayı gümrüğünüzce uygun görülecek bir yerde kullanmadan muhafaza edeceğimi, aksi takdirde 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri uyarınca hakkımızda işlem yapılmasını kabul ettiğimi, beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                Damga Pulu
                                                                                                Özel Kuruluşun Adı
                                                                                                Tarih, İmza