Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  
Resmi Gazete: 27.10.2001 Cumartesi Sayı: 24566 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) 
Seri No: 8


            Madde 1- 24/11/1993 tarihli ve 21768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4

            Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.